สมาชิกสภาเทศบาล
นายดำรงค์ พนาพิทักษ์ทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายอำนวย ก๋าปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล
นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล
เลขานุการสภาเทศบาล
นางจันทกานต์ น้อยหมอ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอัจฉยะ ธำรงทัศนีย์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอภิรุต ลังกากาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุคำ วินัน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสงวน ไชยสมุทร์
สมาชิกสภาเทศบาล