ข้อมูลแบบคำขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
ลำดับ วันที่ยื่น เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ หมู่ที่ รายละเอียด-ความประสงค์ สถานะ/หมายเหตุ
26/12/2561 1.1 ด้านสาธารณภัย(ดินถลม)

1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก)
ม. 5 ต. เวียงพางคำ พ่นยายุง