บันทึกการลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 5665
ส.ค.65
ก.ย.65
ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือของพนักงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 
ชื่อ-สกุล :
*