คณะผู้บริหาร

นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
089-434-6430

นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม
รองนายกเทศมนตรี
081-706-0669

นายธนทรัพย์ เกเย็น
รองนายกเทศมนตรี
081-706-9651
นายสมพงษ์ วงค์ธรรม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
089-633-2590

นางมาลี กองสอน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
089-631-5795