รายงานผลการอนุมัติงานก่อสร้าง
ลำดับ
เลขที่ใบอนุญาต
วันที่อนุญาต
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
พื้นที่ก่อสร้าง
เลขที่โฉนด
จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง
1
011
3/02/2560
นางทิพวรรณ ชุมภู
435/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๕๓๘๘
96
2
003
16/1/2560
นางสาวพรรณี บุญศรี
32/2 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๕๔๔๔
115
3
010
24/01/2560
นางกชพรรณ รติศานต์
69 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพ
ม.9
๓๙๕๒๓
52
4
009
20/01/2560
นายพิทักษ์ วุฒิเดชานันท์
303 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
๑๖๔๗๗
48
5
008
20/01/2560
นางปิ่น จันทร์ต๊ะสอน
8 ม.8 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
๔๔๕๙๓
30
6
007
20/01/2560
นางสาวอรุณ คำดี
145/1 ม.11 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๔๒๒๒
88
7
006
20/01/2560
นายโยธิน คำหล้าทราย
398/1 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
๑๑๙๕
91
8
005
20/01/2560
นางสาวณัฎฐณิชา แสนศักดิ์หาญ
194 ม.2 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ม.9
๕๔๓๙๘
81
9
004
20/01/2560
นายแก้ว เชียงรุ้ง
303 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๒๒๔๓
127
10
002
13/01/2560
นางสาวอุทุมพร กรรณิการ์
159 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.10
๑๙๗
304
11
001
13/01/2560
นางสาวพิมลรัตน์ เอี่ยมศิริ
128/1 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
๙๓๑
30
12
088
9/09/2559
นางสาวสุดลักษณ์ เชี่ยวพานิช
305/1-2 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
55956
832
13
087
5/09/2559
นางสาวอารียา กุจนา
96/8 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ม.8
49137
130
14
092
3/09/2559
นายศรีรัตน์ วินันท์
109/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๓๔๑๒๙
34
15
079
9/08/2559
นางสาววนัสนันท์ นวิปริยา
43/1 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48841
86
16
078
3/08/2559
นายพิรนนท์ ชุ่มเรือน
424/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
55681
37
17
077
3/08/2559
นางเพ็ญจันทร์ คำภีระมี
533 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
53835
37
18
076
1/08/2559
นายศุภชัย ศิรินาวี
19/58 ม.13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพ
ม.9
21625
80
19
075
1/08/2559
นายโกวิทย์ ธำรงกิจจา
120/11 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.5
46790
91
20
060
7/06/2559
นางสาวอรอมล ใจดี
166/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
46097
210
21
059
2/06/2559
นางสุน ศรีสวาสดิ์
73 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7137
552
22
058
1/06/2559
นายกิตติมงคล เจริญสุวรรณ
24/3 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.1
32899
1612
23
050
4/05/2559
บริษัท จิงฉ่างจิวเวลรี่ จำกัด
999/61 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50368
128
24
049
4/05/2559
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๒๕๕
65
25
048
3/05/2559
นางสาวจริญญา ประภาพกุล
79/71 ต.บางรัก อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ม.8
๔๙๑๔๒
127
26
047
3/05/2559
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 เขตสี่พระยา แขวงบางรัก จ.กรุงเทพ
ม.9
565
1908
27
046
3/05/2559
นายเพชรยนต์ ศรีสมุทร
89 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๓๘๙๕
820
28
043
8/04/2559
บริษัท อันจาน อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
117/5 เเขวงพญาไท เขตราชเทวี
ม.5
๕๐๙๘๗
87
29
042
8/04/2559
บริษัท อันจาน อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
115/7 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพ
ม.5
๕๐๙๘๘
87
30
041
8/04/2559
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๗๑๑๑
180
31
040
8/04/2559
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๗๑๖๖
616
32
039
7/04/2559
นางสาวนันทิตา แซ่จู
48 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๕๖๑๔
118
33
038
7/04/2559
นายณรงค์ชาญ วงค์ริยะ
247/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๒๒๕๐๘
60
34
037
7/04/2559
นางศรีสมร ทรายหมอ
55 ม.7 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๔๕๓๒
125
35
036
7/04/2559
นายคำ โกฎิปั๋น
305 ม.2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๓๑๑๓
149
36
023
2/03/2559
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 แขวง สี่พระยา เขตบางรัก จ.กทม.
ม.9
565
308
37
022
2/03/2559
นายธนทรัพย์ อุทัยรัตน์
86/1 ม.6 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
ม.9
๕๓๘๒๒
64
38
027
16/3/2559
นางสาวสุพรรษา ร่มเย็น
20 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๗๒๔๐
562
39
026
16/3/2559
นางสาวพัทธนันท์ สั่งสินทรัพย์
173 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๑๙๓
408
40
025
16/3/2559
นายสันต์ นามแก้ว
619 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๔๙๑๓๓
128
41
024
16/3/2559
นางสาวณัฐรดา ณ ลำพูน
349/20 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๐๙๘
157
42
013
9/02/2559
นางสาวรสิตา ขันแก้ว
840 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
๕๓๘๓๗
113
43
117
8/12/2559
นางสาวลดาวัลย์ บุญธรรมทวี
557 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
๔๒๘๔๕ ๔๗๗๖๑
129
44
116
8/12/2559
นายนิกร รุ่งประชารัตน์
100/162 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๐๓๙๕
394
45
020
16/2/2559
นางสาวกรกนก นามยี่
77 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๕๑๖
337
46
019
16/2/2559
นางสาวลัดดา ศรีสวัสดิ์
109/2 ม.8 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
525
142.50
47
007
1/02/2559
นางสาวบัวชอน ไชยวงค์
๒๐๖ ม. ๘ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ม.9
๕๓๘๖๐
64
48
122
30/12/2559
นายสมลิต นามเพ็ชร
126 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๓๐๔๒๘
52
49
121
27/12/2559
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครสท์ เชียงราย
104 ม. 2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
๕๒๙๘๙
1984
50
120
16/12/2559
นางลีมิง แซ่หยาง
101 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
๔๙๕๗๘
91
51
119
16/12/2559
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๕๓๑๓
115
52
118
12/12/2559
นายเปลี่ยน อยู่อินทร์
237 ม.3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๔๑๐
102
53
115
25/11/2559
นางสาวชนัดดา คงด้วง
609/57 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพ
ม.9
๕๒๙๖๕
77
54
114
22/11/2559
นายเสกสรรค์ อรุณพูลทรัพย์
19/2 ม.4 แขวงคลองสองตันนุ่ม เขตราดกระบัง จ.กรุงเทพ
ม.4
๒๖๘๒๖
923
55
113
18/11/2559
นางสาวแปงนวล คำดี
637 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
๑๑๖๖
104
56
112
18/11/2559
นายบรรณศิษฐ์ บุญยัง
135 เเขวงบางแค เขตบางแค จ.กรุงเทพ
ม.9
๗๒๑๙
90
57
111
18/11/2559
นายบรรณศิษฐ์ บุญยัง
135 แขวงบางแค เขตบางแค จ.กรุงเทพ
ม.9
๗๒๑๙
728
58
110
10/11/2559
นางสาวอมลธีรา ชื่นจิตต์เสาวคนธ์
35/34 ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
ม.8
๔๙๑๓๒
128
59
109
10/11/2559
นายเกษม สุนันตา
135 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๔๘๙๘๘
180
60
108
10/11/2559
นางสาวสายสุนีย์ ภิระ
121 ม.5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.8
๔๙๑๓๔
128
61
107
10/11/2559
นายชัชวาล เจตจำนงกิจ
5/3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
ม.5
๗๕๗๐
211
62
106
10/11/2559
นางสาวบัวใหล ฟองดาวิรัตน์
105 ม.2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๒๖๓๕๙
160
63
103
3/11/2559
นางสาวณภัสนันท์ บุญหวาน
72 ม.1 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.4
42846
42
64
100
2/11/2559
นางอำพร ยั่งยืนชัย
190/8 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ม.9
7160 7746
1821
65
091
26/09/2559
นายวีระ อาภรณ์รัตน์
116/5 ม.19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
7561 48470 455399
451
66
090
21/09/2559
นายศิริศักดิ์ นันทะ
213 ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
7509
238
67
089
21/09/2559
นายสุวัฒน์ นาคโพธิ์
148 ม.4 ต.วังไกลเถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
ม.8
49141
128
68
086
31/08/2559
นายรักษ์ วิญญูนันทกุล
66/154 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรุงเทพ
ม.9
55951
832
69
085
31/08/2559
นางสาวติ๋ม คำแสน
478 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22280
37
70
084
31/08/2559
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50121
96
71
083
31/08/2559
นางสาวอุไร ธรรมสนธิเจริญ
49 ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
48964
148
72
082
17/08/2559
นายวิโรจน์ ตระกูลสำราญ
389/12 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
55952 55953 55954 55955
1671
73
081
11/08/2559
นายสมเกียรติ พรหมเจริญ
82 ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.10
1287
312
74
080
11/08/2559
นายอิ่น ไอ่แสง
41 ม.13 ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
49418
198
75
073
27/07/2559
นายเกียรติศักดิ์ เดชประภาพร
76 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
1237
115
76
072
27/07/2559
นายผัด คำใส
500 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
42627
76
77
071
27/07/2559
นายอ่อน ใส่ส้อ
112 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
28662
91
78
070
26/07/2559
นางพิมพา พรหมมา
501 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43880
91
79
15/07/2559
นายอภิสิทธิ์ แสงมณี
416 ม.3 ต.ริมกา อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
425
150
80
068
11/07/2559
นายบรรณศิษฐ์ บุญยัง
135 แขจงบางแค เขตบางแค จ.กรุงเทพ
ม.9
7219
687
81
067
11/07/2559
นายสุทัศน์ ดรรชนีสอง
316 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
35916
810
82
065
27/06/2559
นายเกษม สุนันตา
135 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
48985
185
83
064
27/06/2559
นางสาวศรีออน แสงพัน
306 ม.8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ม.8
49135
128
84
063
27/06/2559
นายเกษม สุนันตา
135 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
49139
128
85
062
27/06/2559
นางสาวมุกดาวัน อินปัญญา
132 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
52971
30
86
061
17/06/2559
นายนิรันดร ชินะรังษี
425 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7496
200
87
057
27/05/2559
นายธนทรัพย์ อุทัยรัตน์
86/1 ม.6 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
ม.9
54867
104.50
88
056
23/05/2559
นายวีรชิต ศักดิ์จ้าย
37 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43970
91
89
055
23/05/2559
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๒๕๕
65
90
054
20/05/2559
นางสาวชยาภรณ์ สกุลณิชกานต์
229 ม.1 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
48276
115
91
053
12/05/2559
นางธนาภา อุ่นใจ
485 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47282
134
92
052
11/05/2559
นางสาวชุติกาญจน์ ชนาภานิชกุล
229/50 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
53386
210
93
051
11/05/2559
นายวงศกร ลิมาลัย
118/8 ม.6 ต.ท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ม.9
๕๐๓๓๓
138
94
045
22/04/2559
นางวรรณรินทร์ จินนิกร
595 /2 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.1
๔๘๓๑๖
176
95
044
19/04/2559
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ
ม.9
๕๖๕
835
96
034
07/04/2559
นางอัมพร กรมวังก้อน
30/5 ม.14 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
๑๖๐๘๒
30
97
033
29/03/2559
นายพนม พรคณาปราชญ์
5/38 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ม.5
๔๙๘๒๗
168
98
032
25/03/2559
นายสมบัติ เจียมศักดิ์
102 ม.7 ต.จันทิมา อ.ลานกะบือ จ.กำแพงเพชร
ม.9
๒๔๕๑๓
60
99
031
25/03/2559
นางอัมพร ไชยชมภู
550 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๒๓๙๗๒
100
100
030
25/03/2559
นายอภิชาต วงศ์สุวรรณ์
100/6 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ม.8
๓๘๒๗๔
125
101
029
25/03/2559
นายขจรศักดิ์ ภัทรจิรกาลกุล
31/471 ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
ม.8
๔๙๑๒๖
128
102
028
22/03/2559
นางทิพวรรณ เบี้ยมุกดา
241 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
๓๙๔๓๑
675
103
021
25/02/2559
นายเสริมเกียรติ บุญยวง
137 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๕๓๓๘๒, ๕๐๖
707
104
018
15/02/2559
นางสาวอาเลมิ กูจาง
201/3 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๒๕๐๘๓
102
105
017
15/02/2559
นางสาวธัญลักษณ์ คำพรหม
309 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๔๙๑
83
106
016
15/02/2559
นางพัชรี คำละออง
534 ม.13 ต.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๕๖๓
64
107
015
12/02/2559
นายธวัชชัย เบญญาธรรม
25/8 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ม.5
๔๗๙๐๒
80
108
014
12/02/2559
นายนิพจน์ ศรีใจปลูก
22 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๐๒๙๑
30
109
006
20/01/2559
นางสาวไพลิน อ้ายหลวง
700 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๔๗๑
164
110
005
20/01/2559
นางสาวสุพรรษา ร่มเย็น
20 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๗๒๔๐
408
111
004
19/01/2559
นางสาวสุลัดดา เครือวัง
395/2 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๘๔๖
65
112
003
15/01/2559
นางสาวนภัสสร วรรณรัตน์
3 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
๓๖๔๙๓
204
113
002
15/01/2559
นางสาวหัตถพร วงศ์ด่อน
567 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๒๒๐๔๑
1
114
001
15/01/2559
นางสาวสลิลทิพย์ นามต๊ะ
258 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
51469
121
115
099
7/10/2559
นางกัจรีย์ เจริญรุ่งโรจน์
1/2 ม.5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
37607
880
116
098
7/10/2559
นางสาวยุพิณ อัศวพิทักษ์คีรี
197 ม.9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.8
49136
128
117
097
7/10/2559
นางสาวไอ่ แสงส่อง
10/ช ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42687
133
118
096
6/10/2559
นายเกษม สุนันตา
135 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
49140
128
119
095
6/10/2559
นายสมลิต นามเพ็ชร
126 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
30428
52
120
094
6/10/2559
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (สาขาแม่สาย)
888 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52722 52867
577.50
121
093
6/10/2559
นายเปี่ยมศักดิ์ บุญญชโลธร
764 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๔๔๕๕๔ ๔๔๕๕๕
590
122
102
3/10/2559
นางสาวชมพูนุช กุลทวีทิพย์
612 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๐๖๒
232
123
101
3/10/2559
นายรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม
86 ม.11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ม.9
7211
122
124
074
1/8/2559
นางสาวชญาดา บูรณวิเชียร
29 ม.7 ต.เเม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4
55933
1783
125
147
25/12/2558
นางสาวนัฎฐนันท์ นามยี่
ม.4
17359
103
126
148
22/12/2558
นางเพ็ญลักษณ์ พบฤกษ์
ม.5
4200141307
240
127
146
22/12/2558
นางพรพิมล ภิระบรรณ์
ม.9
5665
140
128
145
22/12/2558
นายเกษม เหตานุรักษ์
ม.9
44224
121
129
144
22/12/2558
นายนิติกร พรมมินทร์
ม.4
543
64
130
143
22/12/2558
นางสาวปิยะพร ผาสุข
ม.4
36586
78
131
142
22/12/2558
นางสาวรจนา พลสิงห์
ม.9
43364
121
132
141
22/12/2558
นายคำ แสงวงค์
ม.9
43932
140
133
140
22/12/2558
นางสาวเนตรดาว กูลพิชาพร
ม.9
49059
195
134
139
22/12/2558
นายสิริชัย เต็งสุวรรณ์
ม.5
7193
113
135
138
21/12/2558
นางสาวพิมพา พยาราช
ม.8
44553
131
136
137
21/12/2558
นายวิรัตน์ แซ่ดู่
ม.4
50806
101
137
136
21/12/2558
นางขวัญใจ ทากอง
ม.9
52891
120
138
135
21/12/2558
นายอ้าย หมุดแก้ว
ม.9
43915
116
139
134
21/12/2558
นายเอี่ยมกิจ สันติกัลญาณวัตร
ม.5
15825
108
140
133
21/12/2558
นายเก่งกาจ ศรีปาน
ม.4
3415
48
141
132
21/12/2558
นายทอง อาจุ
ม.9
43473
128
142
131
11/12/2558
นายบุญก้ำ ซางสุภาพ
ม.8
19131
128
143
130
11/12/2558
นายวัชร เจริญวิพัฒศิริ
ม.8
19119
128
144
126
23/11/2558
นางสาวจรรย์อมล พรเมือง
ม.8
49130
128
145
129
06/11/2558
นายคำแก้ว อุ่นแก้ว
ม.4
28950
123
146
128
06/11/2558
นายสำลี ย้ายหน่าย
ม.5
35182
115
147
127
06/11/2558
นางธัญพร ธาตุทองธเนศ
ม.8
49097
155
148
125
06/11/2558
นายละนิน วงศ์ดี
ม.9
43893
94
149
124
06/11/2558
นางสาวสุวรรณี บุญหาร
ม.9
44995
81
150
123
03/11/2558
นางสาวสุภารัตน์ เองไพบูลย์
ม.9
54840
226
151
122
03/11/2558
นายนภัทรินทร์ รัตนพรนภาพันธ์
ม.9
54835
226
152
121
03/11/2558
นางสาวศิรินทร์ ผางคำ
ม.9
54837
226
153
120
03/11/2558
นางสาวสุริยาณี ทองใบเพ็ชร
ม.8
49091
342
154
119
03/11/2558
นายอนุวัฒน์ ไชยคุณ
ม.9
45839
226
155
118
03/11/2558
นางสาวนงค์ลักษณ์ ลิยอง
ม.9
54836
226
156
117
02/11/2558
นางสาวปุญญานิมน์ ปิยสิรินันท์
ม.9
54834
226
157
116
12/10/2558
นางสาวณัฐชยา ทองอิน
ม.4
43930
72
158
115
12/10/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
45928
1300
159
114
05/10/2558
นางสาวกรกนก นามยี่
ม.9
49516
165
160
113
05/10/2558
นางสาวอังเชียง แซ่ต้วน
ม.9
49516
165
161
112
05/10/2558
นางสาวหมีก่า เชอมือกู่
ม.5
49578
91
162
111
02/10/2558
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ มีเดีย กรุ๊ป
ม.9
22508
30
163
110
02/10/2558
นายธนาทิพย์ ลอแก้ว
ม.8
38193
90
164
109
02/10/2558
นายธรรมรักษ์ รักษ์วนิชพงษ์
ม.4
48341
83
165
108
14/09/2558
นายพรชัย กุสุหรัต
ม.5
1283
50
166
107
01/09/2558
นายณัฐกันต์ อินทีวร
ม.4
18321
850
167
106
01/08/2558
นางสาวแก้ว อ้ายหลวง
ม.9
44588
124
168
105
01/08/2558
นางสาวมาริสา นามจันทร์
ม.9
2502
155
169
104
01/08/2558
น.ส.ณัฐนันท์ ปินใจ
ม.9
44549
74
170
103
01/08/2558
นายธนดล ท่าดีสม
ม.9
49604
176
171
102
01/08/2558
นางสาวสุนิสา วงค์ใหญ่
ม.4
42437
176
172
101
27/07/2558
นางสาวอะซือมะ ขวางจา
ม.8
49125
128
173
100
27/07/2558
นายอมรเทพ อุ่นแก้ว
ม.4
54088
138
174
099
27/07/2558
นางสาวทิพย์ฤทัย กัญญ์ปภรธนิยา
ม.8
48972
364
175
098
27/07/2558
นายพิรนนท์ ชุ่มเรือน
ม.9
49675
91
176
097
21/07/2558
นางสาวธันยรัตน์ เที่ยวประดิษฐา
ม.8
7257
201
177
096
21/07/2558
นายคำแก้ว อุ่นแก้ว
ม.4
28950
74
178
095
15/07/2558
นางจันจิรา สุวรรณนุท
ม.8
35226
328
179
094
15/07/2558
นางจันจิรา สุวรรณนุท
ม.8
35226
100
180
093
15/07/2558
นายเฉลียว เก่งเขตกรณ์
ม.5
7528
480
181
092
09/07/2558
นายสุทธิชัย ธูปเทียนรัตน์
ม.9
47516
112
182
091
09/07/2558
นายสุทธิชัย ธูปเทียนรัตน์
ม.9
48274
94
183
090
09/07/2558
นายสุทธิชัย ธูปเทียนรัตน์
ม.9
48274
72
184
089
09/07/2558
นายสุวัฒน์ พิริยะวดี
ม.8
48989
140
185
088
08/07/2558
นายสมลิต นามเพ็ชร
ม.8
7414
37
186
087
08/07/2558
นางสาวรติมา พนาภูริกุล
ม.9
43438
162
187
086
06/07/2558
นางสาวบุณยาศิรินุช ก๋าจิน
ม.9
22297
128
188
085
02/07/2558
นายยุทธพงษ์ ภูมิ
ม.9
23393
96
189
084
02/07/2558
นางสาวธินา ศรีวงค์
ม.9
47940
152
190
083
16/06/2558
นายบุญมี แซ่ฝู
ม.9
52679
218
191
082
12/06/2558
บริษัท เอ็ม.อาร์.อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
ม.4
1201
192
081
12/06/2558
บริษัท ๙๖ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ม.4
4694
690
193
080
12/06/2558
นางสาวสิรีธร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.8
48961
133
194
079
10/06/2558
นางสาวเทียมแข นุ่มอินทร์
ม.8
48963
133
195
078
10/06/2558
นายสมชาย แก้วเมือง
ม.8
48922
133
196
077
10/06/2558
นายธำรงกุล ภูอัครนันท์
ม.8
49124
108
197
076
10/06/2558
นางสาวแสงมุก รัศมีวิจิตร
ม.8
1289
88
198
075
27/05/2558
นายสุไผท เองไพบูลย์
ม.9
749
199
074
27/05/2558
นายสุทธิชัย ธูปเทียนรัตน์
ม.9
1258
98
200
073
27/05/2558
นางสาวหนึ่งฤทัย ยี่สุนศรี
ม.8
49127
128
201
072
27/05/2558
นางสาวสุชัญญา หงษ์คำ
ม.9
44801
140
202
071
27/05/2558
นางพิมพา พรหมมา
ม.8
43916
98
203
070
26/05/2558
นางจุ่ม แซ่หว่าง
ม.8
53077
131
204
069
26/05/2558
นายเสาร์ ใจบุญ
ม.8
12690
170
205
068
21/05/2558
นางสาวนุชฉรา สมรัตน์
ม.8
48981
128
206
067
21/05/2558
นายตุ้ย กันทะวงค์
ม.9
48087
77
207
066
21/05/2558
นางสาวอรัญญา เรเชอ
ม.4
42208
60
208
065
15/05/2558
นางเสน่ห์ แก้วตาติ๊บ
ม.5
53259
262
209
064
15/05/2558
นางสาวนันทิตา แซ่จู
ม.9
118
210
063
15/05/2558
นายบุญเพชร ทิพรัตวัฒนากิจ
ม.9
112
211
062
15/05/2558
นายณัฎฐากร ณัฐวงศ์ศิริ
ม.4
44062
92
212
061
01/05/2558
นางอ้อมใจ วาดอุดม
ม.9
24512
188
213
060
01/05/2558
นางตรีทิพ โนนตา
ม.9
21914
107
214
059
01/05/2558
นายทวีศักดิ์ แอบศีรีวงค์
ม.9
43257
168
215
058
01/05/2558
นายวันชัย ไผ่โพธิ์งาม
ม.4
45324
115
216
057
01/05/2558
นายวิชัย คำรักษ์
ม.4
47761
52
217
056
30/04/2558
นายสนาน บุญราช
ม.8
46566
130
218
055
30/04/2558
บจก.จิงฉ่าง จิวเวลรี่
ม.9
50381
182
219
054
09/04/2558
นางสาวสราสินี เกตุศรี
ม.9
42488
100
220
053
09/04/2558
นายอุดร ทองคำ
ม.8
49128
128
221
052
09/04/2558
นางสาวจ๋ามฟอง ดวงดี
ม.9
25093
67
222
051
09/04/2558
นายสรวิชญ์ รังษีวุฒิศักดิ์
ม.8
49089
157
223
050
09/04/2558
นางสาวมุกริน ชัยชุมพร
ม.8
49090
157
224
049
09/04/2558
นายแสงแก้ว อิทธิวิโรฒนนท์
ม.8
49123
128
225
048
09/04/2558
นายใส่ ตาคำ
ม.9
43470
78
226
047
09/04/2558
นายนรภัทร จ่าหลิ่ง
ม.8
49129
128
227
046
09/04/2558
นางวัลลีย์ ชนะคำ
ม.8
48965
128
228
045
01/04/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51952
120
229
044
01/04/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51952
120
230
043
01/04/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51952
780
231
042
01/04/2558
นายสาวอ้อย อุ่นปิง
ม.9
33868
91
232
041
31/03/2558
นายตุ้ย กันทะวงค์
ม.9
48287
240
233
040
20/03/2558
นายสุไผท เองไพบูลย์
ม.9
49295
600
234
039
20/03/2558
นายสุไผท เองไพบูลย์
ม.9
49295
600
235
038
20/03/2558
นายสุไผท เองไพบูลย์
ม.9
49295
600
236
037
20/03/2558
นายสุไผท เองไพบูลย์
ม.9
49295
600
237
036
20/03/2558
นายประจวบ จอมมงคล
ม.9
53219
176
238
035
20/03/2558
นายจันทร์ ยี่หลวง
ม.9
45653
92
239
034
17/03/2558
นายอานนท์ นามใส่
ม.4
1755
119
240
033
17/03/2558
นางสาวสลิลทิพย์ นามต๊ะ
ม.9
51466
101
241
032
03/03/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51952
345
242
031
03/03/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51952
200
243
030
26/02/2558
นายสิริชัย สิริบุญยะกร
ม.9
46843
48
244
029
25/02/2558
ร.ต.ท.กมล คำมูล
ม.9
22272
30
245
028
25/02/2558
นายบุญศรี ยองชนะ
ม.8
39367
96
246
027
23/02/2558
นายเอี่ยมกิจ สันติกัลญาณวัตร
ม.1
32881
282
247
026
23/02/2558
นางสีนุ ต๊ะต้องใจ
ม.9
33868
60
248
025
17/02/2558
นายสรวิชญ์ อ้นประเสริฐ
ม.9
7096
384
249
024
17/02/2558
นางสาวเพชร ปันสุฆะ
ม.9
52892
88
250
023
17/02/2558
นางสาวเพชร ปันสุฆะ
ม.9
52892
88
251
022
17/02/2558
นางสาวเพชร ปันสุฆะ
ม.9
52892
88
252
021
17/02/2558
นางสาวกฤตพร สุขสัก
ม.8
48970
128
253
020
12/02/2558
นายคำนวล ขุนซาง
ม.8
48969
128
254
019
12/02/2558
นายชาญยุทธ จันจาด
ม.9
48968
128
255
018
27/01/2558
นายสมพงษ์ ธงชัยสว่าง
ม.9
53238
226
256
017
27/01/2558
นายวิชาชาญ รัตนพรนภาพันธ์
ม.9
53235
226
257
016
27/01/2558
นายนภัทรินทร์ รัตนพรนภาพันธ์
ม.9
53237
226
258
015
27/01/2558
นางสาวนงค์ลักษณ์ ลิยอง
ม.9
53239
226
259
014
27/01/2558
นายธนาคม เหล่าธนากิจ
ม.9
53236
226
260
013
27/01/2558
นางสาวสุภารัตน์ เองไพบูลย์
ม.9
52834
226
261
012
27/01/2558
นางสาวศิรินทร์ ผางคำ
ม.9
53240
226
262
011
20/01/2558
นายวรพล บุญหนู
ม.4
41741
78
263
010
20/01/2558
นายขิ่น ลายเฮิง
ม.9
42094
360
264
009
20/01/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51953
480
265
008
20/01/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51953
480
266
007
20/01/2558
นายภานุวัติ ถาวร
ม.8
49121
128
267
006
20/01/2558
นางขวัญใจ ทากอง
ม.9
48608
413
268
004
19/01/2558
นายวัชรพล นิลาพันธ์
ม.8
48984
128
269
003
19/01/2558
นางสาวทิพวรรณ ตาหงส์
ม.8
7331
367
270
005
17/01/2558
นายดนัย ทะอุ่น
ม.8
49118
128
271
002
16/01/2558
นางอาแย่ เบเชกู่
ม.5
7594
110
272
001
16/01/2558
นางสาวดวงกมล เจริญกุศล
ม.5
7549
154
273
176
15/12/2557
นายไววิทย์ ติวัน
409 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48085
98ตร.ม.
274
175
15/12/2557
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
14หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
51953
300ตร.ม.
275
174
15/12/2557
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
14หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
51953
300ตร.ม.
276
173
15/12/2557
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
14หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
51953
500ตร.ม.
277
172
15/12/2557
นายสมพร ไชยะ
408/2 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42316
91ตร.ม.
278
170
15/12/2557
นายธวัชชัย เอกบุตร
610/61 หมู่ที่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.8
49120
128ตร.ม.
279
169
15/12/2557
นางสาวหล้าทิพย์ อ้ายหลวง
700 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44587
96 ตร.ม.
280
168
15/12/2557
นายวินัย กุณที
130 หมู่ที่7 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ม.9
7300
102ตร.ม.
281
171
12/12/2557
นางสาวน้อย วิจิตรจินดา
1121/19แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพ
ม.9
43366
120ตร.ม.
282
167
04/12/2557
นายสุวัฒน์ ภัคธีมา
449 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
19999
105ตร.ม.
283
166
01/12/2557
นายไพรวัลย์ สมุททัย
4/1 หมู่ที่10 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ม.5
7733
63ตร.ม.
284
165
01/12/2557
นายทนุเดช นามวงค์
436 หมู่ที่2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.2
46575
97ตร.ม.
285
164
01/12/2557
นางสาวเกตน์นิภา นามแสง
438 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43753
84ตร.ม.
286
163
20/11/2557
นางสาวนี คำปัน
45 หมู่ที่7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
ม.9
49192
84ตร.ม.
287
162
20/11/2557
นายสัญญา สิงห์ศรีดา
175/4 หมู่ที่5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ม.4
47835
50ตร.ม.
288
161
20/11/2557
นางสาวแก้ว ชัยแก้ว
317 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
45463
78ตร.ม.
289
160
20/11/2557
นางสาวศิรัญญา เรือนคำ
123 หมู่ที่10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44673
125ตร.ม.
290
158
10/11/2557
นายจันทร์ ยี่หลวง
343 หมู่ที่2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44530
123ตร.ม.
291
157
10/11/2557
นางปราณี คอ
119 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7113
98ตร.ม.
292
150
10/11/2557
นายวิวัฒน์ สว่าง
440/4 หมู่ที่19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
50351
176ตร.ม.
293
156
07/11/2557
นางสาวเพ็ญฤดี เจริญวัย
388/49 แขวง ดอกไม้ เขตประเวศ จ.กรุงเทพ
ม.9
14924
282ตร.ม.
294
155
07/11/2557
นายศุภกฤต์ ออนมาก
11/2 หมู่ที่9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
4668
564ตร.ม.
295
154
07/11/2557
หจก.สุไผท แอนด์ วิมล
305 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47577
1128ตร.ม.
296
153
04/11/2557
นางสาวมนัสนันท์ พรมจันทร์ตา
55/29หมู่ที่1 ต.กระทุ้มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ม.8
49119
128ตร.ม.
297
152
04/11/2557
นายวิวัฒน์ จันกลิ่น
41/31 แขวงบางค้อ เขต จอมทอง จ.กรุงเทพ
ม.9
50128
122.60ตร.ม.
298
151
04/11/2557
นายอาฉี เชอะ
2 หมู่ที่18 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
51915
60 ตร.ม.
299
150
04/11/2557
นางสาวเพชร ปันสุฆะ
82 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47921
149.85ตร.ม.
300
149
04/11/2557
นางสาวน้อย บุญศรี
363 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
301
148
03/11/2557
นางสมพร กงแก้ว
362 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
302
147
03/11/2557
นายหล้า วงค์ใหญ่
361 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
303
146
03/11/2557
นายธฤตวัน เจริญพร
360 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
304
145
03/11/2557
ร.ต.อหญิง นาตยา ขัดผาบ
359 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
305
144
20/10/2557
นางสาวพัชรี สรรสง่าสกุล
358 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
306
143
20/10/2557
นางสาวมยุรินทร์ ชนัทชัยพานิชย์
225 หมู่ที่2 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
52825
60ตร.ม.
307
142
06/10/2557
นายสมยศ สุขเจริญ
491 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52766
158ตร.ม.
308
141
06/10/2557
นายภูรีภัทร เหล่าธนากิจ
2หมู่ที่3 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ม.9
49294
92ตร.ม.
309
140
06/10/2557
นายทรงภพ เจริญอนันรัตน์
225 หมู่ที่10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44950
60ตร.ม.
310
139
06/10/2557
นายสุเมธ บุญศรี
437 หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49834
248ตร.ม.
311
138
06/10/2557
นางอำพร เสวิสิทธิ์
8/105 หมู่ที่6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43388
58ตร.ม.
312
137
06/10/2557
นายสุเมธ สินธุนาวารัตน์
31แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพ
ม.9
44658
125ตร.ม.
313
136
06/10/2557
นางชนกานต์ ธิคิมาธนภณ
659/31 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
45227
142ตร.ม.
314
134
01/10/2557
นายเอกรินทร์ สมรัตน์
243/7 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52882
112ตร.ม.
315
133
01/10/2557
นายสุชาติ ทาเศรษฐ์
77 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52883
146ตร.ม.
316
132
17/09/2557
นายพจนาถ เจริญศรี
376/7 หมู่ที่2 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ม.1
32669
286 ตร.ม.
317
130
09/09/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47577
1977ตร.ม.
318
129
04/09/2557
นายภานุวัฒน์ บุญศรี
112 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52404
136ตร.ม.
319
127
02/09/2557
นายสมบูรณ์ พยัคศักดิ์
140 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49398
483ตร.ม.
320
126
02/09/2557
นายแหวน ปินทรายมูล
141 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49399
73.5ตร.ม.
321
125
02/09/2557
นางสาวฉฎาภา ป้องแก้ว
304 หมู่ที่14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
45623
261ตร.ม.
322
128
01/09/2557
นางพรพิมล ภิระบรรณ์
287 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
5665
243ตร.ม.
323
123
28/08/2557
นางสาวกัลยา จันทร์ศรี
337 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
324
122
28/08/2557
นางสาวสายฝน บุญแสง
89หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43431
231ตร.ม.
325
121
19/08/2557
บ.เอ็ม อาร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต
222 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
3688 13351 36690 20376
320,1800ตร.ม.
326
117
18/08/2557
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
320 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50332
243ตร.ม.
327
116
18/08/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49294
1340ตร.ม.
328
131
17/08/2557
นายสุรศักดิ์ ท่าดีสม
342/1 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43881
30ตร.ม.
329
120
14/08/2557
นายสุรชัย พันธ์บุตร
334 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7150
243ตร.ม.
330
135
13/08/2557
นายณัฐสิทธิ์ คำนวล
1 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7593
140ตร.ม.
331
119
13/08/2557
นายธนภูมิ ปัญญาพฤกษ์
17/1หมู่ที่1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7150
253ตร.ม.
332
118
13/08/2557
นางสาวน้อย วงค์ทอง
100 หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
38661
30ตร.ม.
333
115
04/08/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49294
1340ตร.ม.
334
114
04/08/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49294
1340ตร.ม.
335
113
04/08/2557
นายสิริชัย สิริบุญยะกร
301 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
46842
90ตร.ม.
336
112
04/08/2557
นายสิริชัย สิริบุญยะกร
301 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
46843
75ตร.ม.
337
111
04/08/2557
นางสาววันณา บือราเฮง
328/35 จ.นราธิวาส
ม.5
1208
194 ตร.ม.
338
110
29/07/2557
นายกิตติศักดิ์ นามอินทร์
411/2 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44575
30ตร.ม.
339
109
29/07/2557
นายสุรศักดิ์ ท่าดีสม
342/1 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44587
30ตร.ม.
340
108
21/07/2557
นางสาวรัตตายา ชุมภู
453/3 หมู่ที่6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
48837
99ตร.ม.
341
107
08/07/2557
นายเฉลิมพงศ์ ภานุวงค์
280/1 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
538
538ตร.ม.
342
106
08/07/2557
นายเป็ง ปันสิงห์
76 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7129
60ตร.ม.
343
104
07/07/2557
หจก.สุไผท แอนด์ วิมล
305 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50372
56ตร.ม.
344
103
07/07/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49294
1340ตร.ม.
345
102
03/07/2557
นายทรงวุฒิ ไชยอุดม
8/65แขวงคันนายาว เขต คันนายาว จ.กรุงเทพ
ม.8
49104
150ตร.ม.
346
101
03/07/2557
นางสาวณัธธิชา ธนะดำรงฤทธิ์
34/300หมู่ที่3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ม.8
49116
121ตร.ม.
347
100
02/07/2557
นายศุภกิจ ดีงาม
60/22 หมู่ที่1 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.กรุงเทพ
ม.9
48966
243ตร.ม.
348
099
02/07/2557
นายณัฐวัฒน์ หลักฐาน
162 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49241
88ตร.ม.
349
098
02/07/2557
นางสุรีพร ตรีครุธพันธ์
167 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6999
220ตร.ม.
350
097
02/07/2557
นางดวงสมร เกเย็น
509 หมู่ที่6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
46215
80.50ตร.ม.
351
096
02/07/2557
นางสาวอำพร อุทา
464หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48424
21ตร.ม.
352
105
30/06/2557
นางสาวพัชรินทร์ ร้องหาญแก้ว
163หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7003
102ตร.ม.
353
095
30/06/2557
นางสาวเกตน์นิภา นามแสง
438 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37342
76ตร.ม.
354
094
25/06/2557
นายสาวรัตนา ทัศนา
596 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52405
30ตร.ม.
355
093
25/06/2557
นายอินสม อารียะ
148/2 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7421
149ตร.ม.
356
092
23/06/2557
นางสาวปิยรัตน์ เหมะสุทธินันท์
246 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
43186
144ตร.ม.
357
086
16/06/2557
นายสมาน ไชยโย
50 หมู่ที่1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50065
98ตร.ม.
358
091
13/06/2557
นางศศิธร อิ่นแก้ว
179 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
41763
90ตร.ม.
359
090
13/06/2557
นางสาวฤชากร พรมปั๋น
358 หมู่ที่7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22768
111ตร.ม.
360
089
04/06/2557
นางรัตนา คำตั๋นแก้ว
29 หมู่ที่1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
25097
60 ตร.ม.
361
084
04/06/2557
นายสุนทร สิทธินุน
122 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
36979
70 ตร.ม.
362
085
03/06/2557
นายสุนทร สิทธินุน
122 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
36979
108ตร.ม.
363
083
03/06/2557
นายธนิตศักดิ์ วรสวัสดิวงษ์
521/45 ต.ป่าตันอ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.9
50331
136ตร.ม.
364
088
02/06/2557
นายหลง วิบูลย์
22 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
36716
115ตร.ม.
365
079
02/06/2557
มูลนิธิคุณความดี
380 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
1291 (11
883.20ตร.ม.
366
077
29/05/2557
นางวัลลิยา ชูพลสัตว์
530 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7751
118ตร.ม
367
082
26/05/2557
นางสาวศรัญญา เจริญรุ่งนภา
408/1 หมู่ที่10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
37894
100ตร.ม.
368
081
26/05/2557
นางสาวจิตตพร แก้วคำ
216 หมู่ที่10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45594
96ตร.ม.
369
080
26/05/2557
นางสาวจินดารัตน์ จิระธนธรณ์
652 หมู่ที่13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1309
86ตร.ม.
370
078
23/05/2557
นางหยีหง แซ่ฟง
292 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43817
137ตร.ม.
371
074
15/05/2557
ด.ต.ประเทือง ติ๊บทรมมา
503 หมู่ที่2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
49114
158ตร.ม.
372
076
14/05/2557
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัญญา
328หมู่ที่4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ม.4
43216
37ตร.ม.
373
073
14/05/2557
นายอนุพล วงค์ใส่
18 หมู่ที่7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7609
375ตร.ม.
374
072
14/05/2557
นางสาวชญานิศ กฤตากุล
363 หมู่ที่12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
43917
108ตร.ม.
375
071
12/05/2557
นายสมบูรณ์ วงศ์เพ็ชร
40/1หมู่ที่ 2 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ม.5
1211
106ตร.ม.
376
075
02/05/2557
นายเกษม แก้วแสง
53/1 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
32141
37ตร.ม.
377
070
02/05/2557
นางสาวณิชชญานันท์ หัทธนสิทธิโชค
569 หมู่ที่12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50390
243
378
069
02/05/2557
นายนรินทร์ คำมี
586 หมู่ที่10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
51774
30
379
058
29/04/2557
นายรุ่งโรจน์ ธนากรพรสวัสดิ์
65/396 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ม.9
50382
243 ตร.ม.
380
068
25/04/2557
นางสาวชลธิชา ภัทรทวีผล
28/7 หมู่ที่6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
38416
132
381
067
25/04/2557
นายสุวิทย์ ลาภดวงแก้ว
995 หมู่ที่7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45602
72
382
057
25/04/2557
นายสุรศักดิ์ มนตรี
50/182 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
ม.5
37606
128 ตร.ม.
383
056
25/04/2557
นายกรดนัย ภิญโญธนาภัทร์
296/135 หมู่ที่2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ม.9
40369
136 ตร.ม.
384
066
22/04/2557
นายชูชาติ ทาเศรษฐ
17 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50403
243
385
065
22/04/2557
นายสุจินต์ แก้วพันธ์
144 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50392
137
386
064
22/04/2557
นางสาวจิณห์จุฑา อุทัยรัตน์
743 หมู่ที่13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50368
387
063
22/04/2557
นางสาวภณิชาภา ปุญรสศักดิ์
414 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50361
136
388
055
22/04/2557
นางกิ่งแก้ว หัวยไชย
260 หมู่ที่8 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
15435
150 ตร.ม.
389
054
22/04/2557
นางสาวรุจิเรข สายนวลชลเย็น
50/1 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40849
64 ตร.ม.
390
053
22/04/2557
นายสาทูล เชี่ยวพานิช
135-02 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48321
164 ตร.ม.
391
061
21/04/2557
นางสาวอินแปง จันทร์แก้ว
230 หมู่ที่10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ม.9
44604
112
392
060
21/04/2557
นางสาวกัลยา วงค์คำจันทร์
25/24 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43965
138 ตร.ม.
393
059
21/04/2557
นางสาวทิพ พิชัย
273 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44517
141.6
394
059
21/04/2557
นางสาวทิพ พิชัย
273 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44517
141.6
395
087
17/04/2557
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จ.กรุงเทพ
ม.9
565
1944ตร.ม.
396
052
08/04/2557
นายธนาวุฒิ พุฒซื่อ
92 หมู่ที่4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50367
136 ตร.ม.
397
062
04/04/2557
นางผัด ทิพากร
168/1 หมู่ที่19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
45448
77
398
051
01/04/2557
นางสาวทิวาพร แสบงบาล
224 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50399
286 ตร.ม.
399
050
01/04/2557
นางกัจรีย์ เจริญรุ่งโรจน์
1/2 หมู่ที่5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50394
286 ตร.ม.
400
049
01/04/2557
นางสาวพัชรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์
722 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50404
243ตร.ม.
401
048
01/04/2557
นางฟอง ฐิติพจน์
96 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50405
243 ตร.ม.
402
047
24/03/2557
นางสาวนาฟะ แซ่ลี้
722 หมู่ที่1 ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.5
35219
72 ตร.ม.
403
046
24/03/2557
นายคงสุข จันธิมา
42 หมู่ที่10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44446
183 ตร.ม.
404
045
24/03/2557
นายนริศ รัตนวิมล
119 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7701
222 ตร.ม.
405
044
24/03/2557
นางสาวญานิศา แซ่เลี้ยว
396 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48644
1992 ตร.ม.
406
043
24/03/2557
นายสง่า วรปัญญาสกุลชัย
329 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50391
243 ตร.ม.
407
042
24/03/2557
นางจุม โขงคำ
103 หมู่ที่18 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ม.9
50347
243 ตร.ม.
408
041
18/03/2557
นางสาวดวงเดือน แสงวรรณ์
106 หมู่ที่7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50889
65 ตร.ม.
409
040
18/03/2557
นางสาวดอกรัก บั้งเงิน
8/1 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45530
30 ตร.ม.
410
039
18/03/2557
นางแดง คำเงิน
210/2 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47092
132 ตร.ม.
411
038
10/03/2557
นายคำอ้าย วงค์ชนะ
22/2 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
25106
177 ตร.ม.
412
037
10/03/2557
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 หมู่ที่6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45315
77 ตร.ม.
413
036
10/03/2557
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 หมู่ที่6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45315
63 ตร.ม.
414
035
10/03/2557
นางสาวมลตรา บุญศรี
55/ช หมู่ที่9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42120, 52125
147 ตร.ม.
415
034
10/03/2557
นางสุจิตรา ตะนุชนม์(มูลนิธิประทีปคุณธรรม)
33 หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7649
855 ตร.ม.
416
033
10/03/2557
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 ม.4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ
ม.9
565
1670 ตร.ม.
417
066
04/03/2557
นางสาวสรินยา แซ่ยิ่ง
17 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50403
243ตร.ม.
418
065
04/03/2557
นางสาวจิงสิว แซ่จ๋าว
144 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50392
137 ตร.ม.
419
032
04/03/2557
นางสาวสรินยา แซ่ยิ่ง
17 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50403
243ตร.ม.
420
031
04/03/2557
นางสาวจิงสิว แซ่จ๋าว
144 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50392
137 ตร.ม.
421
064
03/03/2557
นายระพีพรรธ์ วรรณเสถียร
743 หมู่ที่13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50368
286 ตร.ม.
422
063
03/03/2557
นางสาวเสาวลักษณ์ ตันตระกูล
414 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50361
136 ตร.ม.
423
030
03/03/2557
นายระพีพรรธ์ วรรณเสถียร
743 หมู่ที่13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50368
286 ตร.ม.
424
029
03/03/2557
นางสาวเสาวลักษณ์ ตันตระกูล
414 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50361
136 ตร.ม.
425
062
21/02/2557
นายวันชัย เตชะปิตุ
168/1 หมู่ที่19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
45448
77 ตร.ม.
426
061
21/02/2557
นายอนันต์ ก้างจาย
230 หมู่ที่10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ม.9
44604
112 ตร.ม.
427
060
21/02/2557
นางสาวแก้ว อ้ายหลวง
25/24 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43965
138 ตร.ม.
428
059
21/02/2557
นางสาวหล้า ยี่มนต์
2 หมู่ที่11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43913
120 ตร.ม.
429
028
21/02/2557
นายวันชัย เตชะปิตุ
168/1 หมู่ที่19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
45448
77 ตร.ม.
430
027
21/02/2557
นายอนันต์ ก้างจาย
230 หมู่ที่10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ม.9
44604
112 ตร.ม.
431
026
21/02/2557
นางสาวแก้ว อ้ายหลวง
25/24 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43965
138 ตร.ม.
432
025
21/02/2557
นางสาวหล้า ยี่มนต์
2 หมู่ที่11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43913
120 ตร.ม.
433
024
21/02/2557
นายสุวัฒน์ เอี่ยมวงศ์วาน
594/42 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ม.9
44690
126 ตร.ม.
434
023
21/02/2557
นางขวัญใจ ทากอง
232 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47920
80 ตร.ม.
435
022
21/02/2557
นายธนทรัพย์ อุทัยรัตน์
86/1 หมู่ที่6 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
ม.5
47905
156 ตร.ม.
436
021
21/02/2557
นางสาวมาลี แซ่เติ๋น
608/1 หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45389
82 ตร.ม.
437
020
21/02/2557
นางสาวเนตรดาว กูลพิชาพร
24 หมู่ที่7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47916
182 ตร.ม.
438
019
21/02/2557
นายทอง แก้ววงศ์วาน
145 หมู่ที่7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44550
164 ตร.ม.
439
018
13/02/2557
นายวิชัย นามวงค์
168/42 หมู่ที่9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ม.9
49530
65 ตร.ม.
440
017
13/02/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50352
176 ตร.ม.
441
016
11/02/2557
นายสังคม ปรัชญานิตย์
14 หมู่ที่19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
50360
136 ตร.ม.
442
015
31/01/2557
นางสาวพลอยนภัส คำแสง
277/1 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45369
272 ตร.ม.
443
014
30/01/2557
นางศศิธร อิ่นแก้ว
179 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
41763
30 ตร.ม.
444
013
30/01/2557
นางสาวแพร บัวศรี
35 หมู่ที่3 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สุมทรสาคร
ม.5
7564
224 ตร.ม.
445
012
30/01/2557
นายสุลัยมาน ตติยะภูรี
299/6 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
5466
158 ตร.ม.
446
011
29/01/2557
นายดรุณศักดิ์ ชำนาญ
5 หมู่ที่9 ต.น้ำขำ อ.สูงแม่น จ.แพร่
ม.9
50351
256 ตร.ม.
447
009
22/01/2557
นางเปรมมิศา อนันต์กุลทวี
30 หมู่ที่1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.4
40791
234 ตร.ม.
448
008
22/01/2557
นางสมจิตร ยาพะเยา
673 หมู่ที่13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
22087
228 ตร.ม.
449
007
22/01/2557
นางสาวกวินทิพย์ ทิพรัตวัฒนากิจ
90/1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1296
96 ตร.ม.
450
006
21/01/2557
นายบุญทัด ธิสกุล
230/2 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7390
94 ตร.ม.
451
005
21/01/2557
นางกานต์สิรี ยามี
71/1 หมู่ที่ 3 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50377
181 ตร.ม.
452
004
20/01/2557
นายชาญชัย แสนรัตน์
90 หมู่ที่13 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50399
181 ตร.ม.
453
003
20/01/2557
นายกรดนัย ภิญโญธนาภัทร์
296/135 หมู่ที่2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ม.9
50370
136 ตร.ม.
454
002
20/01/2557
นายสุขคำ เดชอูป
204 หมู่ที่4 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
50378
181 ตร.ม.
455
001
20/01/2557
นายวรพันธกิจ ยิ่งแปงศิริ
468/1 หมู่ที่10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50380
181 ตร.ม.
456
223
26/11/2556
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ม.9
7753, 7754, 7755, 7756
ตร.ม.
457
224
22/11/2556
นายจักรกริช แซ่ฟุ่ง
160 ม.6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50366
141ตร.ม.
458
222
20/11/2556
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ม.9
7753, 7754, 7755, 7756
ตร.ม.
459
221
19/11/2556
นางดวงนิตย์ คูเชื้อ
46 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม8
43378
91ตร.ม.
460
219
06/11/2556
นางสาววรัชยา พงค์ธนกุลชัย
259/3 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45493,50913,50926,00000
390 ตร.ม.
461
218
06/11/2556
นายสมบูรณ์ ทะสร้อย
270/1 ม.12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
46974
138 ตร.ม.
462
220
25/10/2556
นายศิวัฒ พรมปัญญา
124 ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม8
48967
138 ตร.ม.
463
216
24/10/2556
นางสาวน้ำทิพย์ แสงคำ
243 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1253
96 ตร.ม.
464
215
24/10/2556
นายหลวง ขันคำ
3 ม.1 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
45916
98ตร.ม.
465
214
22/10/2556
นางสาวชุติกาญจน์ ชนาภานิชกุล
6 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47717
67 ตร.ม.
466
210
09/10/2556
นางเพ็ญจันทร์ คำภีระมี
300 ม. 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ม.9
12151
91 ตร.ม.
467
209
09/10/2556
นางสาวหวาน ยันนะ
558 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
27809
66 ตร.ม.
468
217
07/10/2556
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
4468248422
158ตร.ม.
469
213
07/10/2556
นายวุฒิพงษ์ อางิ
102 ม.15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
49581
66ตร.ม.
470
212
07/10/2556
นายทีคายุ อุดมผล
25/2 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจบุรี
ม.5
44566
263 ตร.ม.
471
211
07/10/2556
นางสาวกัญญาพัชร ดวงแก้ว
268 ม. 9 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ม.8
7423
91ตร.ม.
472
208
24/09/2556
นายทูล ยันนะ
558 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37948
228ตร.ม.
473
207
24/09/2556
นางเสวย มงคลคี
157 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
2046
864 ตร.ม.
474
206
24/09/2556
นายอิทธิเนตร พรหมฤาษี
ม.9
21668
78 ตร.ม.
475
205
24/09/2556
นางสาวจิณห์จุฑา อุทัยรัตน์
555 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
57915
157 ตร.ม.
476
204
24/09/2556
นายเดชาวุฒิ แซ่ซือ
65 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7609
140ตร.ม.
477
203
24/09/2556
หจก. สุไผท แอนด์ วิมล
305 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50363
136ตร.ม.
478
202
24/09/2556
ม.9
50339
128 ตร.ม.
479
201
02/09/2556
บริษัท โตโยต้าเชีงราย ยูสคาร์ จำกัด
332 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7465
930 ตร.ม.
480
200
02/09/2556
นายนรินทร์ บุญธรรม
412/2 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50339
225 ตร.ม.
481
199
22/08/2556
นางสาวจันทร์หอม นามใส
87 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1253
128 ตร.ม.
482
198
22/08/2556
นายส่ง กุญชร
519 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
12327
93 ตร.ม.
483
197
22/08/2556
นายแดนศักดิ์ ยาวีระ
25 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50357
126 ตร.ม.
484
196
22/08/2556
นายอิทธิเนตร พรหมฤาษี
ม.๙
22792
78 ตร.ม.
485
195
22/08/2556
นายคำนวล ขุซาง
554 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22792
100 ตร.ม.
486
194
22/08/2556
นายทวีชัย สบายใจ
37 แขวงหนองบอล เขตประเวศ กรุงเทพ
ม.8
48955
128 ตร.ม.
487
193
22/08/2556
นางสาวเมรินทร์ พลรัตน์
182 ม.6 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
44586
211 ตร.ม.
488
192
22/08/2556
นางสาวจินห์จุฑา อุทัยรัตน์
555 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49199
97 ตร.ม.
489
191
14/08/2556
นายสมชาย กันทะดง
334 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
120 ตร.ม.
490
190
14/08/2556
นายสมยศ สุขเจริญ
491 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44799
102 ตร.ม.
491
189
14/08/2556
น.ส.โชติกา อินปัญญา
15/7 ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7736
227 ตร.ม.
492
188
14/08/2556
นางสาวกชกร ใจวงค์
224 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1251
75 ตร.ม.
493
187
14/08/2556
นายสุพจน์ จิตรเจริญ
46/1 ม 5 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.ราชบุรี
ม.9
49252
70 ตร.ม.
494
186
14/08/2556
นายประพันธ์ แก้วแสง
27/2 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7641
133ตร.ม.
495
185
14/08/2556
น.ส.ดวงตา คำวัง
75/1 ม.1 ต.ฮ่ามฟ้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.9
43841
90ตร.ม.
496
184
14/08/2556
น.ส.กนกรัตน์ เขื่อนคำ
19/12 ม. 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ม.9
39604
128 ตร.ม.
497
183
14/08/2556
นายวิวรณ์ ลือชัย
44/1 ม. 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
38418
96 ตร.ม.
498
182
14/08/2556
นางกัลยา จันซางเพ็ญ
530 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6975
504ตร.ม.
499
181
14/08/2556
น.ส.มธุรส ศิลพงษ์
301/23 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45584
126 ตร.ม.
500
180
14/08/2556
นายทิวา แก้วพา
ม.9
7047
91 ตร.ม.
501
179
14/08/2556
นายกิตติพัต เตจ๊ะมงคล
426/4 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
47432
143 ตร.ม.
502
178
14/08/2556
นางวรัญญา มีใย
226 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
2234
29 ตร.ม.
503
177
14/08/2556
นายเสกสรรค์ ชัยมณี
531/64 ม.3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทรายน้อย จ.เชียงราย
ม.9
50335
225 ตร.ม.
504
176
14/08/2556
นางสาวจุไรรัตน์ เวียนวัน
108/4 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ม.12
50373
225 ตร.ม.
505
175
14/08/2556
นายอภิชา สุเพ็ญพร
88/1 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50349
225 ตร.ม.
506
174
14/08/2556
นายประวิน กุณวงษ์
136/2 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
30002
60 ตร.ม.
507
173
14/08/2556
นายวรเศรษฐ์ โยธาวุธ
200 ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
5411
162 ตร.ม.
508
172
14/08/2556
นางวรภัค เจริญกุศล
387/2ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
4657
551 ตร.ม.
509
171
14/08/2556
นายสมชาย เปรมบำรุง
57 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
5411
240 ตร.ม.
510
170
14/08/2556
ด.ต.จำลอง คุณา
86/2 ม.1 ต.แม่สาย
ม.9
40666
239 ตร.ม.
511
169
07/08/2556
นายอิทธิพล ทิพย์สุภา
161/2 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50364
126 ตร.ม.
512
168
07/08/2556
นางสาววรนุช นันทเสน
38/1 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ม.4
48956
128ตร.ม.
513
167
30/07/2556
นางสาวอำพร อุทา
464 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48424
21 ตร.ม.
514
166
30/07/2556
นางกนกพร นิลสนธิ
754 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7521
180 ตร.ม.
515
166
30/07/2556
นายเกษม สุนันตา
135 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50345
2,704 ตร.ม.
516
165
30/07/2556
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 ม.7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50343
180 ตร.ม.
517
164
30/07/2556
นางสาวมาลัย บัวสรส
68 ม.3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ม.9
50385
180 ตร.ม.
518
163
30/07/2556
นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
21 ม.7 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
ม.9
50375
180 ตร.ม.
519
162
30/07/2556
นายสกลธ์ ยายอด
8 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.10
180 ตร.ม.
520
161
30/07/2556
นางเยินผิง แซ่หยาง
460/19 ม. ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ม.9
50384
180/ตร.ม.
521
160
30/07/2556
นางวิรินทร์ พนัสพนาไพร
406/29 ม. ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ม.9
50386
180 ตร.ม.
522
159
30/07/2556
นายชาญชัย ยิ่งพิริยะพงศ์
17 ม.2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.2
50387
180 ตร.ม.
523
158
30/07/2556
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50344
180 ตร.ม.
524
157
30/07/2556
นายชัชวาล ชีวินจิตเจริญ
812/5 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50388
180 ตร.ม.
525
156
15/07/2556
นายสิงห์คำต๊ะจุ้ม
169 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7381
131 ตร.ว
526
155
15/07/2556
นายอำนวย แก้วตาติ๊บ
299 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
40855
48 ตร.ว
527
154
15/07/2556
นายยงยุทธ์ ใจสม
381/3 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50383
180 ตร.ว
528
153
15/07/2556
นางอัมพวัน แก้วศักดิ์
131 ม.3 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50348
220 ตร.ว
529
152
15/07/2556
นางเอื้ออารีย์ ตั้งชัยพัฒน์
298ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
22194
324 ตร.ว
530
151
15/07/2556
นายสมบัตติ โอฬารกิจเจริญ
12 ม. ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ม.5
47898 , 47913
220 ตร.ว
531
150
15/07/2556
นางสาวจินห์จุฑา อุทัยรัตร์
555 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49201
48ตร.ว
532
149
15/07/2556
นายนายสุทิน ใจงาม
20 ม.1 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สรินทร์
ม.9
49804
91 ตร.ว
533
148
15/07/2556
นายปรีดา ชมภูพงษ์
101 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.เชียงราย
ม.4
40612
96 ตร.ว
534
147
15/07/2556
นางสาวคำนวณ คำเลา
152/17 ม.8 ต.หนองจ็อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ม.4
1229
190ตร.ว
535
146
04/07/2556
นายเดชาวุฒ แซ่ซื่อ
65 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
48987
220 ตร.ว
536
145
04/07/2556
นางสาวน้อย บุญศรี
419ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หมู่8
48991
537
144
04/07/2556
นางสาวปิยปาณ กัญชนะ
28/2ม.11 ต.ห้วนไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
48971
538
143
04/07/2556
นางสาวพรพรรณ์มัมทะวิถี
144/167 ต.คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงทพมหานคร
หมู่8
48958
539
142
04/07/2556
นางวันดี สมรัตน์
243/3 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หมู่8
48974
540
141
04/07/2556
นายศักย์ศรณ์ บุญทรัพย์ทวีกุล
117/359 ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมืองจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หมู8
48980
541
140
04/07/2556
นางสาวตรีรัตน์ ตามี่
270 ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
หมู่8
48978
542
139
04/07/2556
นายเสาร์คำ ต๊ะจุ้ม
169 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7364
543
138
03/07/2556
นายสุทธิชัย ประเสริฐสืบ
160 ม.4 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
48993, 48994
165 ตรม
544
137
25/06/2556
นางสาวคำ วงค์ใส
588 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.9
43359
224 ตร.ม.
545
136
25/06/2556
นายสมชาย กันทะดง
334 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.9
40030
120 ตร.ม.
546
135
25/06/2556
นางสาวหมี่ตี่ มาเยอะ
194 ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวงจ.เชียงราย
ม.5
48573
47 ตร.ม.
547
134
25/06/2556
นายอภิเดช ใจเทศ
229 ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.9
44769
96 ตร.ม.
548
132
25/06/2556
นายกิตติ นามใส่
30/6 ม.6ต.แม่สาย อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.6
1184
68 ตร.ม.
549
131
25/06/2556
นายสมยศ สุขเจริญ
491 ม.9ต.เวียงพางคำ อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.9
44799
102 ตร.ม.
550
130
25/06/2556
นางสาวอำพร อุทา
464 ม.9ต.เวียงพางคำ อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.9
447
551
25/06/2556
นายนพดล นิลมานนท์
699 ม.24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ม.9
48644
1902ตร.ม.
552
128
20/06/2556
นายวิชัย นามอก้ว
314 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42721
115 ตร.ม.
553
127
20/06/2556
นางสาวชรินรัตน์ คำแก้ว
9849/1 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40812
51 ตร.ม.
554
126
20/06/2556
นางสาวกชกร ปิยะเกศ
369/ช ม.12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
43366
189 ตร.ม.
555
125
20/06/2556
นางทองใบ ชัยกุล
67 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
22155
98 ตร.ม.
556
124
20/06/2556
นายชูชาติ คำผาย
239 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44344
80 ตร.ม.
557
123
20/06/2556
นางสาวศรีนวล นามทราย
426/6 ตรอกซอยถนน หมู่ที่ 19 ตำบล/แขวง รอบเวียง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด เชียงราย
ม.5
2046
126
558
121
17/06/2556
น.ส.อ้อยใจ แสงวรรณ์
649 ตรอกซอยถนน หมู่ที่ 3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
1128
140
559
120
17/06/2556
นางหมี่จู เชอหมื่อ
47/ช ตรอกซอยถนน หมู่ที่ 8 . ตำบล/แขวง ท่าสุด อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
ม.5
46245
50
560
119
17/06/2556
นางสงกรานต์ อินทจักร
287/7 ตรอกซอยถนน หมู่ที่15 . ตำบล/แขวง รอบเวียงอำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
ม.8
7455
312
561
118
17/06/2556
นางสาวบัวพร อินต๊ะวงค์
623 ตรอกซอยถนน หมู่ที่8 . ตำบล/แขวง แม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.4
48339
123
562
117
17/06/2556
นายมาคา มือโป๊ะ
36/ช ตรอกซอยถนน หมู่ที่ ๕ . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
37261
50
563
116
17/06/2556
นางสาวกชกร ใจวงค์
224 ตรอกซอยถนน หมู่ที่3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
1251
75
564
115
17/06/2556
นางสาวพิมศร นามบุญ
31/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่10 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.4
40607
112
565
114
17/06/2556
นางสาวกัญชพร มาลัย
723 ตรอกซอยถนน หมู่ที่10 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
23973
100
566
113
17/06/2556
นางกัญยา ดวงสุริยะ
556 ตรอกซอยถนน หมู่ที่9 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
42157
94
567
112
14/06/2556
นางนาอื่อ ลาหู่นะ
10 ตรอกซอยถนน หมู่ที่7 . ตำบล/แขวง เทอดไทย อำเภอ/เขต แม้ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย
ม.8
48945
128
568
111
14/06/2556
นาวาอากาศโท วันชัย ทัตตาพงษ์
119 ตรอกซอยถนน หมู่ที่9 . ตำบล/แขวง โป่งผาอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.8
44578
104
569
109
14/06/2556
นายเสาร์คำ ต๊ะจุ้ม
169 ตรอกซอยถนน หมู่ที่8 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.8
7364
192
570
108
14/06/2556
นายกิตติ นามใส่
30/6 ตรอกซอยถนน หมู่ที่6 . ตำบล/แขวง แม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.4
1184
81
571
107
14/06/2556
นายจรัญ สามนวล
46/3 ตรอกซอยถนน หมู่ที่8 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
47122
91
572
124
12/06/2556
นางสาวอุไวรรณ พันสมบัติ
149 หมู่ที่4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42453
183ตร.ม.
573
106
12/06/2556
นายกิ่งแก้ว แรมสุภา
205 ตรอกซอยถนน หมู่ที่9 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
7122
64
574
104
23/05/2556
นายเรวิทย์ เป็งแสนหนู
148/12 ตรอกซอยถนน หมู่ที่1 . ตำบล/แขวง โป่งผา อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
45617
135
575
103
22/05/2556
นางสาวรุจิเรข สายนวลชลเย็น
50/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่1 . ตำบล/แขวงเวียงพางคำอำเภอ/เขตแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ม.5
49865
2940
576
102
22/05/2556
นายชาญชิด อ่อนด้วง
1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่11 . ตำบล/แขวงภูหออำเภอ/เขต ภูหลวง จังหวัดเลย
ม.9
43329
91
577
100
22/05/2556
นายเพชรยนต์ ศรีสมุทร
89 ตรอกซอยถนน หมู่ที่1 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
1381
3940
578
099
22/05/2556
นางสาวชุติมา ไชยลังกา
319 ตรอกซอยถนน หมู่ที่12 . ตำบล/แขวง เวียง อำเภอ/เขต เชียงของ จังหวัด เชียงราย
ม.4
42851
80
579
098
22/05/2556
นายเสาร์แก้ว ฟองเขียว
75/9 ตรอกซอยถนน หมู่ที่9 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
7135
53
580
097
22/05/2556
นางจันทร์ศรี แก้วหลวง
128/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
15343
140
581
096
22/05/2556
นางเอื้ออารีย์ ตั้งชัยพัฒน์
298 ตรอกซอยถนน หมู่ที่8 . ตำบล/แขวง แม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.4
45674
72
582
095
22/05/2556
นายธนัญกรณ์ พรรณพรหม
40 ตรอกซอยถนน หมู่ที่5 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
15378
150
583
094
22/05/2556
นายแก้ว บุญตาล
152/2 ตรอกซอยถนน หมู่ที่7 . ตำบล/แขวง แม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.1
41339
85
584
093
22/05/2556
นายญาณเดช ดิฐวสุธร
6/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่5 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
1212
108
585
092
22/05/2556
นายทองสุข คำเงิน
68/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่8 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
25093
114
586
101
22/05/2556
นายมี พุทธิมา
111/70 ตรอกซอยถนน หมู่ที่6 . ตำบล/แขวงแม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.4
41740
95
587
๐91
15/05/2556
นายต้อม แก้วรัตน์
62/2 ตรอกซอยถนน หมู่ที่1 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.1
41339
246
588
๐89
15/05/2556
น.ส.ดวงตา คำวัง
75/9 ตรอกซอยถนน หมู่ที่1 . ตำบล/แขวง ฟ้าฮ่ามอำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ม.9
43841
90
589
๐88
15/05/2556
น.ส.มาลี นามแอ่น
25 ตรอกซอยถนน หมู่ที่10 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
49254
114
590
๐87
15/05/2556
น.ส.กนกรัตน์ เขื่อนคำ
19/12 ตรอกซอยถนน หมู่ที่2 . ตำบล/แขวง แม่กาอำเภอ/เขต เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ม.9
39604
128
591
090
15/05/2556
น.ส.คำหลวง เพียมือ
95/24 ตรอกซอยถนน หมู่ที่5 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
45437
248
592
086
15/05/2556
นายทองคำ มูละพงษ์
140/2 ตรอกซอยถนน หมู่ที่9 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
2055
91
593
085
15/05/2556
นายไพศาล หิรัณย์ภัทรภูดิศ
9 ตรอกซอยถนน ประชานิยม หมู่ที่ . ตำบล/แขวง บ้านโป่งอำเภอ/เขต บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ม.9
43467
100
594
105
12/05/2556
นางสาวหล้า นามจิ่ง
31 ตรอกซอยถนน หมู่ที่3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
19998
72
595
๐84
02/05/2556
นางกนกลดา เจนขจรเกียรติ
165 ตรอกซอยถนน หมู่ที่5 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
37274
239
596
082
02/05/2556
นางสาวปิยะพร ศรีสมุทร
61 ตรอกซอย ซอยสุขใจ ถนน หมู่ที่ . ตำบล/แขวง ดินแดงอำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ม.5
1382
3,940
597
081
02/05/2556
นายพัฒสรรค์ จินดาอภิรักษ์กุล
702 ตรอกซอยถนน หมู่ที่3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
1299
88
598
๐79
11/04/2556
นายเสฏฐวุฒิ ออนตะไคร้
239/7 ตรอกหอพักชาย 7ซอย ห้วยแก้วถนน หมู่ที่ . ตำบล/แขวง สุเทพอำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ม.8
48960
128
599
๐78
11/04/2556
น.ส.เจนิชา ประพฤทธิ์มล
377 ตรอก/ซอยถนน หมู่ที่13 . ตำบล/แขวง แม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.8
48959
128
600
๐77
11/04/2556
น.ส.วาสนา อุประ
132/1 ตรอก/ซอยถนน หมู่ที่11 . ตำบล/แขวง โป่งผา อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.8
48973
128
601
080
11/04/2556
มหาวิทยาลัยพายัพ
182 ตรอกหอพักชาย 7 ซอยห้วยแก้วถนน หมู่ที่2 ตำบล/แขวง สันพระเนตร อำเภอ/เขต สันทราย จังหวัด เชียงใหม่
ม.5
38407 38408 38411 38413 7625
569
602
076
11/04/2556
น.ส.ขวัญใจ สายลังกา
110 ตรอก/ซอยถนน หมู่ที่10 . ตำบล/แขวง ห้วยแก้ว อำเภอ/เขตภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ม.8
48952
128
603
075
11/04/2556
ฤทธิชัย ภู่ภิรมย์
27/137 ตรอก/ซอย นวมินทร์ 76ถนน หมู่ที่ . ตำบล/แขวง นวลจันทร์ อำเภอ/เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ม.8
48953
128
604
074
11/04/2556
น.ส.นาหวะ ลาหู่นะ
18 ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 7 ตำบล/แขวง เทอดไทย อำเภอ/เขต แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย
1
48944
128
605
073
11/04/2556
นายศราวุธ คงขำ
49/1 ตรอก/ซอย หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ธาตุพนมเหนือ อำเภอ/เขต ธาตุพนม จังหวัด นครพนม
ม.8
48940
128
606
072
11/04/2556
นางทองแพง สีเคน
อยู่บ้านเลขที่125 ต หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.8
48951
128
607
071
11/04/2556
น.ส.จันทร์แสง ไชยวงค์
อยู่บ้านเลขที่ 64/ช ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย .
ม.8
48946
128
608
070
10/04/2556
นายอิทธิพล แสนเผ่า
54 ม.2 ต.แม่สาย
ม.9
24506
98 ตร.ม.
609
069
10/04/2556
นายอิทธิเนตร พรหมฤาษี
335/7 ม.2 ต.แม่สาย
ม.9
21668
91 ตร.ม.
610
068
10/04/2556
นางสุวิมล ไชยเลิศ
1 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
1171
102 ตร.ม.
611
067
10/04/2556
นายเสาร์แก้ว ฟองเขียว
75 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
7135
105 ตร.ม.
612
066
10/04/2556
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
45511
5,676 ตร.ม.
613
065
10/04/2556
นางอินแก้ว วงค์เพชร
259/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
46678
116 ตร.ม.
614
049
14/03/2556
นายพัฒสรรค์ จินดาอภิรักษ์กุล
702 ม.3 ต. เวียงพางคำ
ม.5
1299
110 ตร.ม.
615
048
12/03/2556
นางกัลยา จันซางเพ็ญ
530 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
6975
504 ตร.ม.
616
047
12/03/2556
นางสุพัตรา หาญศุภลักษณ์
588 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
623
1,008 ตร.ม.
617
046
12/03/2556
น.ส.ศศิรา แสงคำ
308/พ ม.10 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.พะเยา
ม.4
42028
74 ตร.ม.
618
045
12/03/2556
น.ส.แปงนวล คำดี
34/1 ม.7 ต.แม่สาย
ม.4
42025
96 ตร.ม.
619
044
12/03/2556
พระวิสุทธิ์ วงค์ใส
139 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.5
40707
104 ตร.ม.
620
043
12/03/2556
นางคำแสง คำเปา
30/1 ม.10 ต.แม่สาย
ม.9
43982
60 ตร.ม.
621
041
28/02/2556
นางเทียมตาม เชื้อเจ็ดตน
103 ม.1 ต.แม่สาย
ม.9
22303
92 ตรม.
622
040
28/02/2556
น.ส.คำดี อินทร์บุญ
82/ช ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม.9
45449
93 ตรม.
623
039
28/02/2556
นายนรินทร์ ชัยมงคล
180/1 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44082
91 ตรม.
624
038
27/02/2556
นายแสง คำแก้ว
410/191 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
44589
105 ตรม.
625
037
27/02/2556
น.ส.ณัฐนันท์ ปินใจ
4/ช ม.4 ต.แม่สาย
ม.9
44551
77 ตรม.
626
036
27/02/2556
นายอาหื่อ มาเยอะ
401 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
43773
91 ตรม.
627
035
26/02/2556
นางโสภา เกษมสิริโสภา
168/38 ม.3 ต.สันต้นเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ม.9
44529
68 ตรม.
628
034
26/02/2556
นางอัมพร พัชรวรศิลป์
236 ม.13 ต. บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.8
44529
102 ตรม.
629
031
11/02/2556
น.ส.อุดร ปักปิ่น
70 หมู่3 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีษะเกษ
ม.8
39556
228ตร.ม.
630
030
05/02/2556
นายธนดล ท่าดีสม
342 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43412
58 ตร.ม.
631
029
01/02/2556
มูลนิธิประทีปคุณธรรม
100 ถ.พหลโยธิน กม.84 ม.2 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี
ม.4
7649
582 ตร.ม.
632
028
01/02/2556
น.ส.รอด กันทะวงค์
580 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
37331
93.50 ตร.ม.
633
027
01/02/2556
นายณรงค์พล ติละ
7 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43412
70 ตร.ม.
634
026
01/02/2556
นายทิวา แก้วพา
257 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
7047
91 ตร.ม.
635
025
01/02/2556
นายสมนึก กุณาศรี
44 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.4
6943
87.50 ตร.ม.
636
024
30/01/2556
นายสุรสิทธิ์ อติโภคัย
301/1 ม.7 ต.แม่สาย
ม.5
41118
173 ตร.ม.
637
023
30/01/2556
นายกฤษฎา อัศวพรสกุล
119 ม.2 ต.เวียงพางคำ
ม.5
41116
173 ตร.ม.
638
022
30/01/2556
นายบุญทวี ศรีสกุล
173 ม.13 ต.แม่สาย
ม.5
41117
87 ตร.ม.
639
033
22/01/2556
น.ส.มธุรส ศิลพงษ์
301/23 ม.13 ต.แม่สาย
ม.9
45584
126 ตร.ม.
640
032
22/01/2556
น.ส.นฤมล เยาว์ธานี
80/1 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
41892
90 ตร.ม.
641
021
15/01/2556
นางมยุลา มาสกุล
138 ม.9 ต.บ้านดู่
ม.4
42017
227.20 ตร.ม.
642
020
15/01/2556
นายธนชัย มาลีวงศ์
70 ม.3 ต.โป่งผา
ม.9
44084
91 ตร.ม.
643
019
15/01/2556
นายหนุ่ม นิลตา
5 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.4
43390
72 ตร.ม.
644
018
15/01/2556
น.ส.พรนวกันต์ ไตยพิศาลกุล
567 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
42018
54 ตร.ม.
645
017
15/01/2556
น.ส.ชุติมณฑน์ ไชยยอด
15/ช ม.4 ต.แม่สาย
ม.4
1243
67.50ตร.ม.
646
015
15/01/2556
น.ส.โชติกา อินปัญญา
15/7 ม.5 ต.โป่งผา
ม.4
7736
ตร.ม.
647
014
15/01/2556
นายอาเจะ เจอะมอ
381 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
7195
241 ตร.ม.
648
013
09/01/2556
นายกิตติ นามใส่
30/6 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
1202
125 ตร.ม.
649
012
09/01/2556
น.ส.วิภารัตน์ คำปัน
542 ม.6 ต.แม่สาย
4
1221
91 ตร.ม.
650
011
09/01/2556
นายอิ่นคำ สาธา
394/1 ม. 8 ต.แม่สาย
ม.9
25886
91 ตร.ม.
651
010
09/01/2556
น.ส.ปราณีต อุ่นจ่าย
504 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.9
22080
144.50 ตร.ม.
652
009
09/01/2556
นายทวน สมกุล
271 ม.8 ต.แม่สาย
ม.8
40708
123.50 ตร.ม.
653
008
09/01/2556
น.ส.ปณิชา สุนทรนิติธรรม
52/45 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม
ม.4
41738
176 ตร.ม.
654
007
09/01/2556
นายสงกรานต์ ผ่องจิตร
179 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ม.5
46147
172 ตร.ม.
655
006
09/01/2556
นายลิม พูนกลาง
22/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
42521
410 ตร.ม.
656
005
09/01/2556
น.ส.วรรณา แสงวงษ์
701 ม.13 ต.แม่สาย
ม.9
7088
173.50 ตร.ม.
657
004
02/01/2556
นายสมเกียรติ โพธิ์แก้ว
246/1 ม.8 ต.แม่สาย
ม.5
48572
37 ตร.ม.
658
003
02/01/2556
นายชวดล ดาวิชัย
39/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
48574
77 ตร.ม.
659
002
02/01/2556
นายผัด คำใส
500 ม.7 ต.แม่สาย
ม.5
42627
156 ตร.ม.
660
001
02/01/2556
นางเบญจ์ ออกช่อ
57/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
35203
94 ตร.ม.
661
203
20/12/2555
น.ส.หล้าทิพย์ อ้ายหลวง
95/24 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43842
273.60 ตร.ม.
662
202
20/12/2555
น.ส.ศรัญญา สิทธิวงค์
11 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
1251
54 ตร.ม.
663
201
20/12/2555
น.ส.บังอร อายุปัน
14 ม.9 ต.แม่สาย
ม.9
1251
90 ตร.ม.
664
200
20/12/2555
นายเกียรติภูมิ เวโรจน์ยศกุล
571 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
46568
85 ตร.ม.
665
199
20/12/2555
น.ส.หล้า ชุ่มเย็น
119/1 ม.10 ต.แม่สาย
ม.4
41394
80 ตร.ม.
666
198
20/12/2555
น.ส.น้อย วงค์ใส
667 ม.10 ต.เวียงพางคำ
ม.4
47356
112 ตร.ม.
667
197
20/12/2555
นายธนทรัพย์ อุทัยรัตน์
86/1 ม.6 ต.นาทับ อ.จะนะ จังหวัดสงขลา
ม.9
44589
ตร.ม.
668
196
20/12/2555
นางพัชรี คำเงิน
25 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
7259
286.65 ตร.ม.
669
195
26/11/2555
น.ส.ชัญญานัทธิ์ จิตตาธิพัฒน์
56/ช ม.2 ต.เวียงพางคำ
ม.4
37947
98 ตร.ม.
670
194
26/11/2555
นายกิตติ นามใส่
30/6 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
1202
120 ตร.ม.
671
193
26/11/2555
นายจรัส อุ่นชาติ
190/2 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
34669
98 ตร.ม.
672
192
26/11/2555
นายนุพล วงค์ใหญ่
297 ม.10 ต.แม่สาย
ม.4
1222
134 ตร.ม.
673
191
15/11/2555
นางทิพวัลย์ ภิรมณ์อุดมสุข
2/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.4
16918
248 ตร.ม.
674
190
15/11/2555
น.ส.จิณห์จุฑา อุทัยรัตน์
555 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44589
98 ตร.ม.
675
189
15/11/2555
นายสุรชาติ ดุลยภาพนิตินาถ
91/19 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
39530
110 ตร.ม.
676
188
13/11/2555
นายบุญทัศน์ คูเชื้อ
45/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48237
70 ตร.ม.
677
187
13/11/2555
นางสมัย คูเชื้อ
219 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7305
105.60 ตร.ม.
678
186
13/11/2555
น.ส.พรไพลิน งามสุขสกุล
605/72 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
ม.9
39785
412 ตร.ม.
679
185
13/11/2555
หจก.สุไผทแอนด์วิมล
305 ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม.9
47578
1,120 ม.
680
184
02/11/2555
นางสิริ นันทเสน
199 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
26515
594 ตร.ม.
681
183
02/11/2555
น.ส.สุภานี สามนวล
150/117 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ม.4
37332
75 ตร.ม.
682
182
01/11/2555
บริษัทแม่สายอยู่เจริญจำกัด
374/3 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
39418 , 39434
1,496 ตร.ม.
683
181
26/10/2555
นายเฉลิมพงศ์ ภานุวงค์
280/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
7216 , 7217
469.50 ตร.ม.
684
180
26/10/2555
นางศกาวรัตน์ ขุนคลี
6/1 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
7647
41.25 ตร.ม.
685
179
19/10/2555
นายต้าหวุ่ย แซ่สือ
424/4 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
44277
150 ตร.ม.
686
178
16/10/2555
นายภูมิชาย แปงชมพู
298 ม.8 ต.แม่สาย
ม.4
42848
220.47ตร.ม.
687
177
16/10/2555
น.ส.เสาร์ ยี่แปง
33/ช ม.2 ต.เวียงพางคำ
ม.4
9951
242.90ตร.ม.
688
176
16/10/2555
นางพรวิมล เทวาดิเทพ
178 ม.8 ต.ศรีเมืองชุม
ม.4
39307
220.47 ตร.ม.
689
175
16/10/2555
นายอดิศักดิ์ ประสพคุณ
569 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
42839
97.80 ตร.ม.
690
133
09/10/2555
หจก.ลีลาวัลย์
333 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45513
4,000 ตร.ม.
691
132
09/10/2555
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 ถ.สุรวงค์ แขวงสี่พระยา อ.บางรัก กทม.
ม.9
1108
1,350ตร.ม.
692
131
09/10/2555
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 ถ.สุรวงค์ แขวงสี่พระยา อ.บางรัก กทม.
ม.9
1108
1,350ตร.ม.
693
174
05/10/2555
พระอธิการสมแก้ว ปัญญา
133 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
ม.4
7635
30 ตร.ม.
694
173
05/10/2555
นายดวงติ๊บ สุภาวงค์
513 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
24505
97.50 ตร.ม.
695
172
05/10/2555
นายวาทิต พิมลเลิศอัมพร
361 ม.13 ต.แม่สาย
ม.4
1223
103 ตร.ม.
696
171
05/10/2555
นางมะลิทอง ทิจินะ
79 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
32595
96 ตร.ม.
697
170
05/10/2555
นางอนงค์ แสนวิโรหา
40 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
37852
198.50 ตร.ม.
698
169
01/10/2555
นายภาสกร บุญเชื้อเจ็ดตน
206/2 ม.7 ต.เกาะช้าง
ม.4
18317
772.25ตร.ม.
699
168
01/10/2555
น.ส.ศิริพร โกดอ่อน
48 ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43981
142.20ตร.ม.
700
167
01/10/2555
น.ส.บัวคำ ก๋างปันใจ
186 ม.1 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22776
128 ตร.ม.
701
166
01/10/2555
นายเพรชยนต์ ศรีสมุทร
89 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
43047 ,40852
576 ตร.ม.
702
165
01/10/2555
นายพิรนนท์ ชุ่มเรือน
424/2 ม. 6 ต.แม่สาย
ม.9
44580
114.60 ตร.ม.
703
164
01/10/2555
นายลิม พูนกลาง
22/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม9.
44080
76 ตร.ม.
704
163
01/10/2555
น.ส.ลัดดา มนต์สวรรค์
8 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.9
46979
52.25 ตร.ม.
705
162
01/10/2555
นายอาหื่อ มาเยอะ
401 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44077
142.20ตร.ม.
706
161
01/10/2555
นายสมชาย คำดี
11/ช ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
45585
179ตร.ม.
707
160
01/10/2555
น.ส.ประกาย ธรรมชัย
14/16 ถ.ศรีภูวนาถใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ม.8
38204
207.25 ตร.ม.
708
159
01/10/2555
น.ส.ประกาย ธรรมชัย
99/3 ม.7 ต.แม่สาย
ม.5
37261
147 ตร.ม.
709
158
01/10/2555
นายเกียรติภูมิ เวโรจน์ยศกุล
571 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
1239
220 ตร.ม.
710
157
19/09/2555
นางมารยาท ทรงสิทธิ์
302 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
5666
66 ตร.ม.
711
156
19/09/2555
นายณัฎฐ์พล กีรติยิ่งยง
109 หมู่ 17 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
39306
4,079.7 ตร.ม.
712
155
19/09/2555
นายเสกสรร แสนปิง
121 ม.9 ต.เวียงพางคำอ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7024
200 ตร.ม.
713
154
19/09/2555
นายสุเมธ สินธุนาวารัตน์
31 ซ.ประชาอุทิศ 16 แขวง/เขต ราษฎร์บรูณะ กทม.
ม.9
44658
280 ตร.ม.
714
153
19/09/2555
น.ส.พะดี วิรามสมบัติกุล
163/33 ถนนทรายทอง ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ม.5
42524
85 ตร.ม.
715
151
17/09/2555
นางเบญจ์ ออกช่อ
47/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
35203
94 ตร.ม.
716
150
06/09/2555
นายวันชัย เด่นปรีชา
2 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.9
47092
55.50ตร.ม.
717
149
06/09/2555
นายประกอบ เสนาน้อย
296/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
61.50ตร.ม.
718
148
06/09/2555
นางสาวลัดดา มนต์สวรรค์
8 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52.25 ตร.ม.
719
147
06/09/2555
นายเบ้า ปันเงิน
88 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
23737
76 ตร.ม.
720
146
06/09/2555
พระสมบูรณ์ อุทา
32 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา กทม.
ม.9
43361
84 ตร.ม.
721
145
06/09/2555
นางเพ็ญจันทร์ คำภีระมี
568 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44079
69 ตร.ม.
722
144
06/09/2555
น.ส.พัชรี วงค์ราช
32 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.8
37328
104 ตร.ม.
723
143
06/09/2555
นายแก้ว บุญศรี
810 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44706
101.50ตร.ม.
724
134
17/08/2555
นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร
898 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45765
2,091 ตร.ม.
725
130
01/08/2555
น.ส.พรธิดา ปัญญาโชติ
23 ม.8 ต.แม่สาย
ม.9
7161
123 ตร.ม.
726
129
01/08/2555
น.ส.หอมคำ สามเทือง
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37170
90.50 ตร.ม.
727
128
01/08/2555
น.ส. แปงนวล คำดี
34/1 ม.7 ต.แม่สาย
ม.4
1165
87 ตร.ม.
728
127
01/08/2555
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47499
89.25 ตร.ม.
729
126
01/08/2555
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
19095
175ตร.ม.
730
125
01/08/2555
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย
ม.9
21514
175ตร.ม.
731
124
01/08/2555
นางอำพร อาศัยบุญ
301 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
7143
128.50ตร.ม.
732
123
01/08/2555
น.ส.ภณิชาภา บุญรสศักด์
97/3 ม.3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ม.5
45600 ,45992
279 ตร.ม.
733
122
01/08/2555
นายฮอม เชื้อเมืองพาน
514 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
43929
221.95 ตร.ม.
734
121
01/08/2555
น.ส.ปัทมากร ชุ่มมงคล
13182/434 ถ.ป.ณัฐพล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา
ม.9
7000
265.60 ตร.ม.
735
120
01/08/2555
นายอุดม เสาร์ดี
131 ม.2 ต.เวียงพางคำ
ม.5
44542
190 ตร.ม.
736
119
20/07/2555
นายคำ อ่อนตา
109/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
1818
60 ตร.ม.
737
118
20/07/2555
นายชาญ กอบคำ
92 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44568
30 ตร.ม.
738
117
20/07/2555
นายสมชาย คำดี
11/ช ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45435
54 ตร.ม.
739
116
20/07/2555
นายปรเมศร์ เสนาวงค์
213/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1251
112 ตร.ม.
740
075
17/07/2555
นายเริญ นามบุญ
879 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42688
77 ตร.ม.
741
115
18/06/2555
น.ส.ชุติมณฑน์ ไชยยอด
15/ช ม.4 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
15565
87 ตร.ม.
742
114
18/06/2555
นายสมบรูณ์ กิจเจริญยืนยง
420 ซ.อรุณอัมรินทร์ 30 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
ม.9
43918
112.50 ตร.ม.
743
113
18/06/2555
นายคนองเดช ทรายหมอ
432 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
31039
104.75 ตร.ม.
744
112
18/06/2555
น.ส.เบญจภา กุนะดอย
139 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
7435
80.50 ตร.ม.
745
111
06/06/2555
นางพรวิมล เทวาดิเทพ
178 ม.8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
39307
1148.58 ตร.ม.
746
110
06/06/2555
นางพรวิมล เทวาดิเทพ
178 ม.8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
39307
666.06ตร.ม.
747
109
06/06/2555
นางพรวิมล เทวาดิเทพ
178 ม.8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44302 ,44303 , 44304
229.60ตร.ม.
748
108
06/06/2555
นายอ่อน นามหงส์
186/3 ม.4 ต.โป่งผา
ม.5
7592
106 ตร.ม.
749
107
06/06/2555
น.ส.โสภา กองเจ
1/ส ม.9 ต.เวียง อ.เวียงพางคำ จ.เชียงราย
ม.9
44632
115 ตร.ม.
750
106
06/06/2555
นายไพรัตน์ สายรุ้ง
719 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43912
112.50 ตร.ม.
751
105
06/06/2555
นายพรเจตน์ เก่งเขตกรณ์
147/22 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
1235 , 1234, 1219,1233
588 ตร.ม.
752
104
06/06/2555
นายอดิเทพ ภวนะเจริญสุข
44 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.8
41915
98 ตร.ม.
753
103
06/06/2555
นางมุกดา ตาเจริญ
452/1 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
1544
30 ตร.ม.
754
102
06/06/2555
นายรุ้ง มอนหล้า
336 ม.15 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.4
44823
171 ตร.ม.
755
101
06/06/2555
นายทรงเดช ช่างสี
76 ม.2 ต.กำแพงแสน อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ม.9
46922
202 ตร.ม.
756
100
06/06/2555
นางวรัญญา มีใย
226 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7207
54 ตร.ม.
757
099
06/06/2555
น.ส.จันทร์หอม นามใส่
87 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
1050
152 ตร.ม.
758
098
06/06/2555
นายจันทร์ ตาอุ่น
6/ช ม.7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7330
519.60ตร.ม.
759
097
21/05/2555
นายพงษ์กร สันนจิต
100 ม6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43474
72 ตร.ม.
760
152
17/05/2555
นายจีรวัฒน์ ใส่จันทร์
265 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
35225
66 ตร.ม.
761
096
15/05/2555
น.ส.คัทลียา พานประเสริฐ
31/32 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
45647
95 ตร.ม.
762
095
15/05/2555
นายสิงหา ปัญญี
512 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42838
69 ตร.ม.
763
094
15/05/2555
นายเจษฎา ปูกา
15/1 ม..7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45438
108.05 ตร.ม.
764
093
15/05/2555
นายสมชาย คำแก้ว
40/2483 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ม.9
45438
104 ตร.ม.
765
093
15/05/2555
นางพรทิพย์ แซ่หลี
70 ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.8
39564
97.50 ตร.ม.
766
092
15/05/2555
นายประเสริฐ โมลี
144 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7168
88.20 ตร.ม.
767
091
14/05/2555
นายทวีชัย เจนกนกหิรัญ
125 ม.10 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ม.5
1130
91 ตร.ม.
768
090
14/05/2555
นายชลิต หน่อแก้ว
28/1 ม.2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44683
90 ตร.ม.
769
089
14/05/2555
นายแสง มณีวงค์
124/8 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43361
124 ตร.ม.
770
088
14/05/2555
นายสุกฤต จันทร์วงค์
58/2 ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47091
87.75ตร.ม.
771
087
14/05/2555
นายยาป่า มูเซอ
233 ม.20 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
46416
96 ตร.ม.
772
086
13/05/2555
นายจันทร์ ลังกากาศ
35/8 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44681
100 ตร.ม.
773
085
08/05/2555
นายวัฒนา อินชาติ
29 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
42008
80.80 ตร.ม.
774
084
03/05/2555
นายตระสัก ศรีธิพรรณ
326/? ม.8 ต.แม่สาย
ม.4
4667
230 ตร.ม.
775
083
03/05/2555
น.ส.เกษร ชนนนท์กูล
37 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44209
66 ตร.ม.
776
082
03/05/2555
นายศักดิ์ ใจชุ่ม
12 ม.12 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ม.4
1215
101 ตร.ม.
777
081
03/05/2555
น.ศ.ศรีนวล นามหน่อ
38 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37327
104.40 ตร.ม.
778
080
03/05/2555
นายยิ่ง นามแสง
95 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
26518
30 ตร.ม.
779
079
03/05/2555
นายศรีนวล อุ่นแก้ว
621 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43848
115 ตร.ม.
780
078
03/05/2555
น.ส.ฟองติ๊บ คำมี
249/? ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44806
87 ตร.ม.
781
077
26/04/2555
นายสมศักดิ์ ธรรมวรรณ
79/4 ม.8 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
34193
88 ตร.ม.
782
076
17/04/2555
นายผาย ธิสกุล
155 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7408
169.36ตร.ม.
783
074
17/04/2555
น.ส.หอม กองสอน
27/ช ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43973
99 ตร.ม.
784
073
17/04/2555
นายทวีชัย นามสาม
676 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42845
114 ตร.ม.
785
072
17/04/2555
นายบุญธรรม เตจ๊ะมงคล
426 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
28752
30 ตร.ม.
786
071
17/04/2555
นายกมลศักดิ์ เปตามานัง
214 ม 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
41995
52.20ตร.ม.
787
070
17/04/2555
นายอนุชา แซ่ฝู
10 ม.1 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ม.9
46089
81 ตร.ม.
788
069
17/04/2555
นางมลิวัลย์ ธีราทร
171 ซ.อาคารพิบูลวัฒนา ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไทย กทม.
ม.5
46823
227 ตร.ม.
789
068
17/04/2555
นายทวีชัย นามสาม
676 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
1168
89.68ตร.ม.
790
067
30/03/2555
น.ส.จันทร์หอม บุญศรี
51 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37185
662.50 ตร.ม.
791
066
30/03/2555
นางทอง สุเตนันท์
191 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
34172
80.50 ตร.ม.
792
065
30/03/2555
นายอนุสรณ์ สมบรูณ์
549 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
38245
121 ตร.ม.
793
064
30/03/2555
นายสิทธิเดช ดวงคำ
58/ช ท.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44686
81 ตร.ม.
794
063
30/03/2555
นางเอื้ออารีย์ ตั้งชัยพัฒน์
298 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45674
72 ตร.ม.
795
062
30/03/2555
นายอดิเทพ ภวนะเจริญสุข
44 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
43826
102.95 ตร.ม.
796
061
30/03/2555
นายเกียรติศักดิ์ ขุนแก้ว
92/2 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
38245
100 ตร.ม.
797
060
30/03/2555
นายนพดล สุภาสุทธิ์
29 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40838
60.35 ตร.ม.
798
059
16/03/2555
นายส่วย อินคำ
139 ม.18 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.4
15933
738 ตร.ม.
799
058
16/03/2555
นายสมชาย คำดี
11/ช ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45435
353 ตร.ม.
800
057
16/03/2555
น.ส.ภัทรานิษฐ์ แก้วมา
29 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
39611
91 ตร.ม.
801
056
16/03/2555
นายธนดล ท่าดีสม
342 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43267
63 ตร.ม.
802
055
16/03/2555
นางเพ็ญ ดวงมลิ
451/1 ม.6 ต.แม่สาย .อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
25086
114 ตร.ม.
803
054
15/03/2555
นายอดิเทพ ภวนะเจริญสุข
44 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
7112
84 ตร.ม.
804
053
15/03/2555
นายอดิเทพ ภวนะเจริญสุข
44 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
7112
87 ตร.ม.
805
052
15/03/2555
นางสตรีรักษ์ เล้งประเสริฐ
229/77 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44599
105 ตร.ม.
806
051
15/03/2555
น.ส.มีนา คำแดง
9 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
33505
57.60 ตร.ม.
807
050
15/03/2555
นายอดิเทพ ภวนะเจริญสุข
44 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
7112
84.25 ตร.ม.
808
049
15/03/2555
นางหยีสิว แซ่พาง
30 ม.2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.5
38416
108 ตร.ม.
809
048
15/03/2555
นางเสน่ห์ แก้วตาติ๊บ
229 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
42621
91 ตร.ม.
810
047
15/03/2555
นางทิพวรรณ เบี้ยมุกดา
241 ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
44885
168ตร.ม.
811
046
15/03/2555
นางทองดี ไชยเมืองมูล
19 ม.5 ท ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7514
80 ตร.ม.
812
045
15/03/2555
นางหลง นามหงส์
1/1 ม.5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.5
42624
210 ตร.ม.
813
044
15/03/2555
นายนฤเทพ ธีรวุฒิธิโรจน์
25 ม.3 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.5
35691
333 ตร.ม.
814
043
15/03/2555
น.ส. นภนภัส ศรีพรหม
31 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
42429
116 ตร.ม.
815
042
15/03/2555
น.ส.สุกัญญา ศรีพนารัตน์
275 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
38416
91 ตร.ม.
816
041
15/03/2555
นายสายัณน์ อ่อนน้อม
73 ม.4 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี
ม.5
44886
103 ตร.ม.
817
040
15/03/2555
หจก.เวียงพานทวีภัฑณ์
424 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
7720
1883 ตร.ม.
818
038
12/03/2555
นางวราลักษณ์ นิธิพิพัฒน์โกศล
438 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.5
892
1,045 ตร.ม.
819
037
12/03/2555
นางวราลักษณ์ นิธิพิพัฒน์โกศล
438 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.5
45765892
1,344 ตร.ม.
820
036
12/03/2555
นางวราลักษณ์ นิธิพิพัฒน์โกศล
438 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45765
668 ตร.ม.
821
035
12/03/2555
นางวราลักษณ์ นิธิพิพัฒน์โกศล
438 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45765
1,336 ตร.ม.
822
034
08/03/2555
น.ส.มะลิวัน ทาเศรษฐ
343/? ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7115
122.620 ตร.ม.
823
033
08/03/2555
น.ส.ลัดดาวัลย์ มีศรี
567 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45323
99 ตร.ม.
824
032
08/03/2555
นายอาหื่อ มาเยอะ
401 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44575
72 ตร.ม.
825
031
08/03/2555
นายณัฏฐ์วัมน์ อินทร์ชน
13/1 ม.2 ต.แม่สาย
ม.9
22786
37.80 ตร.ม.
826
030
08/03/2555
นางสายทอง คำนวล
6/ช ม.10 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43392
100 ตร.ม.
827
029
08/03/2555
นายอายิดคาน ไทยอนันต์
14 ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม.5
1262
425 ตร.ม.
828
028
23/02/2555
นายจรัล อุ่นชาติ
190/2 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
38670
91 ตร.ม.
829
027
23/02/2555
นายจรัลชัย ฤกษ์ใหญ๋
208 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43972
104 ตร.ม.
830
026
23/02/2555
นางก๋อง ใหม่วงค์
8 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
7483
60 ตร.ม.
831
025
15/02/2555
น.ส.ชุตินันท์ ปัญญา
241/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
39611
66.50 ตร.ม.
832
024
15/02/2555
นางศิลปทิพย์ ศรีสองเมือง
557 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
25086
105 ตร.ม.
833
023
15/02/2555
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7188
92.25 ตร.ม.
834
022
15/02/2555
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7188
92.25 ตร.ม.
835
021
15/02/2555
นางอุไร ย่อมเยา
27 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
7637
91 ตร.ม.
836
020
15/02/2555
นายสุรชัย นาคะภากรณ์
42/185 ถ.นิมิตใหม่ 40 ต.สามวาตะวันออก คลองสามวา กทม.
ม.8
43506
144.60 ตร.ม.
837
019
15/02/2555
น.ส.หล้า ยี่แปง
33 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.8
43527
144.60ตร.ม.
838
018
15/02/2555
นายเย็น ธิเมืองยา
604 ม.6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.8
43526
144.60ตร.ม.
839
017
15/02/2555
นายวินัย ต๊ะพันธ์
76/3 ม.13 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
613
2,240 ตร.ม.
840
016
31/01/2555
นางมยุลา มาสกุล
135 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
45807
239.67 ตร.ม.
841
015
31/01/2555
นางวิไล อภิวรรัตน์
395/2 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45806
239.67ตร.ม.
842
014
31/01/2555
นายสมพงษ์ ธงชัยสว่าง
355/1208 ม.15 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ม.4
45808
239.67ตร.ม.
843
013
31/01/2555
น.ส.วิมลวรรณ ชีวสกุลยง
436/10 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
48510
479.34 ตร.ม.
844
012
31/01/2555
นายสุนทร ตรีกระสุน
420 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45812
478.34 ตร.ม.
845
011
31/01/2555
นายสยาม สะสม
436/11 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45811
239.67 ตร.ม.
846
010
31/01/2555
น.ส.ธันยพัต กองสุข
94 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวง/เขตอรุณอัมรินทร์ กทม.
ม.4
45805
239.67 ตร.ม.
847
009
30/01/2555
นางจรัลรัตน์ คงพ่วงพันธุ์
20 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย
ม.5
39432
1,005 ตร.ม.
848
008
23/01/2555
น.ส.อุ่นแก้ว พรหมปั๋น
5 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
35509
87.78 ตร.ม.
849
007
23/01/2555
นางสายทอง ต๊ะวิจิตร
533 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
46567
91 ตร.ม.
850
006
23/01/2555
นางเพ็ญจันทร์ คำภีระมี
533 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
46567
97.25 ตร.ม.
851
005
23/01/2555
น.ส.ทิพ พิชัย
287 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.8
41627
60 ตร.ม.
852
004
23/01/2555
นางทองแพง สีเคน
125 ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44552
77 ตร.ม.
853
003
23/01/2555
นายสมชาย รักษ์ธรรมกุล
429 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.9
20284
84 ตร.ม.
854
002
23/01/2555
นายอนุวัตร จูมไม้เมือง
51/91 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
1214
129 ตร.ม.
855
001
23/01/2555
น.ส.พิมพา พยาราช
35 ม.7 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
ม.4
585
439.30 ตร.ม.
856
215/54
30/12/2554
น.ส.ปัทมากร ชุ่มมงคล
84/434 ถนนป.ณัฐพล 3 ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ม.9
7000
197.40 ตร.ม.
857
214/54
30/12/2554
นายบรรเจิด โกสุมกาญนา
78/135 ม.5 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ม.5
45993
164 ตร.ม.
858
213/54
30/12/2554
นายลิม พูนกลาง
22/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
34187
116 ตร.ม.
859
212/54
30/12/2554
นายพรเจตน์ แก่งเขตกรณ์
147/22 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
1230 ,33825
480 ตร.ม.
860
211/54
28/12/2554
น.ส.พรปวี พรปฏิพัทธ์
5/ช ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44674
102.50 ตร.ม.
861
210/54
28/12/2554
น.ส. สิรภัทร เครื่องกาศ
230/65 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43962
72 ตร.ม.
862
209/54
28/12/2554
นายสุมธ สินธุนาวารัตน์
31 ซอยประชาอุทิศ 16 แขวง/เขตราษฏร์บรูณะ กทม.
ม.9
44661
124 ตร.ม.
863
208/54
28/12/2554
นายเฉลิม นามแก้ว
405/16 ม.1 ต.รอบเวียง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42717
110.50 ตร.ม.
864
207/54
28/12/2554
นายเอกสิทธิ์ ใหม่วรรณ
125 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43848
52.50 ตร.ม.
865
206/54
28/12/2554
น.ส.ชัญญานุช บุญจันทร์
101 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
39559
112.50 ตร.ม.
866
205/54
28/12/2554
นางจงจิตต์ ตั้งพิพัฒน์ทรัพย์
106 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
19391
138 ตร.ม.
867
204/54
28/12/2554
น.ส.ศรีนวล นามหน่อ
38 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
46097
78 ตร.ม.
868
203/54
28/12/2554
น.ส.ชุติมณฑน์ ไชยยอด
15/ช ม.5 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42021
169.36 ตร.ม.
869
202/54
28/12/2554
นายทวีชัย เจนกนกหิรัญ
125 ม.10 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ม.5
1130
108 ตร.ม.
870
201/54
28/12/2554
น.ส.จิตราพร พิยา
92/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6972
103.25 ตร.ม.
871
200/54
26/12/2554
น.ส.เอกสุรีย์ สุขก๋อง
39 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7586
182 ตร.ม.
872
199/54
26/12/2554
นายดาวชัย ภู่วิจิตรถาวรชัย
134/14 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
๑๒๘๕ , ๑๒๘๖ , ๑๒๘๗ , ๑๒๘๘ , ๑๒
72 ตร.ม.
873
198/54
26/12/2554
นายประสิทธิ์ สมหวังสกุล
168 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7715
144 ตร.ม.
874
197/54
26/12/2554
นายจำนง คำตั๋นแก้ว
52 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
36523
77 ตร.ม.
875
196/54
26/12/2554
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ใจแก้ว
301 ม.12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
21671
82.65 ตร.ม.
876
195/54
26/12/2554
น.ส.วรัญญา คำแก้ว
162 ม.8 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
44954
72 ตร.ม.
877
194/54
26/12/2554
นางอำภา อินทวงค์
197 ม.7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7295
98.40 ตร.ม.
878
193/54
26/12/2554
น.ส.นภนภัส ศรีพรหม
31 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
42440
111 ตร.ม.
879
192/54
26/12/2554
น.ส.อุไรวรรณ จินตพันธ์
150 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
35210
184 ตร.ม.
880
191/54
26/12/2554
น.ส.แอ้ว สมจิตร
120/24 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ม.5
52621
69 ตร.ม.
881
190/54
26/12/2554
นายพงษ์ศักดิ์ เศรษฐโท
600/848 ม.14 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ม.5
5288
50 ตร.ม.
882
189/54
25/11/2554
นายภัทราวุธ ชีวสกุลยง
439/1 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6949 6939
345.60 ตร.ม.
883
188/54
25/11/2554
นางวราภรณ์ ใจมาคำ
10/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
14049
45.50 ตร.ม.
884
187/54
25/11/2554
นายจรูญ สุรินเปา
169/1 ม.9 ต.เวียงพาง อ.เวียงพางคำ จ.เชียงราย
ม.9
39493
123 ตร.ม.
885
186/54
25/11/2554
น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์วงค์
190/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7400
126 ตร.ม.
886
185/54
25/11/2554
น.ส.แก้วนิล วินันท์
191 ม8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7372
80.50 ตร.ม.
887
184/54
25/11/2554
นางศรีนวล อุ่นแก้ว
11/ช ม.4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44422
86.80 ตร.ม.
888
183/54
25/11/2554
น.ส.จันทร์นวล วงค์ษา
51/6 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42006
126 ตร.ม.
889
182/54
25/11/2554
น.ส.จันทร์ทิพย์ นามอิ่น
277 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.1
3,288,232,883
108 ตร.ม.
890
182/54
07/11/2554
นางกิตตรี จันทวาลย์
95/15 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45649
64 ตร.ม.
891
181/54
07/11/2554
น.ส.ธิติมา นันทะนัส
624 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41938
280.5 ตร.ม.
892
180/54
07/11/2554
นายประสิทธิ์ สมหวังสกุล
168 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7715
250 ตร.ม.
893
179/54
07/11/2554
นางกมลวรรณ ส้งสือ
193 ม.4 ต .เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7664
660.75 ตร.ม.
894
178/54
07/11/2554
นายเอกสิทธิ์ ใหม่วรรณ
125 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44593
144 ตร.ม.
895
177/54
07/11/2554
น.ส.อริษา คำแก้ว
20/27 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ม.5
45625
180 ตร.ม.
896
176/54
01/11/2554
นายสมพงษ์ สนิท
80 ม.12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45777
219 ตร.ม.
897
175/54
17/10/2554
นางทิพวรรณ เบี้ยมุกดา
241 ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45881 45882 45883
1,503 ตร.ม.
898
174/54
13/10/2554
นายมา เขื่อนคำ
206 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
38036
135 ตร.ม.
899
173/54
10/10/2554
นางนงนุช อินทจักร
306 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7669
41.25 ตร.ม.
900
172/54
10/10/2554
น.ส.คำ วงค์ใส
667 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41743
96 ตร.ม.
901
171/54
29/09/2554
นายธีรนันท์ ภิระบรรณ์
327 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
2056
56 ตร.ม.
902
170/54
29/09/2554
นางสุปราณี ผันผาย
188 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7663
344 ตร.ม.
903
169/54
29/09/2554
นางกนกลดา เจนขจรเกียรติ
165 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
35918
696 ตร.ม.
904
168/54
29/09/2554
นางพรพิมล เทวาดิเทพ
178 ม.8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงรย
ม.4
39307 44298 44299 44300 44301
1896 ตร.ม.
905
167/54
20/09/2554
นายบรรพต มะโนสุข
58/4 ท.7 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ม.8
43521
131.50 ตร.ม.
906
166/54
20/09/2554
นายหนุ่ม เจริญงาม
60/ช ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45037
154 ตร.ม.
907
165/54
20/09/2554
นายนพดล สุภาสิทธิ์
29 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40838
135 ตร.ม.
908
164/54
20/09/2554
นางพรพิมล ปัญญาหาร
166/2 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41566
101.76 ตร.ม.
909
163/54
20/09/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42651
125.96 ตร.ม.
910
162/54
20/09/2554
นางพรพิมล ปัญญาหาร
166/2 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41567
101.67 ตร.ม.
911
161/54
20/09/2554
นางมุกดา ตาเจริญ
452/1 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
953
30 ตร.ม.
912
160/54
20/09/2554
นายสมบรูณ์ ธนามณี
313 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7502
160 ตร.ม.
913
159/54
16/09/2554
นายจตุพร พานประเสริฐ
31/32 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
4,236,243,671
224 ตร.ม.
914
158/54
12/09/2554
นายอินทร์ ศรีออน
155/2 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7005
383 ตร.ม.
915
157/54
12/09/2554
นายสมบรูณ์ หนานแปง
348 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
44093
231 ตร.ม.
916
156/54
02/09/2554
นางวรรนิสา ตายี่คำ
85 ม.18 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.8
43502
131.50 ตร.ม.
917
153/54
02/09/2554
นายชัยวัฒน์ เขมเหลาะ
242 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ. เชียงราย
ม.9
44809 44594
63 ตร.ม.
918
152/54
02/09/2554
นางจันทร์ศรี แก้วหลวง
128/1 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7503
515 ตร.ม.
919
151/54
21/08/2554
นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว
399 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1171
200 ตร.ม.
920
150/54
21/08/2554
น.ส.ณกัญญา แสงบัวเกี๋ยง
21 ม.3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43825
54 ตร.ม.
921
149/54
21/082554
น.ส.อริษา คำแก้ว ขาดโฉนด
ม.
ตร.ม.
922
148/54
21/08/2554
น.ส.อำพร อุทา
759 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
73184
30 ตร.ม.
923
147/54
21/08/2554
นางจันทร์ตา คำปั่น
274-276 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37872
128.74 ตร.ม.
924
146/54
21/08/2554
นางอาม กุณวาริน
821 ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42557
244.4 ตร.ม.
925
145/54
21/08/2554
น.ส.ปรียากร การบุญ
10/125 ม.2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ม.5
44164 44165
267 ตร.ม.
926
144/54
21/08/2554
นางอมรรัตน์ จันทวาลย์
95/12 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
43416
213 ตร.ม.
927
143/54
21/08/2554
นายสมัย ปาเจริญ
397/2 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45779
57 ตร.ม.
928
142/54
21/08/2554
นายบุญเที่ยง ปงมะจักร
61 ม.6 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ม.4
43845
60 ตร.ม.
929
141/54
21/08/2554
น.ส.แก้ว แสงแก้ว
110/1 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37341
140 ตร.ม.
930
140/54
11/08/2554
นายทวี จันทาพูน
776 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.1
32888
284 ตร.ม.
931
155/54
02/08/2554
นายสมชัย พสิษฐ์อัษฎายุธ
410/177 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.8
43507
131.50 ตร.ม.
932
154/54
02/08/2554
นางณิชาภา ศรีสุทธนา
86/2 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7348 7347
673.56 ตร.ม.
933
139/54
02/08/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42648
143 ตร.ม.
934
138/54
02/08/2554
นางธัญชนก ใส่หล้า
702/1 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44802
186.50 ตร.ม.
935
137/54
02/08/2554
น.ส.ลัดดา ภูด่านงัว
98 ม.9 ต. บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
42027
174.25 ตร.ม.
936
136/54
02/08/2554
น.ส.ธิดา กาบแก้ว
15 ม.18 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
ม.8
40705
60 ตร.ม.
937
135/54
02/08/2554
นางอารีรัตน์ บัวแก้ว
7 ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.4
4662
186 ตร.ม.
938
134/54
02/08/2554
นางวิภา ตันฑ์มานะธรรม
826 ซ.17 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.
ม.9
6871
87.50 ตร.ม.
939
133/54
02/08/2554
นางจันทอน ลังกาพินธุ์
191/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
34171
80.50 ตร.ม.
940
132/54
02/08/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42649
143 ตร.ม.
941
131/54
02/08/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42648
143 ตร.ม.
942
130/54
02/08/2554
น.ส.แก้ว ศรีวงค์
133 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43501
131.50 ตร.ม.
943
129/54
02/08/2554
น.ส.อัญชลี วรรณโยง
331 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43520
131.50 ตร.ม.
944
128/54
21/07/2554
นางวราภรณ์ ใจปัญญา
10/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
14049
81.90 ตร.ม.
945
127/54
21/07/2554
นายสมโภช พรมปัญญา
13 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40609
94.25 ตร.ม.
946
126/54
21/07/2554
นางอรัญญา ชรินทร์
123 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
2,460,024,601
1,220 ตร.ม.
947
125/54
21/07/2554
น.ส.คำ วงค์ใส
667 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
41743
128.46 ตร.ม.
948
124/54
07/07/2554
นายศรีชวน นามแก้ว
23 ม.3 ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ม.5
44890
117 ตร.ม.
949
123/54
07/07/2554
น.ส.จุติพร จิตตยากร
29/43 ม.9 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
ม.5
44829
132 ตร.ม.
950
122/54
07/072554
นายอนันตชัย เฝ้าถนอม
310 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
1013
91 ตร.ม.
951
121/54
07/07/2554
นายธีรนันท์ ภิระบรรณ์
327 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
2056
91 ตร.ม.
952
120/54
22/06/2554
นางแจ่มจันทร์ แซ่เลง
398/87 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
ม.9
43485
115.50 ตร.ม.
953
119/54
22/06/2554
นายคำสิงห์ ทินนา
378 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
39539
96 ตร.ม.
954
118/54
22/06/2554
นางบัวศรี วงค์ใหญ่
759/1 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
27318
192 ตร.ม.
955
117/54
22/06/2554
นางเป็ง ดวงคิด
424 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22083
91 ตร.ม.
956
116/54
22/06/2554
นายสวัสดิ์ แสนปิง
166 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7025
144 ตร.ม.
957
115/54
22/06/2554
นางเอ้ยนวล ตุงคะบุรี
198 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43508
131.50 ตร.ม.
958
114/54
22/06/2554
นายไพโรจน์ เบี้ยมุกดา
152/4 ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ม.5
45368
132 ตร.ม.
959
113/54
22/06/2554
นายไพโรจน์ เบี้ยมุกดา
152/4 ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ม.5
45367
132 ตร.ม.
960
112/54
22/06/2554
น.ส.นุช เขมะวงค์
19/104 ซ.คู้บอน 27 แยก 39 แขวงท่าแร้ง บางเขน กทม.
ม.8
43293
91 ตร.ม.
961
111/54
22/06/2554
นายณรงค์ โลกคำลือ
219 ม.6 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
ม.4
40614
136.4 ตร.ม.
962
110/54
22/06/2554
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม
152/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
43920
91 ตร.ม.
963
109/54
07/06/2554
นายตาล ใจมา
642 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43894
108 ตร.ม.
964
108/54
07/06/2554
นายบุญรัตน์ ทาก๋อง
236/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6979
143.15 ตร.ม.
965
107/54
07/06/2554
นายณรงค์ คำภีระมี
28 ม.10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ม.9
43825
97.50 ตร.ม.
966
106/54
07/06/2554
นายสาม หนานแก้ว
36 ม.5 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ม.4
1167
73.50 ตร.ม.
967
105/54
07/06/2554
นายกิติชัย ใจวรรณะ
9 ม.11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7452
110.25 ตร.ม.
968
104/54
07/06/2554
นางวิภา ตันฑ์มานะธรรม
826 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
ม.9
6971
114 ตร.ม.
969
103/54
07/06/2554
นางวิภา ตันฑ์มานะธรรม
826 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
ม.9
6971
89.25 ตร.ม.
970
102/54
07/06/2554
นางวิภา ตันฑ์มานะธรรม
826 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
ม.9
6971
178.50 ตร.ม.
971
101/54
07/06/2554
นายซัน พลธนะวสิทธิ์
381/3 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
130 ตร.ม.
972
100/54
07/06/2554
นางพชรพร กิตติธนะศักดิ์
102 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6975
359.68 ตร.ม.
973
099/54
30/05/2554
นางวาสนา ปอใจ
333/106 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
5,252,352,522
94 ตร.ม.
974
098/54
26/05/2554
น.ส.พิมพ์พร สุกปัญญา
278/1 ม.18 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.8
43500
131.50 ตร.ม.
975
097/54
26/05/2554
นางภัครัศพร สุพอ
55/99 ม.6 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ม.8
43509
131.50 ตร.ม.
976
096/54
25/05/2554
นายเกษม สุนันตา
235/5 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7521
2,630 ตร.ม.
977
095/54
25/05/2554
นายเกษม สุนันตา
235/5 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7521
1,709 ตร.ม.
978
094/54
23/05/2554
นายศุภกร รุ่งพัชรพล
89/3 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7605
146 ตร.ม.
979
093/54
23/05/2554
นายสมบัติ เจียมศักดิ์
102 ม.7 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ม.9
26512
91 ตร.ม.
980
092/54
23/05/2554
น.ส.ยุพิน เยายานัง
287/1 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
1043
36.75 ตร.ม.
981
091/54
23/05/2554
นายเสาร์คำ คำเหลือง
32 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
39616
91 ตร.ม.
982
090/54
06/05/2554
นายธีราวุธ คำสัจ
169/1 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
38110
91 ตร.ม.
983
089/54
06/05/2554
นายสิทธิชัย มั่นคง
269/1 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44425
91 ตร.ม.
984
088/54
27/04/2554
นางชุ่ยเชียง แซ่เจ้า
1076 ม.1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ม .8
7379
774.50 ตร.ม.
985
087/54
25/04/2554
นายวิมล เองไพบูลย์
305 ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44488
2,731.52 ตร.ม.
986
086/54
25/04/2554
นายวิมล เองไพบูลย์
305 ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44488
2,661.12 ตร.ม.
987
085/54
19/04/2554
น.ส.นภาลัย แสงคำ
155 ม.11 ต.หนองพันจัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ม.8
41993
103.75 ตร.ม.
988
084/54
19/04/2554
นางจิราวรรณ์ สัมพันธ์สิทธิ์
142 ม.4 ต. น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
ม.9
23551 23552 23553
1306 ตร.ม.
989
083/54
19/04/2554
นายมานะ อภิรักษ์กุล
659/10 ม.1 ต. เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6934
84 ตร.ม.
990
082/54
19/04/2554
นายอำพล สุนทรชื่น
115/1 ม.5 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ม.8
37330
81.50 ตร.ม.
991
081/54
19/04/2554
นายศิลป์ชัย ดอกยี่สุ่น
776 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
38664
77 ตร.ม.
992
080/54
19/04/2554
น.ส.บัวลอย คำเอ้ย
604 ม.14 ต.แม่คะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.8
39612
70 ตร.ม.
993
079/54
19/04/2554
นายสุบรรณ จังอินทร์
169 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.4
44116
105 ตร.ม.
994
078/54
19/04/2554
นายหลง คำจันทร์
95/ช ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44342
87 ตร.ม.
995
077/54
19/04/2554
น.ส.ชนกพร ชวัลคุณาสิน
49 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.1
32815
140 ตร.ม.
996
076/54
19/04/2554
นายคำ บุญนำ
546/1 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37908
91 ตร.ม.
997
075/54
19/04/2554
สตท.ทวีศักดิ์ จันต๊ะอิน
63 ม.1 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ม.8
43505
204.50 ตร.ม.
998
074/54
07/04/2554
นายณัฐกรณ์ อภิรักษ์สกุลไทย
381 ม.2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7339
319.2 ตร.ม.
999
073/54
07/04/2554
นางสมนึก ลือชัย
44 ม.2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
38418
132 ตร.ม.
1000
072/54
07/04/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42655
125 ตร.ม.
1001
071/54
07/04/2554
น.ส.วราพร บุญดี
167 ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
42663
125 ตร.ม.
1002
070/54
07/04/2554
นางยุพร ปามาสอน
176 ม.9 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42664
125 ตร.ม.
1003
069/54
07/04/2554
น.ส.ชนนิกานต์ ภิญโญ
127/15 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42661
125 ตร.ม.
1004
068/54
07/04/2554
นายวรวีร์ คล้องช้าง
69 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ม.5
15455
330 ตร.ม.
1005
067/54
01/04/2554
น.ส.ดวงตา คำวัง
75/9 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
1084
81 ตร.ม.
1006
066/54
01/04/2554
นายสันติ ทิพย์ธาดาวงศ์
140/1 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
1114
91 ตร.ม.
1007
065/54
01/04/2554
น.ส.พรไพลิน งามสุขสกุล
9 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7362
173.1 ตร.ม.
1008
064/54
01/04/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41568
125 ตร.ม.
1009
063/54
01/042554
นายตุ้ย ดวงแก้ว
341 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43512
143 ตร.ม.
1010
062/54
01/04/2554
น.ส.กรรณิการ์ ชัยเรือน
14 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43503
143 ตร.ม.
1011
061/54
01/04/2554
นายเกษม นันตา
135/5 ม0.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43513
143 ตร.ม.
1012
060/54
01/04/2554
นายมนตรี เข็มราช
454 ถ.พัฒนาการ 30 แขวง/เขตสวนหลวง กทม.
ม.8
43499
143 ตร.ม.
1013
059/54
01/04/2554
บริษัทอัญมณีเมืองเหนือ
599 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.ชร
ม.8
43411
143 ตร.ม.
1014
058/54
01/04/2554
นายนฤพนธ์ มาลา
190 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
25337
30 ตร.ม.
1015
057/54
28/03/2554
นางราณี ใจยะเสน
138 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40850
210.9 ตร.ม.
1016
056/54
28/03/2554
นายวิวัฒน์ หมื่นจำนงค์
141 ม.9 ต.คูบัว อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.8
43494
143 ตร.ม.
1017
055/54
28/03/2554
นางมาลี ภาพใจ
176 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7023
96 ตร.ม.
1018
054/54
28/03/2554
น.ส.สุภาวดี ฆ้องนอก
14 ม.4 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
ม.9
41630
91 ตร.ม.
1019
053/54
28/03/2554
นางศศิธร เขื่อนคำ
82 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7335
41.25 ตร.ม.
1020
052/54
28/03/2554
นายกุศล ทาเศรษฐ
199/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
44521
41.25 ตร.ม.
1021
051/54
15/03/2554
น.ส.มานิมล บุญมี
231/1 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย.
ม.9
37158
112 ตร.ม.
1022
050/54
15/03/2554
นางอัมพร เทวสิทธิ์
8/105 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
38313
169.11 ตร.ม.
1023
049/54
15/03/2554
นายจีรวัฒน์ ใส่จันทร์
265 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
73261
55 ตร.ม.
1024
048/54
15/03/2554
น.ส.ลักษมี ดวงแสง
82 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
35198
175 ตร.ม.
1025
047/54
07/03/2554
นายอัฐพล จัดแจง
109 ม.12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
ม.5
7464
262 ตร.ม.
1026
046/54
07/03/2554
นางทิพวัลย์ นามเพ็รช
126 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
22853
77 ตร.ม.
1027
045/54
07/03/2554
น.ส.กัญญาภัค ใจดี
36 ซ.รังษี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
ม.4
1170
356.20 ตร.ม.
1028
044/54
07/03/2554
น.ส.กัญญาภัค ใจดี
36 ซ.รังษี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
ม.1
32895
60 ตร.ม.
1029
043/54
07/03/2554
น.ส.ธนพร คำแก้ว
229 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44263
220 ตร.ม.
1030
042/54
07/03/2554
นายวันชัย เด่นปรีชา
2 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
39538
126 ตร.ม.
1031
041/54
07/03/2554
นางจันทร์เพ็ญ คำภีระมี
342 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44395
136 ตร.ม.
1032
040/54
07/03/2554
นางมาริษา แซ่ซือ
103 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7341
112.50 ตร.ม.
1033
039/54
07/03/2554
นายสุกิจ สิทธิวัง
82/2 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
24053
120 ตร.ม.
1034
038/54
07/03/2554
นางวันดี สิทธิวัง
152 ม.4 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน
ม.9
41584
235.80 ตร.ม.
1035
037/54
07/03/2554
นางคำน้อย ชัยวังเย็น
272 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42217
30 ตร.ม.
1036
036/54
14/02/2554
นายก๋อง หาญณรงค์
56 ซ.11 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7191
191 ตร.ม.
1037
035/54
10/02/2554
น.ส.ไพรินทร์ จำปาทราย
226/1 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.10
195
167 ตร.ม.
1038
034/54
31/01/2554
นางสาวทิพ พิชัย
287/3 ม. 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41627
116.72 ตร.ม
1039
033/54
31/01/2554
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6986
89.25 ตร.ม.
1040
032/54
31/01/2554
นายพนัสพงศ์ จันทร์ผัด
168 ม.1 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
ม.4
43045
96 ตร.ม.
1041
031/54
31/01/2554
นายสนธยา เสนาวงศ์
8 ม.17 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ม.4
43043
96 ตร.ม.
1042
030/54
31/01/2554
น.ส.บุศรินทร์ อินทรชัย
39 ม.7 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
43044
96 ตร.ม.
1043
029/54
31/01/2554
นายธวัชชัย ปัญญา
241/25 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
43043
96 ตร.ม.
1044
028/54
31/01/2554
นางสมจิตร ยาพะยา
673 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22087
92.40 ตร.ม.
1045
027/54
27/01/2554
นางมะลิวรรณ์ ดวงเพ็ชร
151/3 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
4714
๘๑ ตร.ม.
1046
026/54
27/01/2554
นายทรงภพ เจริญอนันต์รัตน์
225 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
1191
163.88 ตร.ม.
1047
025/54
27/01/2554
นางมะลิวรรณ์ ดวงเพ็ชร
151/3 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
4714
255 ตร.ม.
1048
024/54
27/01/2554
นางมะลิวรรณ์ เจือจันทร์
405 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
41984
99.50 ตร.ม.
1049
023/54
27/01/2554
น.ส.พนิดดา เลาหมี่
54 ม.3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7012
60 ตร.ม.
1050
022/54
27/01/2554
น.ส.วิไลวรรณ บุญเหลือ
61 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7757
135 ตร.ม.
1051
019/54
18/01/2554
นายนิวัฒน์ วงศ์แก้ว
801 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.ชร
ม.4
40609
54 ตร.ม.
1052
018/54
18/01/2554
นางวาสนา แก้วแสง
53/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7173
41.25 ตร.ม.
1053
017/54
18/01/2554
นายยงยุทธ แก้วฤทธิ์
90/65 ม.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ม.8
40188
91 ตร.ม.
1054
021/54
14/01/2554
นางจอมจันทร์ จันทิมา
229/95 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
1123
132 ตร.ม.
1055
016/54
13/01/2554
นางชูศรี ศิริสิทธิวรนันท์
512/14 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ม .5
892
2008 ตร.ม.
1056
015/54
13/01/2554
นางเสน่ห์ แก้วตาติ๊บ
28/2 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
8193
82 ตร.ม.
1057
014/54
13/01/2554
นางผอง ใจวัน
132 ม.4 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ม.8
264.95 ตร.ม.
1058
013/54
13/01/2554
นายดวงติ๊บ สุภาวงค์
8/20 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
39560
91 ตร.ม.
1059
012/54
13/01/2554
นางบังอร แสนปิง
139 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
21897
226.2 ตร.ม.
1060
011/54
13/01/2554
น.ส.ถ้วน ติยะกว้าง
137 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
21895
192 ตร.ม.
1061
010/54
13/01/2554
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6986
114 ตร.ม.
1062
009/54
10/01/2554
น.ส.กนกวรรณ อยู่นาน
2/ซ ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
38452
131.46 ตร.ม.
1063
008/54
10/01/2554
นาบกิจติพงษ์ รงรอง
8/83 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
42339
185.50 ตร.ม.
1064
007/54
10/01/2554
น.ส.รอด กันทะวงค์
190 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43498
154 ตร.ม.
1065
006/54
10/01/2554
นางวิมลวรรณ วงค์ใหญ่
246 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม. 8
43514
154 ตร.ม.
1066
005/54
10/01/2554
ด.ต.มนตรี ไชยปัน
749 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43510
154 ตร.ม.
1067
004/54
06/01/2554
นายจตุพร พานประเสริฐ
31/32 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
4,266,243,671
822.75 ตรม.
1068
003/54
06/01/2554
นางทิพวรรณ ชมพู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6988
69.25 ตร.ม.
1069
002/54
06/01/2554
นางทิพวรรณ ชมพู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6987
114 ตร.ม.
1070
001/54
06/01/2554
มูลนิธิคุณความดี
155/19 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ม.5
๑๒๙๑ , ๔๘๖ ,๔๘๗
2,709 ตร.ม.
1071
020/54
02/01/2554
น.ส.ธิดา กาบแก้ว
15 ม. 18 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
ม.8
40705
60 ตร.ม.
1072
066
1/07/2259
นายไกรสร คำตั๋นแก้ว
29 ม.1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48419
130
1073
012
1/02/2259
นางสาวศรีนวล สมใจ
168/16 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๐๔๔๗
75
1074
011
1/02/2259
นางสาวไพลิน หวู่แหม่
7/ช ม.19 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
๓๕๒๒๕
96
1075
011
1/02/2259
นางสาวไพลิน หวู่แหม่
7/ช ม.19 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
๓๕๒๒๕
91
1076
010
1/02/2259
นายขจร เพิ่มพูล
2/6 ม.2 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจบุรี
ม.9
๒๒๗๖๕
88
1077
009
1/02/2259
นายเลอชัย บุนนาค
77 ม.7 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.1
๔๑๓๓๙
96
1078
008
1/02/2259
นางเปรมจิต ตันรัตนพิทักษ์
69/784 ม.1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ม.4
๕๓๘๐
208
1079
010
29/01/2255
นางสาวกัญญาณัฎฐ์ กุลกิติรัตน์
200 หมู่ที่1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50365
136 ตร.ม.
1080
133
25/06/1956
นางสาวเอ้ย บัวแก้ว
194 ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวงจ.เชียงราย
ม.4
40813
111 ตร.ม.
1081
083
นายชวดล ดาวิชัย
39/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่5 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
46247
68
1082
035
นางสาวสุลัดดา เครือวัง
395/2 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๘๔๖
65
1083
1084
142
เศวตยนต์ ศรีสมุทร
898 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
2091ตร.ม.
1085
141
นายสุวรรณ ปรางค์สุวรรณ
2 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
16259
1,412 ตร.ม.
1086
140
น.ส.รอด กันทะวงค์
190 ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม.4
38246
81 ตร.ม.
1087
139
นายสายัญต์ เชียงอินท์
65/ช ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม 9.
22779
68.50 ตร.ม.
1088
138
นายสายัญต์ เชียงอินท์
65/ช ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม 9.
4332343324
77.25 ตร.ม.
1089
137
นายสายัญต์ เชียงอินท์
65/ช ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม 9.
46496
96.25 ตร.ม.
1090
136
น.ส.พรธิดา ปัญญาโชติ
23 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7161
123 ตร.ม.
1091
135
นางนงลักษณ์ ลิม
94/135 ซ.ไพศาล แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
ม.8
45461
112.50 ตร.ม.
1092
042
ม.
ตร.ม.
 
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
Copyright by :- Nutda jabjainai Position :- Computer Specialist Last Update :- 13 October 2010 ; Time :- 10.00