ลำดับ
รหัสข้อมูล
มาตรา
หัวเรื่อง
1
รหัสแฟ้มที่ ๙๑๐๐๑
มาตรา ๙ (๑)
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
2
รหัสแฟ้มที่ ๙๒๐๐๑
มาตรา ๙ (๒)
นโยบายในการดำเนินการของเทศบาล
3
รหัสแฟ้มที่ ๙๒๐๐๑
มาตรา ๙ (๒)
การแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
4
รหัสแฟ้มที่ ๙๒๐๐๑
มาตรา ๙ (๒)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่องกำหนดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
5
รหัสแฟ้มที่ ๙๒๐๐๑
มาตรา ๙ (๒)
บันทึกการประชุมกำหนดเป้าหมายและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การสั่งการ มอบหมายงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
6
รหัสแฟ้มที่ ๙๒๐๐๑
มาตรา ๙ (๒)
บันทึกการประชุมกำหนดเป้าหมายและติดตามประเมินผลกรปฏิบัติงาน การสั่งการ มอบหมายงานของผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
7
รหัสแฟ้มที่ ๙๓๐๐๑
มาตรา ๙ (๓)
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
8
รหัสแฟ้มที่ ๙๓๐๐๑
มาตรา ๙ (๓)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง กำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
9
รหัสแฟ้มที่ ๙๓๐๐๑
มาตรา ๙ (๓)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
10
รหัสแฟ้มที่ ๙๓๐๐๑
มาตรา ๙ (๓)
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
11
รหัสแฟ้มที่ ๙๓๐๐๑
มาตรา ๙ (๓)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
12
รหัสแฟ้มที่ ๙๓๐๐๑
มาตรา ๙ (๓)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
13
รหัสแฟ้มที่ ๙๓๐๐๑
มาตรา ๙ (๓)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
14
รหัสแฟ้มที่ ๙๓๐๐๑
มาตรา ๙ (๓)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๓
15
รหัสแฟ้มที่ ๙๔๐๐๑
มาตรา ๙ (๔)
คู่มือหรือคำสั่ง แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
16
รหัสแฟ้มที่ ๙๔๐๐๑
มาตรา ๙ (๔)
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
17
รหัสแฟ้มที่ ๙๔๐๐๑
มาตรา ๙ (๔)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
18
รหัสแฟ้มที่ ๙๔๐๐๑
มาตรา ๙ (๔)
แนวทางการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการตรวจการจ้าง
19
รหัสแฟ้มที่ ๙๔๐๐๑
มาตรา ๙ (๔)
แนวทางการลงโทษวินัยพนักงานจ้างตามภารกิจ
20
รหัสแฟ้มที่ ๙๔๐๐๑
มาตรา ๙ (๔)
แนวทางการจัดเก็บภาษีป้าย
21
รหัสแฟ้มที่ ๙๔๐๐๑
มาตรา ๙ (๔)
แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบอาคาร
22
รหัสแฟ้มที่ ๙๔๐๐๑
มาตรา ๙ (๔)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารโดยเคร่งครัด
23
รหัสแฟ้มที่ ๙๔๐๐๑
มาตรา ๙ (๔)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕
24
รหัสแฟ้มที่ ๙๔๐๐๑
มาตรา ๙ (๔)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
25
รหัสแฟ้มที่ ๙๔๐๐๑
มาตรา ๙ (๔)
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
26
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง(มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
27
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย
28
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำเรื่องการลดหย่อน ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๑
29
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๑
30
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕๑
31
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๑
32
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๑
33
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.๒๕๕๑เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และ
34
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๑
35
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปี จากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๑
36
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑
37
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๑
38
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒บังคับในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๓
39
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
ระเบียบเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
40
รหัสแฟ้มที่ ๙๕๐๐๑
มาตรา ๙ (๕)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
41
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมทุน สัญญาจ้างที่เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
42
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๓
43
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
บันทึกตกลงซื้อขาย เลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๓
44
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๓
45
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๕๓
46
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๕๓
47
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๓
48
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๓
49
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๕๓
50
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๕๓
51
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๕๓
52
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๕๓
53
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๐/๒๕๕๓
54
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๑/๒๕๕๓
55
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๒/๒๕๕๓
56
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๓/๒๕๕๓
57
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๔/๒๕๕๓
58
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๕/๒๕๕๓
59
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๖/๒๕๕๓
60
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๗/๒๕๕๓
61
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๘/๒๕๕๓
62
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๙/๒๕๕๓
63
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๓๐/๒๕๕๓
64
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๓๑/๒๕๕๓
65
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๓๒/๒๕๕๓
66
รหัสแฟ้มที่ ๙๖๐๐๑
มาตรา ๙ (๖)
แบบสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๓๓/๒๕๕๓
67
รหัสแฟ้มที่ ๙๗๐๐๑
มาตรา ๙ (๗)
มติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน)
68
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการของราชการกำหนด(ประกาศประกวดราคา,รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
69
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ๒ ชั้น บ้านแม่สาย หมู่ที่ ๑
70
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านสิงคโปร์ หมู่ที่ ๒ บ้านดอยงาม
71
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘
72
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่
73
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
การรายงานข้อมูลพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
74
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
75
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๔
76
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
77
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
78
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
79
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
80
รหัสแฟ้มที่ ๙๘๐๐๑
มาตรา ๙ (๘)
รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔