ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน

          ตามที่ กระผมนายฉัตรชัย  ชัยศิริ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๔  แล้ว นั้น
          บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำแล้ว โดยยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จึงขอนำเสนอท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบนโยบายของกระผมที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก
   ๑.๑ แก้ไขปัญหาบริเวณที่หญ้ารกรุงรัง น้ำท่วมขัง พร้อมจัดระเบียบขยะชุมชนให้ดีขึ้น
   ๑.๒ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ก้าวหน้า ทันสมัย ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
   ๑.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางและเกาะกลางถนนให้มีความสวยงามและแปลกใหม่  รวมทั้งเพิ่มถนนท่องเที่ยวภายในพื้นที่
   ๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  ท่อระบายน้ำ  ให้มีความรวดเร็วและทั่วถึง
   ๑.๕ บริหารจัดการงบประมาณให้มีความคุ้มค่า  โดยเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง  และแสวงหางบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
   ๑.๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่น
   ๑.๗ เน้นระบบการบริหารงานที่มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
   ๑.๘ เร่งสำรวจความเดือดร้อน ความต้องการ ความทุกข์ยาก ความไม่สะดวก พร้อมแก้ไขปัญหาทันที
   ๑.๙ เร่งสะสางปัญหาและความต้องการที่ยังไม่เคยถูกแก้ไขและเยียวยา
   ๑.๑๐ เร่งซ่อมแซมปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ด้วยการจัดสรรงบประมาณด่วนและลงมือทำทันที
   ๑.๑๑ เร่งสร้างสรรค์ความสวยงามและความเป็นระเบียบในชุมชน ด้วยการจัดระเบียบจราจรในชุมชน  จัดให้มีถนนดอกไม้ในหมู่บ้าน
๒. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
   ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้น เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  ให้มีศักยภาพและมีคุณภาพ  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  และเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างบูรณาการ
   ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่มทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรี การส่งเสริมอาชีพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
   ๒.๓ ส่งเสริมด้านกีฬา สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน ส่งเสริมการออกกำลังกาย  สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ จัดให้มีและปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น   
   ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนา  การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
   ๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม   
   ๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการป้องกันมิให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่อีก
   ๒.๗ ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชุมชน  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ในรูปของสายตรวจอาสา ตำรวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ๒.๘ เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
   ๒.๙ สนับสนุนการจัดทำโครงการเชิงรุก ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคติดต่อ ร้านอาหารปลอดภัย การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและ จิตใจแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิด และทุกกลุ่มทุกวัย จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ จัดรถพยาบาลฉุกเฉินบริการยามเจ็บป่วย และดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
   ๒.๑๐  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ในด้านการเสริมสร้างระบบสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมการป้องกันการรักษา สามารถลดการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพและสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อบริหารจัดการตามแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
   ๓.๒ ส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่  ระบบการเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรอินทรีย์ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
   ๓.๓ พัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้ในวิชาการและประสบการณ์แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
   ๓.๔ ส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมตำบล และสนับสนุนธุรกิจการค้าชายแดน
   ๓.๕ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ  อีกทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร    
   ๓.๖ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ  เพื่อสานต่อโครงการสินค้าชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล   
   ๓.๗ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพด้านการบริการเพื่อการท่องเที่ยว  เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน
๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
   ๔.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว ได้แก่
      (๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยแก่ประชาชน และครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
      (๒) พัฒนาระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง
      (๓) จัดให้มี สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อการนันทนาการให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
      (๔) พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
      (๕) สร้างและบำรุงแหล่งกักเก็บน้ำ  ขุดลอกทางน้ำ และระบบการส่งน้ำ เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร เพื่อเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของประชาชน
      (๖) สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพ   
      (๗) ส่งเสริมการจัดทำระบบผังเมืองรวมของอำเภอ แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้มีการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาในอนาคตและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน  หันมาใช้พลังงานทดแทน คืนธรรมชาติสู่ป่าและแม่น้ำ
   ๕.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อเพิ่มความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา
   ๕.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย
   ๕.๔ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแหล่งชุมชน เช่น สวนสาธารณะหนองแหวน หน้าวัด หน้าโรงเรียน และแหล่งชุมชนขนาดใหญ่เพื่อเป็นปอดฟอกอากาศ และเป็นสถานที่ออกกำลังกาย
   ๕.๕  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานงานและดำเนินงานระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
   ๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการบริหารเทศบาล ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน 
   ๖.๒ ปรับปรุงพัฒนา และจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชน
   ๖.๓ บริหารจัดการและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรอย่างทั่วถึง  เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
   ๖.๔ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลมีส่วนร่วม โดยสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
   ๖.๕ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
          กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  นโยบายต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นจะสามารถพัฒนาตำบลเวียงพางคำให้เป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง  และกระผมจะตั้งใจบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ