โครงสร้างศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
นายทวีศักดิ์ เขื่่อนแก้ว
ประธานศูนย์เยาวชน
ที่อยู่ 206/1 หมู่ที่ 9
โทร.084-4897259

นายนิพนธ์ ธนิกกุล
รองประะธานศูนย์ฯ
ที่อยู่ 108 หมู่ี่ที่ 8
โทร. 085-0399873

นางสาววรัญญา เป็งอ้าย
เลขานุการ
ที่อยู่ 300/2 หมู่ที่ 9
โทร.086-6703609

นางสาวพุทฑรักษ์ สุรินเปา
เหรัญญิก
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 9
โทร. 089-6355309
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวแนน คำแสง
ที่อยู่ 182 หมู่ที่ 8
โทร. -
นางสาวอาหมที่ แซ่กอ
ที่อยู่ 248/1 หมู่ที่ 9
โทร. 053-733085
นางสาวปาริฉัตร แซ่ลี้
ที่อยู่ 248/1 หมู่ที่ 9
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความรู้
นายหนุม นิลตา
ที่อยู่ 248/1 หมู่ที่ 9
โทร. 053-733085
นางสาวนิดา แซ่ก่อ
ที่อยู่ 248/1 หมู่ที่ 9
โทร. 053-733085
นางสาวมาลี แซ่หมี่
ที่อยู่ 326 หมู่ที่ 9
โทร. 083-8638324
ฝ่ายนันทนาการ
นางสาวธิดา ศรีแก้ว
ที่อยู่ 19/1 หมู่ที่ 5
โทร. 084-5024776
นางสาวเดือน คำแสง
ที่อยู่ 62/2 หมู่ 8
โทร. -
   
ฝ่ายกีฬา
นางสาวปิยะพร ต๊ะจุ้ม
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 8
โทร. 087-7879560
นางสาวอังคณา แสงขลัง
ที่อยู่ 248/1 หมู่ที่ 8
โทร. 053-733085
นายจักรพันธ์ ขันทะวงษ์
ที่อยู่ 181 หมู่ที่ 8
โทร. 083-5687812
นายเจษฎา ชำนาญไพรสนฑ์
ทีอยู่ 44/1 หมู่ที่ 5
โทร. -
   
   
ฝ่ายอาชีพ
นายมน ไทยใหญ่
ที่อยู่ 91/2 หมู่ที่ 9
โทร. -
นายซีโมน อู่ยืน
ที่อยู่ 16/ช หมู่ที่ 5
โทร.-
นายอาจู เชอหมื่อ
ที่อยู่ 357/3 หมู่ที่ 8
โทร. -
นายธนู วงค์สกุล
ที่อยู่ 171 หมู่ที่ 9
โทร. -
นายปฏิพัฒน์ เด็ดขาด
ที่อยู่ 201 หมู่ที่ 9
โทร.-
   
ฝ่ายกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และปลูกฝังสำนึกวิถีชีวิตประชาธิปไตย
นางสาวคำน้อย ทองแสง
ที่อยู่ 18/ช หมู่ที่ 5
โทร. -
นางสาวสายใจ เชอมือ
ที่อยู่ 40/ช หมู่ที่ 5
โทร. -
   
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒธรรม
นางสาวสุกัลญา ทองแสง
ที่อยู่ 28 หมู่ที่ 5
โทร. 087-9472336
นางสาวสุกันยา คุปตะวาทิน
ที่อยู่ 60/1 หมู่ที่ 9
โทร. -
นางสาวกมลธิดา ดอกไม้
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 8
โทร. -

สนับสนุนโดย: เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393