แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. ส่วนที่ ๑ บทนำ
๒. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำีปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕