แบบฟอร์มบริหารงานภายในเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
   
แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

แบบลาอุปสมบท

แบบใบลากิจ ลาป่วย(นักศึกษาฝึกงาน)
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน