โครงการขยะทองคำ


หลักการและเหตุผล
ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีการเจริญเติบโตเมื่อมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแนนทำให้เกิดมีขยะเป็นจำนวนมากกลายเป็นปัญหาขยะล้นเมือง ยังก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ปัญหาน้ำเสีย อากาศเสีย รวมทั้งกองขยะมูลฝอยจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยทางชมรมกีฬานพรัตน์ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้นำเยาวชนเข้าร่วมโครงการขยะทองคำขึ้นได้รับความร่วมมือจากเยาวชนหมู่ 2บ้านดอยงามและเยาวชนจากชมรมกีฬานพรัตน์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อลดปริมาณขยะ
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการรักษาความสะอาด
4.พื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่

เป้าหมาย
1. เยาวชนในชมรมมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
2. เยาวชนที่เข้าร่วมรู้จักการคัดแยกขยะ

วิธีดำเนินการ
1.หลังจากฝึกซ้อมฟุตบอลเสร็จแล้วจะให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
2.เยาวชนนำขยะมาขาย

ระยะเวลาในการดำเนินการ
19 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2550
สถานที่ดำเนินการ
เยาวชนหมู่ 2 บ้านดอยงาม ตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย


เยาวชนมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ขยะทองคำ
ให้ความรู้กับเยาวชในการคัดแยกขยะเยาวชนนำขยะมาขายหลังจากฝึกซ้อมฟุตบอลเสร็จแล้วเยาวชนนำขยะมาขาย 1จุดรับซื้อขยะทองคำขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้ว


แนวทางแก้ไข
  ปัญหาขยะล้นเมืองนับเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเราไม่จำเป็นจะต้องใช้งบประมาณเป็น10ๆล้านก็สามารถทำได้   หลังจากที่ภาครัฐได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนแล้วได้นำถังขยะแบบแยก เช่น เปรียก แห้ง แก้ว โลหะปัญหามันอยู่ที่ระบบขนส่งพอประชาชนนำขยะที่แยกตามถังเรียบร้อยแล้วรถขนขยะในปัจจุบันเป็นแบบรวมควรใช้แบบแยกตามถังหรือเอาแบบง่ายๆถ้าจะลองทำดูโดยกำหนดรถขนขยะเช่นรถหมายเลข  
กข12ให้ขนขยะแห้ง  รถกข25ขนขยะแก้วเป็นต้น   เสร็จแล้วมาดูพื้นที่ที่จะเก็บขยะปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วสร้างเป็นโกดังรถขยะสามารถเข้าออกได้สะดวกโดยแบ่งตามชนิดของขยะ เช่น   โกดังหนึ่งให้สำรับเก็บโลหะเป็นต้น  โกดังสองใช้เก็บแก้ว   ในหลักการนี้เราไม่ต้องใช้สายพานลำเลียงเพื่อคัดแยกเพราะ ผ่านการคัดแยกมาจากต้นทางแล้วในส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ให้ทำการฝังกลบหน้าดินทุกวันแค่นี้ก็ลดมลภาวะทางอากาศไปได้มากที่เดี่ยว