โครงสร้างกองช่าง

ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

089 952 4112

งานธุรการ
งานสาธารณูปโภค

นายสัมพันธ์ พันหล้า
(เจ้าพนักงานธุรการ )

084 372 1746

นายไววิทย์  ติวัน
(นายช่างโยธา)

080 124 3557

งานวิศวกรรมโยธา
-ว่าง-

นายพัลลภ  ภูริวรางคกูล
(วิศวกรโยธา)

081 882 6468


(นายช่างโยธา )

พนักงานจ้างของกองช่าง
งานสาธารณูปโภค
นายนิรุตต์ เสาปา
(ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)
086 430 7155
นายสุริยะ ปัญญา
(ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)
084 283 3791

นายพิชฌานย์ ทาสุนย์
(ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ)
084 365 2029

นายจำนูน  พรหมทอง
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
084 406 9570