แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 - 2561)
ประกาศใช้แผ่นพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
หน้าปก
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการการพัฒนาฯ
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ส่วนที่ 4 แนวทางกการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
   
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 (ทั้งเล่ม)