แบบรายงานปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สรุปรายงานปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ(บ้านผาหมี)
ลำดับ เดือน น้ำหนัก(Kg) จำนวนเงิน(บาท)
พฤศจิกายน 2561 1,860.00 744.00
ตุลาคม 2561 14,895.00 6,258.00
กันยายน 2561 7,810.00 2,982.00
สิงหาคม 2561 3,095.00 1,238.00