ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (Service Link) "จุดนัดพบ ที่ได้ครบทุกอย่าง"
   สำนักปลัดเทศบาล
  คำร้องขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นหมอกควัน
  บันทึกความเห็น
  แบบคำขอรับการสงเคราะห์
  แบบคำร้อง(เสียง,ไฟฟ้า)
  แบบคำร้องสำหรับผู้ประสบภัย
  แบบคำร้องทั่วไป
  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่(เอดส์)
  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่
  ศูนย์ส่งเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน หมู่ที่(คนพิการ)
    ขอข้อมูลข่าวสาร
  แบบคำขอใช้ห้องประชุม (ดูระเบียบการ)
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  คำขอรับใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  แบบขอต่อใบอนุญาต
  ใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แบบสณ.10
  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร(แบบ สอ.4)
  ใบอนุญาตประกอบการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร(แบบ สอ.5)
  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร(แบบ สอ.6)
  หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร(แบบ สอ.7)
   กองช่าง
  แบบคำร้อง(ไฟฟ้า)
  แบบใบอนุญาต อ1
  หนังสือมอบอำนาจ
  หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29(แบบ น.4)
  แบบคำร้องขออนุญาติก่อสร้าง กรณีที่ดินไมีมีเอกสารสิทธิ์
  แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(ไม่มีกรณีมีเอกสารสิทธิ์)
  หนังสือรับรองก่อสร้างบ้าน(จากป่าไม้)
  หนังสือรับรองก่อสร้างบ้าน(จากผญบ.)
  แบบคำร้องขออนุญาติก่อสร้าง กรณีมีเอกสารสิทธิ์
  แบบคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(กรณีมีเอกสารสิทธิ์)
   กองการศึกษา
  แบบคำร้องขอทุนเด็กได้รับผลกระทบจากเอดส
    แบบคำร้องขอทุนสำหรับเด็กนักเรียนดี-ยากจน
    แบบคำร้องขอทุนสำหรับบุตรหลานผู้ทำคุณประโยชน
    ใบสมัครเป็นอาสาสมัครศูนย์เยาวชน

ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเวียงพางคำ :- ที่ตั้งบริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย   ๕๗๓๑๐
โทร. ๐๕๓-๖๔๖-๕๖๙  โทรสาร ๐๕๓-๖๔๖-๕๖๙