แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2555 - 2557)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
ส่วนที่ 1  บทนำ
ส่วนที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ      
ส่วนที่  3  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
สวนที่  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
ส่วนที่  5 บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบ
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
ส่วนที่  6  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
download ทั้งหมด