ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  คำสั่ง มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกฯให้รองนายกฯและปลัดเทศบาล
  คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกฯให้ปลัดเทศบาล
  คำสั่ง มอบหมายงานในอำจหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้หัวหน้าส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ประกาศ การปรับปรุงกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัย สั่งการของกระบวนงานตามข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ประกาศ การปรับปรุงกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัย สั่งการของกระบวนงานตามข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขบวนการทำงาน และลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  คำสั่งมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  คำสั่ง/ประกาศ
  ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ รื่อง  การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อการบริการประชาชน
  คำสั่งการมอบอำนาจของนายกและปลัดเทศบาลฯ
  คำสั่งการมอบอำนาจของนายกให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการประชาชนฯ
  ผังขั้นตอนกระบวนงานให้บริการ
การจัดเก็บภาษีป้าย
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจดทะเบียนพาณิชย
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร และขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
กำหนดเลขที่บ้าน
๑๐ การทำบัตรประจำตัวประชาชน(ครั้งแรก)และ การทำบัตรประจำตัวประชาชน(บัตรเดิมหมดอายุ)
๑๑ ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๑๒ ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑๓ ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือที่สะสมอาหาร
๑๔ ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๑๕ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
๑๖ การอนุญาตประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๑๗ ขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
๑๘ การช่วยเหลือสาธารณภัย
๑๙ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
๒๐ การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
๒๑ การขอรับเบี้ยยังชีพ
๒๒ ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต
๒๓ ขอข้อมูลข่าวสาร
๒๔ ขอใช้ห้องประชุม
๒๕ การขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์
๒๖ การขอรับการสนับสนุนโครงการ/งบประมาณ
 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  คำสั่ง/ประกาศ
 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ รื่อง  การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อการบริการประชาชน

  คำสั่งการมอบอำนาจของนายกและปลัดเทศบาลฯ
  ผังขั้นตอน กระบวนงานให้บริการ
การจัดเก็บภาษีป้าย
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร และขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
กำหนดเลขที่บ้าน
๑๐ การทำบัตรประจำตัวประชาชน(ครั้งแรก)และ การทำบัตรประจำตัวประชาชน(บัตรเดิมหมดอายุ)
๑๑ ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๑๒ ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑๓ ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือที่สะสมอาหาร
๑๔ ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๑๕ ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต
๑๖ ขอข้อมูลข่าวสาร
๑๗ ขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค