โครงสร้างกองคลัง

นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

083 565 1313

งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวสกุณา สิงห์คะ
(นักวิชาการคลัง)

089 432 8689

นายธงชัย  จำปา
(นักวิชาการพัสดุ)

089 854 3865

นางสาวพัชญ์สินี เพ็ญกุล
(นักวิชาการเงินและบัญชี )

095 697 7021

นายไพบูล ราชคม
(เจ้าพนักงานพัสดุ)

081 603 1606

งานพัฒนารายได้
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

สิบเอกหญิง สุภาวดี  อุ่นเรือน
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้)

081 024 7495

นางสาวศศิอารียา กล้าหาญ
(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

086 431 9384

พนักงานจ้างของกองคลัง
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวนฤมล จงตรง
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
087 566 9062

นางสาวพรวลัย ลังกากาศ
(คนงานทั่วไป)
085 387 9296

งานพัฒนารายได้

 

นางสาวจุฬาลักษณ์  มณีรัตน์
(เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน)
084 100 5199

นายเจน คำเงิน
(คนงานทั่วไป)
080 918 4797

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 

นางสาวพรรณนิภา ขุนคลี-
(ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
095 368 6589