แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558 - 2560)
ประกาศใช้แผ่นพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
หน้าปก
ส่วนที่ 1-ส่วนที่ 4
ส่วนที่  5  สรุปโครงการการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ส่วนที่  6  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
   
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 (ทั้งเล่ม)