นโยบายการบริหารเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริต เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
แผ่นพับวินัยแะการรักษาวินัยของพนักงานเทศสบาล
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำเรื่อง  มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562