พนักงานเทศบาล

นายธวิท ติยะกว้าง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

     
 
     
นายปณัฐพงษ์ ขอนสกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
           
       

นายสัมฤทธิรงค์ ภูมิยิ่ง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)

นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)

ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)

นายสุริยา ใจกว้าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)