แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2554 - 2556)
ประกาศใช้แผ่นพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556)
หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1  บทนำ
ส่วนที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ      
ส่วนที่  3  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
สวนที่  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
ส่วนที่  5  สรุปโครงการการพัฒนา
รายละเอียดโครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม
    1.1 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    1.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ
    1.3 ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ
    1.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
    1.5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
    1.6 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. การรักษาความมั่นคงและความสงบ
    2.1 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    2.2 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก
    2.3 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    3.1 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
    3.2 ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    3.3 ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
4. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
    4.1 พัฒนาระบบการจราจร การจัดทำผังเมือง และการคมนาคมขนส่ง
    4.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และโทรคมนาคม
    4.3 พัฒนาระบบการระบายน้ำ
    4.4 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบำบัดน้ำเสีย
    5.3 ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน
6. การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี
    6.1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
    6.2 ส่งเสริมการสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
    6.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
    6.4 ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดี
ส่วนที่  6  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล