โครงสร้างกองคลัง

นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

083 565 1313

งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวสกุณา สิงห์คะ
(นักวิชาการคลัง)

089 432 8689

นายธงชัย  จำปา
(นักวิชาการพัสดุ)

089 854 3865

นางสาวพัชญ์สินี เพ็ญกุล
(นักวิชาการเงินและบัญชี )

095 697 7021

นายไพบูล ราชคม
(เจ้าพนักงานพัสดุ)

081 603 1606

งานพัฒนารายได้
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

สิบเอกหญิง สุภาวดี  อุ่นเรือน
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้)

081 024 7495

นางสาวศศิอารียา กล้าหาญ
(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)

086 431 9384

พนักงานจ้างของกองคลัง
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย์สิน
-
-

-
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
-

-
(คนงานทั่วไป)
-

งานพัฒนารายได้

 

นางสาวจุฬาลักษณ์  มณีรัตน์
(เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน)
084 100 5199

นายเจน คำเงิน
(คนงานทั่วไป)
080 918 4797

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-
 

-
(ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
-