รายงานผลการอนุมัติงานก่อสร้าง
ลำดับ
เลขที่ใบอนุญาต
วันที่อนุญาต
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
พื้นที่ก่อสร้าง
เลขที่โฉนด
จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง
1
49
25/05/2561
นายอนุรักษ์ อิ่นแก้ว
179/1 - - - ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
1281
2
48
25/05/2561
นายกอล์ฟ กาญบุตร
25/265 - - - ม.10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
9
42236
124.00 ตร.ม.
3
47
21/05/2561
นายวิชัย กุลการติยะโชติ
314 - - - ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
42721
63.00 ตร.ม.
4
46
17/05/2561
นางสาวอุสา ดอกไม้
111 - - - ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
8
23857
122.00 ตร.ม.
5
45
17/05/2561
นายอธิคม วงษ์เสาวศุภ
135 - - - ม.709/12 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
9
6956
136.00 ตร.ม.
6
44
17/05/2561
นางสาวกาญจนา พรมปัญญา
95 - - - ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
8
23911
81.00 ตร.ม.
7
43
17/05/2561
นางสาวสร้อยสุดา ใจชื่นแสน
212 - - - ม. ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
49565
204.00 ตร.ม.
8
42
01/05/2561
นางสายอรุณ ซิวดอน
17/76 - รามคำแหง 174 - ม. ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
8
28854
54.00 ตร.ม.
9
41
01/05/2561
นางสายอรุณ ซิวดอน
17/75 - รามคำแหง 174 - ม. ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร
8
28854
54.00 ตร.ม.
10
40
01/05/2561
นายธนทรัพย์ อุทัยรัตน์
86/1 - - - ม.6 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
4
1068
98.00 ตร.ม.
11
39
01/05/2561
นายอุดม บุญธรรม
411 - - - ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
8
43414
72.00 ตร.ม.
12
38
01/05/2561
นางสาวพัชรี วงค์ราช
331 - - - ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
52926
106.00 ตร.ม.
13
37
01/05/2561
นางสาวซุ่นจิง แซ่หยาง
312 - เสือใหญ่อุทิศ - ม. - ต.จันทรเกษม อ.จตุจักร จ.กรุงเทพ
9
48428
144.00 ตร.ม.
14
35
01/05/2561
นางสาวชัญญานุช บุญจันทร์
101 - - - ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
43405
134.00 ตร.ม.
15
36
30/04/2561
นางอาเดอะ ยอหมื่อ
313 - - - ม.7 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
5
49828
94.00 ตร.ม.
16
34
25/03/2561
นายเฉลียว เก่งเขตกรณ์
66/11 - - - ม.5 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
4
7759
115.00 ตร.ม.
17
33
19/03/2561
นายคมกฤช ไชยสาร
238 - - - ม.4 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
9
42688
114.00 ตร.ม.
18
32
09/03/2561
มูลนิธิคุณความดี
380 - - - ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
5
1,992.00 ตร.ม.
19
31
09/03/2561
นายมล ลุงพรหม
1042 - - - ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
47123
128.00 ตร.ม.
20
30
09/03/2561
นายชัยชนะ จันตะวดี
472/15 - - - ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
54308
107.00 ตร.ม.
21
29
09/03/2561
นายสมเกียรติ์ พรหมเจริญ
82 - - - ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4
1287
288.00 ตร.ม.
22
26
05/03/2561
นางสมจิต ดอกไม้
111 - - - ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
23857
-
23
25
05/03/2561
นายสมลิต นามเพ็ชร
120 - - - ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
8
30428
30.00 ตร.ม.
24
24
05/03/2561
นายสุภาพ ก๋งทอง
10/24 - - - ม.7 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
8
53383
36.00 ตร.ม.
25
23
27/02/2561
นายวชิร นวลก๋อง
138/9 - - - ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4
32568
113.68 ตร.ม.
26
22
26/02/2561
นายปัญญา ปัญญา
354/3 - - - ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
50698
127.00 ตร.ม.
27
21
16/02/2561
นายสุรชน อ่อนทอง
29 - - - ม.7 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
8
51067
241.00 ตร.ม.
28
20
10/02/2561
นางสาวศรีนวล สมใจ
168/16 - - - ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
45912
60.00 ตร.ม.
29
19
08/02/2561
นางสาวสายฝน กันศรีเวียง
153/2 - - - ม.11 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
5
46898
124.80 ตร.ม.
30
18
08/02/2561
นางสาวสายฝน กันศรีเวียง
153/2 - - - ม.11 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
46898
120.00 ตร.ม.
31
17
08/02/2561
นายวีระชาติ นามลังกา
3 - - - ม.7 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
9
43411
99.00 ตร.ม.
32
16
08/02/2561
นายเอกชัย จดจำ
23 - - - ม.9 ต.ค้อใต้ อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร
9
52242
132.00 ตร.ม.
33
15
08/02/2561
นางาสาววิลาวัลย์ มุกกาศ
26/199 - ประเสริฐมนูกิจ 39 - ม. - ต.นวลจันทร์ อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพ
5
1989.00 ตร.ม.
34
14
08/02/2561
นางสาวรสิตา ขันแก้ว
840 - - - ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4
2779
101.00 ตร.ม.
35
13
07/02/2561
นายชาญชัย วิบูลย์เชื้อ
18 - - - ม.10 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
9
42692
91.00 ตร.ม.
36
10
07/02/2561
นางเอื้ออารีย์ ตั้งชัยพัฒน์
298 - - - ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4
406.00 ตร.ม.
37
4
22/01/2561
นางพรเจริญ พรหมเจริญ
159 - - - ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
10
197
170.00 ตร.ม.
38
3
22/01/2561
นางกัญญา นามเพ็ชร
158 - - - ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
1
55715
42.00 ตร.ม.
39
2
09/01/2561
นางพรรณี ฟูด้วง
131 - - - ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
1
43050
84.00 ตร.ม.
40
1
04/01/2561
นางอารีดา นิลกาญจนา
998/30 - - - ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
1
17743
186.00 ตร.ม.
41
116
26/12/2560
นางทิพวรรณ ชุมภู
ม.9
44636
96
42
115
22/12/2560
นางสาวพจนาถ ธรรมมาศ
ม.4
39670
49
43
114
22/12/2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุไผท แอนด์ วิมล
ม.9
49294
128
44
113
18/12/2560
นายสาม ทองเงิน
ม.9
42689
144
45
112
07/12/2560
นางสาวฐิตาภรณ์ ดำสำราญ
ม.9
7035
173
46
111
07/12/2560
นางสาวคำ อินทร์แดง
ม.9
55384
116
47
110
27/11/2560
นางสาวกฤษณา ฤทธิ์ประเสริฐ
ม.9
44599
176
48
109
24/11/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
35391
157
49
108
24/11/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
48995
157
50
107
24/11/2560
นางสาวอินนรินทร์ จั๋นโปแว่น
ม.8
28663
111
51
106
21/11/2560
นางสาวกาญจนา นามนวล
ม.8
56312
132
52
105
21/11/2560
นางสาวลดาวัลย์ บุญธรรมทวี
ม.4
44644
131
53
104
21/11/2560
นายบุญมาก ขันทะ
ม.9
1135
156
54
103
21/11/2560
นางทัศนีย์ แสงแก้ว
ม.9
7063
73.5
55
102
10/11/2560
นายสมศักดิ์ อินทร์ธรรม
ม.1
32906
76
56
101
07/11/2560
นายอุ้มบุญ ก๋องคำ
ม.9
44083
85
57
100
07/11/2560
นายวรพจน์ หวังสมนึก
ม.8
49229
144
58
099
07/11/2560
นางฟองนวล ม่วงคำ
ม.9
43853
110
59
098
27/10/2560
นางพรเจริญ พรหมเจริญ
ม.10
5
144
60
097
27/10/2560
นางสาวสกะรินทร์ พวงราตรี
ม.9
53073
106.75
61
096
27/10/2560
นายธงชัย จำปา
ม.9
48084
147
62
095
17/10/2560
นางสาวรุจิดา คำตัน
ม.4
46680
117
63
094
17/10/2560
นางสาวอรอมล ใจดี
ม.9
43887
15.25
64
093
17/10/2560
นางสาวชยาทิพย์ ธนาภูวัตถ์
ม.9
45891
124.95
65
092
17/10/2560
นางสาวพรรณี บุญศรี
ม.9
43409
124.95
66
091
16/10/2560
นายสุพล พัวพรพงษ์
ม.4
43417
1008
67
090
16/10/2560
นายสุพล พัวพรพงษ์
ม.4
7717
512
68
089
05/10/2560
นายสัณฐาน ชัยวรภักดิ์
ม.5
1719
142
69
088
05/10/2560
นางทิพวรรณ ชุมภู
ม.9
44655
96
70
087
21/08/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49113
121
71
086
05/08/2560
นายพิชัย นิมิตภาคภูมิ
ม.8
53382
103
72
085
05/08/2560
นายขวัญชัย เสถียรทอง
ม.4
48427
156
73
084
01/08/2560
นายคมสันต์ สุผาครอง
ม.4
44610
48
74
083
28/07/2560
นางสาวณัฐธิดา ไชยวงค์
ม.9
44610
106
75
082
28/07/2560
นายสมชาย ดุจรัตนะ
ม.4
45171
106
76
078
26/07/2560
นางสาวภรรษธภร ตาธิกา
ม.9
65
77
077
26/07/2560
นางสาวญานิศา นิลมานนท์
ม.9
50325
416
78
076
26/07/2560
นางอมรรัตน์ หลวงสิทธิ์
ม.9
7126
91
79
081
24/07/2560
นายสาโรช บุญสนอง
ม.4
5412
99
80
075
24/07/2560
นายญัติพงษ์ ศรีพรม
ม.9
52978
70
81
080
15/07/2560
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ม.9
7002
4
82
079
15/07/2560
นางน้ำฝน เป็งดล
ม.4
7630
138
83
074
07/07/2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุไผท แอนด์ วิมล
ม.9
47577
1977
84
073
27/06/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49081
121
85
072
27/06/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.9
49082
121
86
071
27/06/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.9
49083
121
87
070
16/06/2560
นางสาวธริณกาณ พรมปัญญา
ม.9
35720
84
88
069
14/06/2560
นางสาวมยุรา ฉัตรวรกูล
ม.8
42499
98
89
068
09/06/2560
นายจะลอ ไกชิง
ม.9
42467
35
90
067
07/06/2560
นายไพรศล เมืองใจ
ม.4
45073
96
91
066
07/06/2560
นายสมศักดิ์ นันทะศิริ
ม.4
1057
83
92
065
20/05/2560
นางสาวสายฝน พรรณสมบูรณ์
ม.9
42718
186
93
064
20/05/2560
นายวาที หนานจาย
ม.8
37329
170
94
063
19/04/2560
นางสาวบุญประสิทธิ์ สมนาม
ม.9
51463
63
95
062
19/04/2560
นายหลง อุ่นแก้ว
ม.9
42829
51
96
061
19/04/2560
นางพรพิมล ภิระบรรณ์
ม.4
7753
41
97
060
07/04/2560
นายวีระ อาภรณ์รัตน์
ม.5
55399
304
98
058
05/04/2560
นางพิมพา พรหมมา
ม.9
42693
114
99
057
05/04/2560
นางสาววรรณา อุ่นตาล
ม.9
56363
102
100
056
05/04/2560
นางเจนจิรา ท่าดีสม
ม.8
42738
127
101
055
05/04/2560
นางสาวจิณห์ฑา อุทัยรัตน์
ม.8
53384
64
102
054
05/04/2560
นางทิพวรรณ ชุนภู
ม.9
44611
69
103
053
05/04/2560
นางทิพวรรณ ชุนภู
ม.9
45388
69
104
052
05/04/2560
นางสาวอมรรัตน์ ประทุม
ม.9
50029
198
105
051
05/04/2560
นายศุภชัย อินดวง
ม.9
43472
103
106
050
05/04/2560
นางกรรณิการ์ ธนไพบูลย์รักษา
ม.5
7697
72
107
049
05/04/2560
นางมานัน บานชื่น
ม.4
40611
81
108
048
05/04/2560
นางสาวชุติกาญจน์ ชนาภานิชกุล
ม.9
49248
53
109
047
05/04/2560
นายนรินทร์ ชัยมงคล
ม.9
44424
128
110
046
05/04/2560
นางสาวประภัสสร นานแก้ว
ม.9
136
111
059
31/03/2560
ม.4
112
045
31/03/2560
นางวรรณรินทร์ จินนิกร
ม.13
113
044
31/03/2560
นายพงษ์กร สันนจิต
ม.9
53061
45.5
114
043
27/03/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49097
121
115
042
27/03/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49086
121
116
041
27/03/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49088
121
117
040
27/03/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49096
121
118
039
27/03/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49084
121
119
038
27/03/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49085
121
120
037
23/03/2560
นายสมคิด อุ่นปิง
ม.4
42461
67.68
121
036
23/03/2560
นางสาวปาณิศรา วรพิพัฒนพิสุทธิ์
ม.4
45671
124.6
122
035
13/03/2560
นางดารินทร์ สิทธิพรม
ม.4
23809
138
123
034
13/03/2560
นางธัญรัศม์ กัญเชรส
ม.4
4933949334
391
124
033
27/02/2560
นายสิทธิชัย รุ่งพรประทีป
ม.9
56629
128
125
032
27/02/2560
นายชูชาติ ราวิชัย
ม.4
56320
35
126
031
27/02/2560
นางสาวมทินา คำแก้ว
ม.8
36325
84
127
030
22/02/2560
นายพัทธภูมิ สิรรัตน์ภิญญา
ม.8
48989
157.5
128
029
15/02/2560
นางสาวศิริวรรณ ศรีสม
ม.9
43935
95
129
028
14/02/2560
นางสุทัศน์ แก้วยศ
ม.4
7648
190
130
027
14/02/2560
นางสาวอารียา กุจนา
ม.8
49138
109
131
026
14/02/2560
นายอนุกูล สุรินทร์
ม.8
49087
95
132
025
14/02/2560
นายไวกูณฐ์ แก้วคำ
ม.9
37168
110
133
024
07/02/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49150
109
134
023
07/02/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49144
109
135
022
07/02/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49151
109
136
021
07/02/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49145
109
137
020
07/02/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49148
109
138
019
07/02/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49149
109
139
018
07/02/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49143
109
140
017
07/02/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49152
109
141
016
07/02/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49146
109
142
015
07/02/2560
นายเกษม สุนันตา
ม.8
49147
109
143
014
06/02/2560
นายนรินทร์ ชัยมงคล
ม.8
46574
49
144
013
06/02/2560
นายธนพล สุตะวงค์
ม.4
48286
170
145
012
03/02/2560
นางทิพวรรณ ชุมภู
ม.9
56650
96
146
011
03/02/2560
นางทิพวรรณ ชุมภู
ม.9
56649
96
147
010
20/01/2560
นางกชพรรณ รติศานต์
ม.9
39523
52
148
009
20/01/2560
นายพิทักษ์ วุฒิเดชานันท์
ม.4
16477
48
149
008
20/01/2560
นางปิ่น จันทร์ต๊ะสอน
ม.9
44593
30
150
007
20/01/2560
นางสาวอรุณ คำดี
ม.9
44222
88
151
006
20/01/2560
นายโยธิน คำหล้าทราย
ม.4
1195
91
152
005
20/01/2560
นางสาวณัฎฐณิชา แสนศักดิ์หาญ
ม.9
54398
81
153
004
20/01/2560
นายแก้ว เชียงรุ้ง
ม.9
52243
127
154
003
16/01/2560
นางสาวพรรณี บุญศรี
ม.9
45444
115
155
002
13/01/2560
นางสาวอุทุมพร กรรณิการ์
ม.10
197
304
156
001
13/01/2560
นางสาวพิมลรัตน์ เอี่ยมศิริ
ม.4
931
30
157
088
9/09/2559
นางสาวสุดลักษณ์ เชี่ยวพานิช
305/1-2 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
55956
832
158
087
5/09/2559
นางสาวอารียา กุจนา
96/8 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ม.8
49137
130
159
092
3/09/2559
นายศรีรัตน์ วินันท์
109/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๓๔๑๒๙
34
160
079
9/08/2559
นางสาววนัสนันท์ นวิปริยา
43/1 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48841
86
161
078
3/08/2559
นายพิรนนท์ ชุ่มเรือน
424/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
55681
37
162
077
3/08/2559
นางเพ็ญจันทร์ คำภีระมี
533 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
53835
37
163
076
1/08/2559
นายศุภชัย ศิรินาวี
19/58 ม.13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพ
ม.9
21625
80
164
075
1/08/2559
นายโกวิทย์ ธำรงกิจจา
120/11 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.5
46790
91
165
066
1/07/2559
นายไกรสร คำตั๋นแก้ว
29 ม.1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48419
130
166
060
7/06/2559
นางสาวอรอมล ใจดี
166/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
46097
210
167
059
2/06/2559
นางสุน ศรีสวาสดิ์
73 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7137
552
168
058
1/06/2559
นายกิตติมงคล เจริญสุวรรณ
24/3 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.1
32899
1612
169
050
4/05/2559
บริษัท จิงฉ่างจิวเวลรี่ จำกัด
999/61 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50368
128
170
049
4/05/2559
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๒๕๕
65
171
048
3/05/2559
นางสาวจริญญา ประภาพกุล
79/71 ต.บางรัก อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ม.8
๔๙๑๔๒
127
172
047
3/05/2559
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 เขตสี่พระยา แขวงบางรัก จ.กรุงเทพ
ม.9
565
1908
173
046
3/05/2559
นายเพชรยนต์ ศรีสมุทร
89 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๓๘๙๕
820
174
043
8/04/2559
บริษัท อันจาน อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
117/5 เเขวงพญาไท เขตราชเทวี
ม.5
๕๐๙๘๗
87
175
042
8/04/2559
บริษัท อันจาน อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
115/7 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพ
ม.5
๕๐๙๘๘
87
176
041
8/04/2559
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๗๑๑๑
180
177
040
8/04/2559
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๗๑๖๖
616
178
039
7/04/2559
นางสาวนันทิตา แซ่จู
48 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๕๖๑๔
118
179
038
7/04/2559
นายณรงค์ชาญ วงค์ริยะ
247/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๒๒๕๐๘
60
180
037
7/04/2559
นางศรีสมร ทรายหมอ
55 ม.7 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๔๕๓๒
125
181
036
7/04/2559
นายคำ โกฎิปั๋น
305 ม.2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๓๑๑๓
149
182
023
2/03/2559
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 แขวง สี่พระยา เขตบางรัก จ.กทม.
ม.9
565
308
183
022
2/03/2559
นายธนทรัพย์ อุทัยรัตน์
86/1 ม.6 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
ม.9
๕๓๘๒๒
64
184
027
16/3/2559
นางสาวสุพรรษา ร่มเย็น
20 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๗๒๔๐
562
185
026
16/3/2559
นางสาวพัทธนันท์ สั่งสินทรัพย์
173 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๑๙๓
408
186
025
16/3/2559
นายสันต์ นามแก้ว
619 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๔๙๑๓๓
128
187
024
16/3/2559
นางสาวณัฐรดา ณ ลำพูน
349/20 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๐๙๘
157
188
013
9/02/2559
นางสาวรสิตา ขันแก้ว
840 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
๕๓๘๓๗
113
189
117
8/12/2559
นางสาวลดาวัลย์ บุญธรรมทวี
557 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
๔๒๘๔๕ ๔๗๗๖๑
129
190
116
8/12/2559
นายนิกร รุ่งประชารัตน์
100/162 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๐๓๙๕
394
191
020
16/2/2559
นางสาวกรกนก นามยี่
77 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๕๑๖
337
192
019
16/2/2559
นางสาวลัดดา ศรีสวัสดิ์
109/2 ม.8 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
525
142.50
193
012
1/02/2559
นางสาวศรีนวล สมใจ
168/16 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๐๔๔๗
75
194
011
1/02/2559
นางสาวไพลิน หวู่แหม่
7/ช ม.19 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
๓๕๒๒๕
91
195
011
1/02/2559
นางสาวไพลิน หวู่แหม่
7/ช ม.19 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
๓๕๒๒๕
96
196
010
1/02/2559
นายขจร เพิ่มพูล
2/6 ม.2 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจบุรี
ม.9
๒๒๗๖๕
88
197
009
1/02/2559
นายเลอชัย บุนนาค
77 ม.7 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.1
๔๑๓๓๙
96
198
008
1/02/2559
นางเปรมจิต ตันรัตนพิทักษ์
69/784 ม.1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ม.4
๕๓๘๐
208
199
007
1/02/2559
นางสาวบัวชอน ไชยวงค์
๒๐๖ ม. ๘ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ม.9
๕๓๘๖๐
64
200
122
30/12/2559
นายสมลิต นามเพ็ชร
126 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๓๐๔๒๘
52
201
121
27/12/2559
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครสท์ เชียงราย
104 ม. 2 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
๕๒๙๘๙
1984
202
120
16/12/2559
นางลีมิง แซ่หยาง
101 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
๔๙๕๗๘
91
203
119
16/12/2559
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๕๓๑๓
115
204
118
12/12/2559
นายเปลี่ยน อยู่อินทร์
237 ม.3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๔๑๐
102
205
115
25/11/2559
นางสาวชนัดดา คงด้วง
609/57 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพ
ม.9
๕๒๙๖๕
77
206
114
22/11/2559
นายเสกสรรค์ อรุณพูลทรัพย์
19/2 ม.4 แขวงคลองสองตันนุ่ม เขตราดกระบัง จ.กรุงเทพ
ม.4
๒๖๘๒๖
923
207
113
18/11/2559
นางสาวแปงนวล คำดี
637 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
๑๑๖๖
104
208
112
18/11/2559
นายบรรณศิษฐ์ บุญยัง
135 เเขวงบางแค เขตบางแค จ.กรุงเทพ
ม.9
๗๒๑๙
90
209
111
18/11/2559
นายบรรณศิษฐ์ บุญยัง
135 แขวงบางแค เขตบางแค จ.กรุงเทพ
ม.9
๗๒๑๙
728
210
110
10/11/2559
นางสาวอมลธีรา ชื่นจิตต์เสาวคนธ์
35/34 ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
ม.8
๔๙๑๓๒
128
211
109
10/11/2559
นายเกษม สุนันตา
135 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๔๘๙๘๘
180
212
108
10/11/2559
นางสาวสายสุนีย์ ภิระ
121 ม.5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.8
๔๙๑๓๔
128
213
107
10/11/2559
นายชัชวาล เจตจำนงกิจ
5/3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
ม.5
๗๕๗๐
211
214
106
10/11/2559
นางสาวบัวใหล ฟองดาวิรัตน์
105 ม.2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๒๖๓๕๙
160
215
103
3/11/2559
นางสาวณภัสนันท์ บุญหวาน
72 ม.1 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.4
42846
42
216
100
2/11/2559
นางอำพร ยั่งยืนชัย
190/8 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ม.9
7160 7746
1821
217
091
26/09/2559
นายวีระ อาภรณ์รัตน์
116/5 ม.19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
7561 48470 455399
451
218
090
21/09/2559
นายศิริศักดิ์ นันทะ
213 ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
7509
238
219
089
21/09/2559
นายสุวัฒน์ นาคโพธิ์
148 ม.4 ต.วังไกลเถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
ม.8
49141
128
220
086
31/08/2559
นายรักษ์ วิญญูนันทกุล
66/154 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรุงเทพ
ม.9
55951
832
221
085
31/08/2559
นางสาวติ๋ม คำแสน
478 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22280
37
222
084
31/08/2559
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50121
96
223
083
31/08/2559
นางสาวอุไร ธรรมสนธิเจริญ
49 ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
48964
148
224
082
17/08/2559
นายวิโรจน์ ตระกูลสำราญ
389/12 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
55952 55953 55954 55955
1671
225
081
11/08/2559
นายสมเกียรติ พรหมเจริญ
82 ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.10
1287
312
226
080
11/08/2559
นายอิ่น ไอ่แสง
41 ม.13 ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
49418
198
227
073
27/07/2559
นายเกียรติศักดิ์ เดชประภาพร
76 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
1237
115
228
072
27/07/2559
นายผัด คำใส
500 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
42627
76
229
071
27/07/2559
นายอ่อน ใส่ส้อ
112 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
28662
91
230
070
26/07/2559
นางพิมพา พรหมมา
501 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43880
91
231
15/07/2559
นายอภิสิทธิ์ แสงมณี
416 ม.3 ต.ริมกา อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
425
150
232
068
11/07/2559
นายบรรณศิษฐ์ บุญยัง
135 แขจงบางแค เขตบางแค จ.กรุงเทพ
ม.9
7219
687
233
067
11/07/2559
นายสุทัศน์ ดรรชนีสอง
316 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
35916
810
234
065
27/06/2559
นายเกษม สุนันตา
135 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
48985
185
235
064
27/06/2559
นางสาวศรีออน แสงพัน
306 ม.8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ม.8
49135
128
236
063
27/06/2559
นายเกษม สุนันตา
135 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
49139
128
237
062
27/06/2559
นางสาวมุกดาวัน อินปัญญา
132 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
9
52971
30
238
061
17/06/2559
นายนิรันดร ชินะรังษี
425 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7496
200
239
057
27/05/2559
นายธนทรัพย์ อุทัยรัตน์
86/1 ม.6 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
ม.9
54867
104.50
240
056
23/05/2559
นายวีรชิต ศักดิ์จ้าย
37 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43970
91
241
055
23/05/2559
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๒๕๕
65
242
054
20/05/2559
นางสาวชยาภรณ์ สกุลณิชกานต์
229 ม.1 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
48276
115
243
053
12/05/2559
นางธนาภา อุ่นใจ
485 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47282
134
244
052
11/05/2559
นางสาวชุติกาญจน์ ชนาภานิชกุล
229/50 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
53386
210
245
051
11/05/2559
นายวงศกร ลิมาลัย
118/8 ม.6 ต.ท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ม.9
๕๐๓๓๓
138
246
045
22/04/2559
นางวรรณรินทร์ จินนิกร
595 /2 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.1
๔๘๓๑๖
176
247
044
19/04/2559
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ
ม.9
๕๖๕
835
248
035
07/04/2559
นางสาวสุลัดดา เครือวัง
395/2 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๘๔๖
65
249
034
07/04/2559
นางอัมพร กรมวังก้อน
30/5 ม.14 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
๑๖๐๘๒
30
250
033
29/03/2559
นายพนม พรคณาปราชญ์
5/38 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ม.5
๔๙๘๒๗
168
251
032
25/03/2559
นายสมบัติ เจียมศักดิ์
102 ม.7 ต.จันทิมา อ.ลานกะบือ จ.กำแพงเพชร
ม.9
๒๔๕๑๓
60
252
031
25/03/2559
นางอัมพร ไชยชมภู
550 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๒๓๙๗๒
100
253
030
25/03/2559
นายอภิชาต วงศ์สุวรรณ์
100/6 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ม.8
๓๘๒๗๔
125
254
029
25/03/2559
นายขจรศักดิ์ ภัทรจิรกาลกุล
31/471 ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
ม.8
๔๙๑๒๖
128
255
028
22/03/2559
นางทิพวรรณ เบี้ยมุกดา
241 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
๓๙๔๓๑
675
256
021
25/02/2559
นายเสริมเกียรติ บุญยวง
137 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๕๓๓๘๒, ๕๐๖
707
257
018
15/02/2559
นางสาวอาเลมิ กูจาง
201/3 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๒๕๐๘๓
102
258
017
15/02/2559
นางสาวธัญลักษณ์ คำพรหม(ปริญญา)
309 ม.13 เหมืองแดงปิยะพร ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๔๙๑
83
259
016
15/02/2559
นางพัชรี คำละออง
534 ม.13 ต.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๕๖๓
64
260
015
12/02/2559
นายธวัชชัย เบญญาธรรม
25/8 ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ม.5
๔๗๙๐๒
80
261
014
12/02/2559
นายนิพจน์ ศรีใจปลูก
22 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๕๐๒๙๑
30
262
006
20/01/2559
นางสาวไพลิน อ้ายหลวง
700 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๔๗๑
164
263
005
20/01/2559
นางสาวสุพรรษา ร่มเย็น
20 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๗๒๔๐
408
264
004
19/01/2559
นางสาวสุลัดดา เครือวัง
395/2 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๓๘๔๖
65
265
003
15/01/2559
นางสาวนภัสสร วรรณรัตน์
3 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
๓๖๔๙๓
204
266
002
15/01/2559
นางสาวหัตถพร วงศ์ด่อน
567 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๒๒๐๔๑
1
267
001
15/01/2559
นางสาวสลิลทิพย์ นามต๊ะ
258 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
51469
121
268
099
7/10/2559
นางกัจรีย์ เจริญรุ่งโรจน์
1/2 ม.5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
37607
880
269
098
7/10/2559
นางสาวยุพิณ อัศวพิทักษ์คีรี
197 ม.9 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.8
49136
128
270
097
7/10/2559
นางสาวไอ่ แสงส่อง
10/ช ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42687
133
271
096
6/10/2559
นายเกษม สุนันตา
135 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
49140
128
272
095
6/10/2559
นายสมลิต นามเพ็ชร
126 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
30428
52
273
094
6/10/2559
บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) (สาขาแม่สาย)
888 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52722 52867
577.50
274
093
6/10/2559
นายเปี่ยมศักดิ์ บุญญชโลธร
764 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
๔๔๕๕๔ ๔๔๕๕๕
590
275
102
3/10/2559
นางสาวชมพูนุช กุลทวีทิพย์
612 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
๔๙๐๖๒
232
276
101
3/10/2559
นายรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม
86 ม.11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ม.9
7211
122
277
074
1/8/2559
นางสาวชญาดา บูรณวิเชียร
29 ม.7 ต.เเม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
4
55933
1783
278
147
25/12/2558
นางสาวนัฎฐนันท์ นามยี่
ม.4
17359
103
279
148
22/12/2558
นางเพ็ญลักษณ์ พบฤกษ์
ม.5
4200141307
240
280
146
22/12/2558
นางพรพิมล ภิระบรรณ์
ม.9
5665
140
281
145
22/12/2558
นายเกษม เหตานุรักษ์
ม.9
44224
121
282
144
22/12/2558
นายนิติกร พรมมินทร์
ม.4
543
64
283
143
22/12/2558
นางสาวปิยะพร ผาสุข
ม.4
36586
78
284
142
22/12/2558
นางสาวรจนา พลสิงห์
ม.9
43364
121
285
141
22/12/2558
นายคำ แสงวงค์
ม.9
43932
140
286
140
22/12/2558
นางสาวเนตรดาว กูลพิชาพร
ม.9
49059
195
287
139
22/12/2558
นายสิริชัย เต็งสุวรรณ์
ม.5
7193
113
288
138
21/12/2558
นางสาวพิมพา พยาราช
ม.8
44553
131
289
137
21/12/2558
นายวิรัตน์ แซ่ดู่
ม.4
50806
101
290
136
21/12/2558
นางขวัญใจ ทากอง
ม.9
52891
120
291
135
21/12/2558
นายอ้าย หมุดแก้ว
ม.9
43915
116
292
134
21/12/2558
นายเอี่ยมกิจ สันติกัลญาณวัตร
ม.5
15825
108
293
133
21/12/2558
นายเก่งกาจ ศรีปาน
ม.4
3415
48
294
132
21/12/2558
นายทอง อาจุ
ม.9
43473
128
295
131
11/12/2558
นายบุญก้ำ ซางสุภาพ
ม.8
19131
128
296
130
11/12/2558
นายวัชร เจริญวิพัฒศิริ
ม.8
19119
128
297
126
23/11/2558
นางสาวจรรย์อมล พรเมือง
ม.8
49130
128
298
129
06/11/2558
นายคำแก้ว อุ่นแก้ว
ม.4
28950
123
299
128
06/11/2558
นายสำลี ย้ายหน่าย
ม.5
35182
115
300
127
06/11/2558
นางธัญพร ธาตุทองธเนศ
ม.8
49097
155
301
125
06/11/2558
นายละนิน วงศ์ดี
ม.9
43893
94
302
124
06/11/2558
นางสาวสุวรรณี บุญหาร
ม.9
44995
81
303
123
03/11/2558
นางสาวสุภารัตน์ เองไพบูลย์
ม.9
54840
226
304
122
03/11/2558
นายนภัทรินทร์ รัตนพรนภาพันธ์
ม.9
54835
226
305
121
03/11/2558
นางสาวศิรินทร์ ผางคำ
ม.9
54837
226
306
120
03/11/2558
นางสาวสุริยาณี ทองใบเพ็ชร
ม.8
49091
342
307
119
03/11/2558
นายอนุวัฒน์ ไชยคุณ
ม.9
45839
226
308
118
03/11/2558
นางสาวนงค์ลักษณ์ ลิยอง
ม.9
54836
226
309
117
02/11/2558
นางสาวปุญญานิมน์ ปิยสิรินันท์
ม.9
54834
226
310
116
12/10/2558
นางสาวณัฐชยา ทองอิน
ม.4
43930
72
311
115
12/10/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
45928
1300
312
114
05/10/2558
นางสาวกรกนก นามยี่
ม.9
49516
165
313
113
05/10/2558
นางสาวอังเชียง แซ่ต้วน
ม.9
49516
165
314
112
05/10/2558
นางสาวหมีก่า เชอมือกู่
ม.5
49578
91
315
111
02/10/2558
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวุฒิ มีเดีย กรุ๊ป
ม.9
22508
30
316
110
02/10/2558
นายธนาทิพย์ ลอแก้ว
ม.8
38193
90
317
109
02/10/2558
นายธรรมรักษ์ รักษ์วนิชพงษ์
ม.4
48341
83
318
108
14/09/2558
นายพรชัย กุสุหรัต
ม.5
1283
50
319
107
01/09/2558
นายณัฐกันต์ อินทีวร
ม.4
18321
850
320
106
01/08/2558
นางสาวแก้ว อ้ายหลวง
ม.9
44588
124
321
105
01/08/2558
นางสาวมาริสา นามจันทร์
ม.9
2502
155
322
104
01/08/2558
น.ส.ณัฐนันท์ ปินใจ
ม.9
44549
74
323
103
01/08/2558
นายธนดล ท่าดีสม
ม.9
49604
176
324
102
01/08/2558
นางสาวสุนิสา วงค์ใหญ่
ม.4
42437
176
325
101
27/07/2558
นางสาวอะซือมะ ขวางจา
ม.8
49125
128
326
100
27/07/2558
นายอมรเทพ อุ่นแก้ว
ม.4
54088
138
327
099
27/07/2558
นางสาวทิพย์ฤทัย กัญญ์ปภรธนิยา
ม.8
48972
364
328
098
27/07/2558
นายพิรนนท์ ชุ่มเรือน
ม.9
49675
91
329
097
21/07/2558
นางสาวธันยรัตน์ เที่ยวประดิษฐา
ม.8
7257
201
330
096
21/07/2558
นายคำแก้ว อุ่นแก้ว
ม.4
28950
74
331
095
15/07/2558
นางจันจิรา สุวรรณนุท
ม.8
35226
328
332
094
15/07/2558
นางจันจิรา สุวรรณนุท
ม.8
35226
100
333
093
15/07/2558
นายเฉลียว เก่งเขตกรณ์
ม.5
7528
480
334
092
09/07/2558
นายสุทธิชัย ธูปเทียนรัตน์
ม.9
47516
112
335
091
09/07/2558
นายสุทธิชัย ธูปเทียนรัตน์
ม.9
48274
94
336
090
09/07/2558
นายสุทธิชัย ธูปเทียนรัตน์
ม.9
48274
72
337
089
09/07/2558
นายสุวัฒน์ พิริยะวดี
ม.8
48989
140
338
088
08/07/2558
นายสมลิต นามเพ็ชร
ม.8
7414
37
339
087
08/07/2558
นางสาวรติมา พนาภูริกุล
ม.9
43438
162
340
086
06/07/2558
นางสาวบุณยาศิรินุช ก๋าจิน
ม.9
22297
128
341
085
02/07/2558
นายยุทธพงษ์ ภูมิ
ม.9
23393
96
342
084
02/07/2558
นางสาวธินา ศรีวงค์
ม.9
47940
152
343
083
16/06/2558
นายบุญมี แซ่ฝู
ม.9
52679
218
344
082
12/06/2558
บริษัท เอ็ม.อาร์.อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
ม.4
1201
345
081
12/06/2558
บริษัท ๙๖ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ม.4
4694
690
346
080
12/06/2558
นางสาวสิรีธร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.8
48961
133
347
079
10/06/2558
นางสาวเทียมแข นุ่มอินทร์
ม.8
48963
133
348
078
10/06/2558
นายสมชาย แก้วเมือง
ม.8
48922
133
349
077
10/06/2558
นายธำรงกุล ภูอัครนันท์
ม.8
49124
108
350
076
10/06/2558
นางสาวแสงมุก รัศมีวิจิตร
ม.8
1289
88
351
075
27/05/2558
นายสุไผท เองไพบูลย์
ม.9
749
352
074
27/05/2558
นายสุทธิชัย ธูปเทียนรัตน์
ม.9
1258
98
353
073
27/05/2558
นางสาวหนึ่งฤทัย ยี่สุนศรี
ม.8
49127
128
354
072
27/05/2558
นางสาวสุชัญญา หงษ์คำ
ม.9
44801
140
355
071
27/05/2558
นางพิมพา พรหมมา
ม.8
43916
98
356
070
26/05/2558
นางจุ่ม แซ่หว่าง
ม.8
53077
131
357
069
26/05/2558
นายเสาร์ ใจบุญ
ม.8
12690
170
358
068
21/05/2558
นางสาวนุชฉรา สมรัตน์
ม.8
48981
128
359
067
21/05/2558
นายตุ้ย กันทะวงค์
ม.9
48087
77
360
066
21/05/2558
นางสาวอรัญญา เรเชอ
ม.4
42208
60
361
065
15/05/2558
นางเสน่ห์ แก้วตาติ๊บ
ม.5
53259
262
362
064
15/05/2558
นางสาวนันทิตา แซ่จู
ม.9
118
363
063
15/05/2558
นายบุญเพชร ทิพรัตวัฒนากิจ
ม.9
112
364
062
15/05/2558
นายณัฎฐากร ณัฐวงศ์ศิริ
ม.4
44062
92
365
061
01/05/2558
นางอ้อมใจ วาดอุดม
ม.9
24512
188
366
060
01/05/2558
นางตรีทิพ โนนตา
ม.9
21914
107
367
059
01/05/2558
นายทวีศักดิ์ แอบศีรีวงค์
ม.9
43257
168
368
058
01/05/2558
นายวันชัย ไผ่โพธิ์งาม
ม.4
45324
115
369
057
01/05/2558
นายวิชัย คำรักษ์
ม.4
47761
52
370
056
30/04/2558
นายสนาน บุญราช
ม.8
46566
130
371
055
30/04/2558
บจก.จิงฉ่าง จิวเวลรี่
ม.9
50381
182
372
054
09/04/2558
นางสาวสราสินี เกตุศรี
ม.9
42488
100
373
053
09/04/2558
นายอุดร ทองคำ
ม.8
49128
128
374
052
09/04/2558
นางสาวจ๋ามฟอง ดวงดี
ม.9
25093
67
375
051
09/04/2558
นายสรวิชญ์ รังษีวุฒิศักดิ์
ม.8
49089
157
376
050
09/04/2558
นางสาวมุกริน ชัยชุมพร
ม.8
49090
157
377
049
09/04/2558
นายแสงแก้ว อิทธิวิโรฒนนท์
ม.8
49123
128
378
048
09/04/2558
นายใส่ ตาคำ
ม.9
43470
78
379
047
09/04/2558
นายนรภัทร จ่าหลิ่ง
ม.8
49129
128
380
046
09/04/2558
นางวัลลีย์ ชนะคำ
ม.8
48965
128
381
045
01/04/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51952
120
382
044
01/04/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51952
120
383
043
01/04/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51952
780
384
042
01/04/2558
นายสาวอ้อย อุ่นปิง
ม.9
33868
91
385
041
31/03/2558
นายตุ้ย กันทะวงค์
ม.9
48287
240
386
040
20/03/2558
นายสุไผท เองไพบูลย์
ม.9
49295
600
387
039
20/03/2558
นายสุไผท เองไพบูลย์
ม.9
49295
600
388
038
20/03/2558
นายสุไผท เองไพบูลย์
ม.9
49295
600
389
037
20/03/2558
นายสุไผท เองไพบูลย์
ม.9
49295
600
390
036
20/03/2558
นายประจวบ จอมมงคล
ม.9
53219
176
391
035
20/03/2558
นายจันทร์ ยี่หลวง
ม.9
45653
92
392
034
17/03/2558
นายอานนท์ นามใส่
ม.4
1755
119
393
033
17/03/2558
นางสาวสลิลทิพย์ นามต๊ะ
ม.9
51466
101
394
032
03/03/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51952
345
395
031
03/03/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51952
200
396
030
26/02/2558
นายสิริชัย สิริบุญยะกร
ม.9
46843
48
397
029
25/02/2558
ร.ต.ท.กมล คำมูล
ม.9
22272
30
398
028
25/02/2558
นายบุญศรี ยองชนะ
ม.8
39367
96
399
027
23/02/2558
นายเอี่ยมกิจ สันติกัลญาณวัตร
ม.1
32881
282
400
026
23/02/2558
นางสีนุ ต๊ะต้องใจ
ม.9
33868
60
401
025
17/02/2558
นายสรวิชญ์ อ้นประเสริฐ
ม.9
7096
384
402
024
17/02/2558
นางสาวเพชร ปันสุฆะ
ม.9
52892
88
403
023
17/02/2558
นางสาวเพชร ปันสุฆะ
ม.9
52892
88
404
022
17/02/2558
นางสาวเพชร ปันสุฆะ
ม.9
52892
88
405
021
17/02/2558
นางสาวกฤตพร สุขสัก
ม.8
48970
128
406
020
12/02/2558
นายคำนวล ขุนซาง
ม.8
48969
128
407
019
12/02/2558
นายชาญยุทธ จันจาด
ม.9
48968
128
408
018
27/01/2558
นายสมพงษ์ ธงชัยสว่าง
ม.9
53238
226
409
017
27/01/2558
นายวิชาชาญ รัตนพรนภาพันธ์
ม.9
53235
226
410
016
27/01/2558
นายนภัทรินทร์ รัตนพรนภาพันธ์
ม.9
53237
226
411
015
27/01/2558
นางสาวนงค์ลักษณ์ ลิยอง
ม.9
53239
226
412
014
27/01/2558
นายธนาคม เหล่าธนากิจ
ม.9
53236
226
413
013
27/01/2558
นางสาวสุภารัตน์ เองไพบูลย์
ม.9
52834
226
414
012
27/01/2558
นางสาวศิรินทร์ ผางคำ
ม.9
53240
226
415
011
20/01/2558
นายวรพล บุญหนู
ม.4
41741
78
416
010
20/01/2558
นายขิ่น ลายเฮิง
ม.9
42094
360
417
009
20/01/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51953
480
418
008
20/01/2558
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
ม.5
51953
480
419
007
20/01/2558
นายภานุวัติ ถาวร
ม.8
49121
128
420
006
20/01/2558
นางขวัญใจ ทากอง
ม.9
48608
413
421
004
19/01/2558
นายวัชรพล นิลาพันธ์
ม.8
48984
128
422
003
19/01/2558
นางสาวทิพวรรณ ตาหงส์
ม.8
7331
367
423
005
17/01/2558
นายดนัย ทะอุ่น
ม.8
49118
128
424
002
16/01/2558
นางอาแย่ เบเชกู่
ม.5
7594
110
425
001
16/01/2558
นางสาวดวงกมล เจริญกุศล
ม.5
7549
154
426
176
15/12/2557
นายไววิทย์ ติวัน
409 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48085
98ตร.ม.
427
175
15/12/2557
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
14หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
51953
300ตร.ม.
428
174
15/12/2557
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
14หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
51953
300ตร.ม.
429
173
15/12/2557
นางโซเฟีย ไทยอนันต์
14หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
51953
500ตร.ม.
430
172
15/12/2557
นายสมพร ไชยะ
408/2 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42316
91ตร.ม.
431
170
15/12/2557
นายธวัชชัย เอกบุตร
610/61 หมู่ที่4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.8
49120
128ตร.ม.
432
169
15/12/2557
นางสาวหล้าทิพย์ อ้ายหลวง
700 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44587
96 ตร.ม.
433
168
15/12/2557
นายวินัย กุณที
130 หมู่ที่7 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ม.9
7300
102ตร.ม.
434
171
12/12/2557
นางสาวน้อย วิจิตรจินดา
1121/19แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพ
ม.9
43366
120ตร.ม.
435
167
04/12/2557
นายสุวัฒน์ ภัคธีมา
449 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
19999
105ตร.ม.
436
166
01/12/2557
นายไพรวัลย์ สมุททัย
4/1 หมู่ที่10 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ม.5
7733
63ตร.ม.
437
165
01/12/2557
นายทนุเดช นามวงค์
436 หมู่ที่2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.2
46575
97ตร.ม.
438
164
01/12/2557
นางสาวเกตน์นิภา นามแสง
438 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43753
84ตร.ม.
439
163
20/11/2557
นางสาวนี คำปัน
45 หมู่ที่7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
ม.9
49192
84ตร.ม.
440
162
20/11/2557
นายสัญญา สิงห์ศรีดา
175/4 หมู่ที่5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ม.4
47835
50ตร.ม.
441
161
20/11/2557
นางสาวแก้ว ชัยแก้ว
317 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
45463
78ตร.ม.
442
160
20/11/2557
นางสาวศิรัญญา เรือนคำ
123 หมู่ที่10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44673
125ตร.ม.
443
158
10/11/2557
นายจันทร์ ยี่หลวง
343 หมู่ที่2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44530
123ตร.ม.
444
157
10/11/2557
นางปราณี คอ
119 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7113
98ตร.ม.
445
150
10/11/2557
นายวิวัฒน์ สว่าง
440/4 หมู่ที่19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
50351
176ตร.ม.
446
156
07/11/2557
นางสาวเพ็ญฤดี เจริญวัย
388/49 แขวง ดอกไม้ เขตประเวศ จ.กรุงเทพ
ม.9
14924
282ตร.ม.
447
155
07/11/2557
นายศุภกฤต์ ออนมาก
11/2 หมู่ที่9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
4668
564ตร.ม.
448
154
07/11/2557
หจก.สุไผท แอนด์ วิมล
305 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47577
1128ตร.ม.
449
153
04/11/2557
นางสาวมนัสนันท์ พรมจันทร์ตา
55/29หมู่ที่1 ต.กระทุ้มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ม.8
49119
128ตร.ม.
450
152
04/11/2557
นายวิวัฒน์ จันกลิ่น
41/31 แขวงบางค้อ เขต จอมทอง จ.กรุงเทพ
ม.9
50128
122.60ตร.ม.
451
151
04/11/2557
นายอาฉี เชอะ
2 หมู่ที่18 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
51915
60 ตร.ม.
452
150
04/11/2557
นางสาวเพชร ปันสุฆะ
82 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47921
149.85ตร.ม.
453
149
04/11/2557
นางสาวน้อย บุญศรี
363 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
454
148
03/11/2557
นางสมพร กงแก้ว
362 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
455
147
03/11/2557
นายหล้า วงค์ใหญ่
361 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
456
146
03/11/2557
นายธฤตวัน เจริญพร
360 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
457
145
03/11/2557
ร.ต.อหญิง นาตยา ขัดผาบ
359 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
458
144
20/10/2557
นางสาวพัชรี สรรสง่าสกุล
358 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
459
143
20/10/2557
นางสาวมยุรินทร์ ชนัทชัยพานิชย์
225 หมู่ที่2 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
52825
60ตร.ม.
460
142
06/10/2557
นายสมยศ สุขเจริญ
491 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52766
158ตร.ม.
461
141
06/10/2557
นายภูรีภัทร เหล่าธนากิจ
2หมู่ที่3 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ม.9
49294
92ตร.ม.
462
140
06/10/2557
นายทรงภพ เจริญอนันรัตน์
225 หมู่ที่10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44950
60ตร.ม.
463
139
06/10/2557
นายสุเมธ บุญศรี
437 หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49834
248ตร.ม.
464
138
06/10/2557
นางอำพร เสวิสิทธิ์
8/105 หมู่ที่6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43388
58ตร.ม.
465
137
06/10/2557
นายสุเมธ สินธุนาวารัตน์
31แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพ
ม.9
44658
125ตร.ม.
466
136
06/10/2557
นางชนกานต์ ธิคิมาธนภณ
659/31 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
45227
142ตร.ม.
467
134
01/10/2557
นายเอกรินทร์ สมรัตน์
243/7 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52882
112ตร.ม.
468
133
01/10/2557
นายสุชาติ ทาเศรษฐ์
77 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52883
146ตร.ม.
469
132
17/09/2557
นายพจนาถ เจริญศรี
376/7 หมู่ที่2 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ม.1
32669
286 ตร.ม.
470
130
09/09/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47577
1977ตร.ม.
471
129
04/09/2557
นายภานุวัฒน์ บุญศรี
112 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52404
136ตร.ม.
472
127
02/09/2557
นายสมบูรณ์ พยัคศักดิ์
140 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49398
483ตร.ม.
473
126
02/09/2557
นายแหวน ปินทรายมูล
141 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49399
73.5ตร.ม.
474
125
02/09/2557
นางสาวฉฎาภา ป้องแก้ว
304 หมู่ที่14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
45623
261ตร.ม.
475
128
01/09/2557
นางพรพิมล ภิระบรรณ์
287 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
5665
243ตร.ม.
476
123
28/08/2557
นางสาวกัลยา จันทร์ศรี
337 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
243ตร.ม.
477
122
28/08/2557
นางสาวสายฝน บุญแสง
89หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43431
231ตร.ม.
478
121
19/08/2557
บ.เอ็ม อาร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต
222 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
3688 13351 36690 20376
320,1800ตร.ม.
479
117
18/08/2557
นายฉัตรชัย ชัยศิริ
320 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50332
243ตร.ม.
480
116
18/08/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49294
1340ตร.ม.
481
131
17/08/2557
นายสุรศักดิ์ ท่าดีสม
342/1 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43881
30ตร.ม.
482
120
14/08/2557
นายสุรชัย พันธ์บุตร
334 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7150
243ตร.ม.
483
135
13/08/2557
นายณัฐสิทธิ์ คำนวล
1 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7593
140ตร.ม.
484
119
13/08/2557
นายธนภูมิ ปัญญาพฤกษ์
17/1หมู่ที่1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7150
253ตร.ม.
485
118
13/08/2557
นางสาวน้อย วงค์ทอง
100 หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
38661
30ตร.ม.
486
115
04/08/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49294
1340ตร.ม.
487
114
04/08/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49294
1340ตร.ม.
488
113
04/08/2557
นายสิริชัย สิริบุญยะกร
301 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
46842
90ตร.ม.
489
112
04/08/2557
นายสิริชัย สิริบุญยะกร
301 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
46843
75ตร.ม.
490
111
04/08/2557
นางสาววันณา บือราเฮง
328/35 จ.นราธิวาส
ม.5
1208
194 ตร.ม.
491
110
29/07/2557
นายกิตติศักดิ์ นามอินทร์
411/2 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44575
30ตร.ม.
492
109
29/07/2557
นายสุรศักดิ์ ท่าดีสม
342/1 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44587
30ตร.ม.
493
108
21/07/2557
นางสาวรัตตายา ชุมภู
453/3 หมู่ที่6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
48837
99ตร.ม.
494
107
08/07/2557
นายเฉลิมพงศ์ ภานุวงค์
280/1 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
538
538ตร.ม.
495
106
08/07/2557
นายเป็ง ปันสิงห์
76 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7129
60ตร.ม.
496
104
07/07/2557
หจก.สุไผท แอนด์ วิมล
305 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50372
56ตร.ม.
497
103
07/07/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49294
1340ตร.ม.
498
102
03/07/2557
นายทรงวุฒิ ไชยอุดม
8/65แขวงคันนายาว เขต คันนายาว จ.กรุงเทพ
ม.8
49104
150ตร.ม.
499
101
03/07/2557
นางสาวณัธธิชา ธนะดำรงฤทธิ์
34/300หมู่ที่3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ม.8
49116
121ตร.ม.
500
100
02/07/2557
นายศุภกิจ ดีงาม
60/22 หมู่ที่1 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.กรุงเทพ
ม.9
48966
243ตร.ม.
501
099
02/07/2557
นายณัฐวัฒน์ หลักฐาน
162 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49241
88ตร.ม.
502
098
02/07/2557
นางสุรีพร ตรีครุธพันธ์
167 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6999
220ตร.ม.
503
097
02/07/2557
นางดวงสมร เกเย็น
509 หมู่ที่6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
46215
80.50ตร.ม.
504
096
02/07/2557
นางสาวอำพร อุทา
464หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48424
21ตร.ม.
505
105
30/06/2557
นางสาวพัชรินทร์ ร้องหาญแก้ว
163หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7003
102ตร.ม.
506
095
30/06/2557
นางสาวเกตน์นิภา นามแสง
438 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37342
76ตร.ม.
507
094
25/06/2557
นายสาวรัตนา ทัศนา
596 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52405
30ตร.ม.
508
093
25/06/2557
นายอินสม อารียะ
148/2 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7421
149ตร.ม.
509
092
23/06/2557
นางสาวปิยรัตน์ เหมะสุทธินันท์
246 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
43186
144ตร.ม.
510
086
16/06/2557
นายสมาน ไชยโย
50 หมู่ที่1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50065
98ตร.ม.
511
091
13/06/2557
นางศศิธร อิ่นแก้ว
179 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
41763
90ตร.ม.
512
090
13/06/2557
นางสาวฤชากร พรมปั๋น
358 หมู่ที่7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22768
111ตร.ม.
513
124
12/06/2557
นางสาวอุไวรรณ พันสมบัติ
149 หมู่ที่4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42453
183ตร.ม.
514
089
04/06/2557
นางรัตนา คำตั๋นแก้ว
29 หมู่ที่1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
25097
60 ตร.ม.
515
084
04/06/2557
นายสุนทร สิทธินุน
122 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
36979
70 ตร.ม.
516
085
03/06/2557
นายสุนทร สิทธินุน
122 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
36979
108ตร.ม.
517
083
03/06/2557
นายธนิตศักดิ์ วรสวัสดิวงษ์
521/45 ต.ป่าตันอ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.9
50331
136ตร.ม.
518
088
02/06/2557
นายหลง วิบูลย์
22 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
36716
115ตร.ม.
519
079
02/06/2557
มูลนิธิคุณความดี
380 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
1291 (11
883.20ตร.ม.
520
077
29/05/2557
นางวัลลิยา ชูพลสัตว์
530 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7751
118ตร.ม
521
082
26/05/2557
นางสาวศรัญญา เจริญรุ่งนภา
408/1 หมู่ที่10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
37894
100ตร.ม.
522
081
26/05/2557
นางสาวจิตตพร แก้วคำ
216 หมู่ที่10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45594
96ตร.ม.
523
080
26/05/2557
นางสาวจินดารัตน์ จิระธนธรณ์
652 หมู่ที่13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1309
86ตร.ม.
524
078
23/05/2557
นางหยีหง แซ่ฟง
292 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43817
137ตร.ม.
525
074
15/05/2557
ด.ต.ประเทือง ติ๊บทรมมา
503 หมู่ที่2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
49114
158ตร.ม.
526
076
14/05/2557
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัญญา
328หมู่ที่4 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ม.4
43216
37ตร.ม.
527
073
14/05/2557
นายอนุพล วงค์ใส่
18 หมู่ที่7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7609
375ตร.ม.
528
072
14/05/2557
นางสาวชญานิศ กฤตากุล
363 หมู่ที่12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
43917
108ตร.ม.
529
071
12/05/2557
นายสมบูรณ์ วงศ์เพ็ชร
40/1หมู่ที่ 2 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ม.5
1211
106ตร.ม.
530
075
02/05/2557
นายเกษม แก้วแสง
53/1 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
32141
37ตร.ม.
531
070
02/05/2557
นางสาวณิชชญานันท์ หัทธนสิทธิโชค
569 หมู่ที่12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50390
243
532
069
02/05/2557
นายนรินทร์ คำมี
586 หมู่ที่10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
51774
30
533
058
29/04/2557
นายรุ่งโรจน์ ธนากรพรสวัสดิ์
65/396 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
ม.9
50382
243 ตร.ม.
534
068
25/04/2557
นางสาวชลธิชา ภัทรทวีผล
28/7 หมู่ที่6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
38416
132
535
067
25/04/2557
นายสุวิทย์ ลาภดวงแก้ว
995 หมู่ที่7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45602
72
536
057
25/04/2557
นายสุรศักดิ์ มนตรี
50/182 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
ม.5
37606
128 ตร.ม.
537
056
25/04/2557
นายกรดนัย ภิญโญธนาภัทร์
296/135 หมู่ที่2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ม.9
40369
136 ตร.ม.
538
066
22/04/2557
นายชูชาติ ทาเศรษฐ
17 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50403
243
539
065
22/04/2557
นายสุจินต์ แก้วพันธ์
144 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50392
137
540
064
22/04/2557
นางสาวจิณห์จุฑา อุทัยรัตน์
743 หมู่ที่13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50368
541
063
22/04/2557
นางสาวภณิชาภา ปุญรสศักดิ์
414 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50361
136
542
055
22/04/2557
นางกิ่งแก้ว หัวยไชย
260 หมู่ที่8 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
15435
150 ตร.ม.
543
054
22/04/2557
นางสาวรุจิเรข สายนวลชลเย็น
50/1 หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40849
64 ตร.ม.
544
053
22/04/2557
นายสาทูล เชี่ยวพานิช
135-02 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48321
164 ตร.ม.
545
061
21/04/2557
นางสาวอินแปง จันทร์แก้ว
230 หมู่ที่10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ม.9
44604
112
546
060
21/04/2557
นางสาวกัลยา วงค์คำจันทร์
25/24 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43965
138 ตร.ม.
547
059
21/04/2557
นางสาวทิพ พิชัย
273 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44517
141.6
548
059
21/04/2557
นางสาวทิพ พิชัย
273 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44517
141.6
549
087
17/04/2557
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จ.กรุงเทพ
ม.9
565
1944ตร.ม.
550
052
08/04/2557
นายธนาวุฒิ พุฒซื่อ
92 หมู่ที่4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50367
136 ตร.ม.
551
062
04/04/2557
นางผัด ทิพากร
168/1 หมู่ที่19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
45448
77
552
051
01/04/2557
นางสาวทิวาพร แสบงบาล
224 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50399
286 ตร.ม.
553
050
01/04/2557
นางกัจรีย์ เจริญรุ่งโรจน์
1/2 หมู่ที่5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50394
286 ตร.ม.
554
049
01/04/2557
นางสาวพัชรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์
722 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50404
243ตร.ม.
555
048
01/04/2557
นางฟอง ฐิติพจน์
96 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50405
243 ตร.ม.
556
047
24/03/2557
นางสาวนาฟะ แซ่ลี้
722 หมู่ที่1 ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.5
35219
72 ตร.ม.
557
046
24/03/2557
นายคงสุข จันธิมา
42 หมู่ที่10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44446
183 ตร.ม.
558
045
24/03/2557
นายนริศ รัตนวิมล
119 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7701
222 ตร.ม.
559
044
24/03/2557
นางสาวญานิศา แซ่เลี้ยว
396 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48644
1992 ตร.ม.
560
043
24/03/2557
นายสง่า วรปัญญาสกุลชัย
329 หมู่ที่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50391
243 ตร.ม.
561
042
24/03/2557
นางจุม โขงคำ
103 หมู่ที่18 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ม.9
50347
243 ตร.ม.
562
041
18/03/2557
นางสาวดวงเดือน แสงวรรณ์
106 หมู่ที่7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50889
65 ตร.ม.
563
040
18/03/2557
นางสาวดอกรัก บั้งเงิน
8/1 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45530
30 ตร.ม.
564
039
18/03/2557
นางแดง คำเงิน
210/2 หมู่ที่4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47092
132 ตร.ม.
565
038
10/03/2557
นายคำอ้าย วงค์ชนะ
22/2 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
25106
177 ตร.ม.
566
037
10/03/2557
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 หมู่ที่6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45315
77 ตร.ม.
567
036
10/03/2557
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 หมู่ที่6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45315
63 ตร.ม.
568
035
10/03/2557
นางสาวมลตรา บุญศรี
55/ช หมู่ที่9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42120, 52125
147 ตร.ม.
569
034
10/03/2557
นางสุจิตรา ตะนุชนม์(มูลนิธิประทีปคุณธรรม)
33 หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7649
855 ตร.ม.
570
033
10/03/2557
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 ม.4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ
ม.9
565
1670 ตร.ม.
571
066
04/03/2557
นางสาวสรินยา แซ่ยิ่ง
17 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50403
243ตร.ม.
572
065
04/03/2557
นางสาวจิงสิว แซ่จ๋าว
144 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50392
137 ตร.ม.
573
032
04/03/2557
นางสาวสรินยา แซ่ยิ่ง
17 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50403
243ตร.ม.
574
031
04/03/2557
นางสาวจิงสิว แซ่จ๋าว
144 หมู่ที่2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
50392
137 ตร.ม.
575
064
03/03/2557
นายระพีพรรธ์ วรรณเสถียร
743 หมู่ที่13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50368
286 ตร.ม.
576
063
03/03/2557
นางสาวเสาวลักษณ์ ตันตระกูล
414 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50361
136 ตร.ม.
577
030
03/03/2557
นายระพีพรรธ์ วรรณเสถียร
743 หมู่ที่13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50368
286 ตร.ม.
578
029
03/03/2557
นางสาวเสาวลักษณ์ ตันตระกูล
414 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50361
136 ตร.ม.
579
062
21/02/2557
นายวันชัย เตชะปิตุ
168/1 หมู่ที่19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
45448
77 ตร.ม.
580
061
21/02/2557
นายอนันต์ ก้างจาย
230 หมู่ที่10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ม.9
44604
112 ตร.ม.
581
060
21/02/2557
นางสาวแก้ว อ้ายหลวง
25/24 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43965
138 ตร.ม.
582
059
21/02/2557
นางสาวหล้า ยี่มนต์
2 หมู่ที่11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43913
120 ตร.ม.
583
028
21/02/2557
นายวันชัย เตชะปิตุ
168/1 หมู่ที่19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
45448
77 ตร.ม.
584
027
21/02/2557
นายอนันต์ ก้างจาย
230 หมู่ที่10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ม.9
44604
112 ตร.ม.
585
026
21/02/2557
นางสาวแก้ว อ้ายหลวง
25/24 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43965
138 ตร.ม.
586
025
21/02/2557
นางสาวหล้า ยี่มนต์
2 หมู่ที่11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43913
120 ตร.ม.
587
024
21/02/2557
นายสุวัฒน์ เอี่ยมวงศ์วาน
594/42 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ม.9
44690
126 ตร.ม.
588
023
21/02/2557
นางขวัญใจ ทากอง
232 หมู่ที่9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47920
80 ตร.ม.
589
022
21/02/2557
นายธนทรัพย์ อุทัยรัตน์
86/1 หมู่ที่6 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
ม.5
47905
156 ตร.ม.
590
021
21/02/2557
นางสาวมาลี แซ่เติ๋น
608/1 หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45389
82 ตร.ม.
591
020
21/02/2557
นางสาวเนตรดาว กูลพิชาพร
24 หมู่ที่7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47916
182 ตร.ม.
592
019
21/02/2557
นายทอง แก้ววงศ์วาน
145 หมู่ที่7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44550
164 ตร.ม.
593
018
13/02/2557
นายวิชัย นามวงค์
168/42 หมู่ที่9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ม.9
49530
65 ตร.ม.
594
017
13/02/2557
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 หมู่ที่3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50352
176 ตร.ม.
595
016
11/02/2557
นายสังคม ปรัชญานิตย์
14 หมู่ที่19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
50360
136 ตร.ม.
596
015
31/01/2557
นางสาวพลอยนภัส คำแสง
277/1 หมู่ที่5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45369
272 ตร.ม.
597
014
30/01/2557
นางศศิธร อิ่นแก้ว
179 หมู่ที่8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
41763
30 ตร.ม.
598
013
30/01/2557
นางสาวแพร บัวศรี
35 หมู่ที่3 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สุมทรสาคร
ม.5
7564
224 ตร.ม.
599
012
30/01/2557
นายสุลัยมาน ตติยะภูรี
299/6 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
5466
158 ตร.ม.
600
011
29/01/2557
นายดรุณศักดิ์ ชำนาญ
5 หมู่ที่9 ต.น้ำขำ อ.สูงแม่น จ.แพร่
ม.9
50351
256 ตร.ม.
601
010
29/01/2557
นางสาวกัญญาณัฎฐ์ กุลกิติรัตน์
200 หมู่ที่1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50365
136 ตร.ม.
602
009
22/01/2557
นางเปรมมิศา อนันต์กุลทวี
30 หมู่ที่1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.4
40791
234 ตร.ม.
603
008
22/01/2557
นางสมจิตร ยาพะเยา
673 หมู่ที่13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
22087
228 ตร.ม.
604
007
22/01/2557
นางสาวกวินทิพย์ ทิพรัตวัฒนากิจ
90/1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1296
96 ตร.ม.
605
006
21/01/2557
นายบุญทัด ธิสกุล
230/2 หมู่ที่8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7390
94 ตร.ม.
606
005
21/01/2557
นางกานต์สิรี ยามี
71/1 หมู่ที่ 3 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50377
181 ตร.ม.
607
004
20/01/2557
นายชาญชัย แสนรัตน์
90 หมู่ที่13 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50399
181 ตร.ม.
608
003
20/01/2557
นายกรดนัย ภิญโญธนาภัทร์
296/135 หมู่ที่2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ม.9
50370
136 ตร.ม.
609
002
20/01/2557
นายสุขคำ เดชอูป
204 หมู่ที่4 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
50378
181 ตร.ม.
610
001
20/01/2557
นายวรพันธกิจ ยิ่งแปงศิริ
468/1 หมู่ที่10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50380
181 ตร.ม.
611
223
26/11/2556
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ม.9
7753, 7754, 7755, 7756
ตร.ม.
612
224
22/11/2556
นายจักรกริช แซ่ฟุ่ง
160 ม.6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50366
141ตร.ม.
613
222
20/11/2556
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ม.9
7753, 7754, 7755, 7756
ตร.ม.
614
221
19/11/2556
นางดวงนิตย์ คูเชื้อ
46 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม8
43378
91ตร.ม.
615
219
06/11/2556
นางสาววรัชยา พงค์ธนกุลชัย
259/3 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45493,50913,50926,00000
390 ตร.ม.
616
218
06/11/2556
นายสมบูรณ์ ทะสร้อย
270/1 ม.12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
46974
138 ตร.ม.
617
220
25/10/2556
นายศิวัฒ พรมปัญญา
124 ม.9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม8
48967
138 ตร.ม.
618
216
24/10/2556
นางสาวน้ำทิพย์ แสงคำ
243 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1253
96 ตร.ม.
619
215
24/10/2556
นายหลวง ขันคำ
3 ม.1 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.9
45916
98ตร.ม.
620
214
22/10/2556
นางสาวชุติกาญจน์ ชนาภานิชกุล
6 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47717
67 ตร.ม.
621
210
09/10/2556
นางเพ็ญจันทร์ คำภีระมี
300 ม. 10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ม.9
12151
91 ตร.ม.
622
209
09/10/2556
นางสาวหวาน ยันนะ
558 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
27809
66 ตร.ม.
623
217
07/10/2556
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
4468248422
158ตร.ม.
624
213
07/10/2556
นายวุฒิพงษ์ อางิ
102 ม.15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
49581
66ตร.ม.
625
212
07/10/2556
นายทีคายุ อุดมผล
25/2 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจบุรี
ม.5
44566
263 ตร.ม.
626
211
07/10/2556
นางสาวกัญญาพัชร ดวงแก้ว
268 ม. 9 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ม.8
7423
91ตร.ม.
627
208
24/09/2556
นายทูล ยันนะ
558 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37948
228ตร.ม.
628
207
24/09/2556
นางเสวย มงคลคี
157 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
2046
864 ตร.ม.
629
206
24/09/2556
นายอิทธิเนตร พรหมฤาษี
ม.9
21668
78 ตร.ม.
630
205
24/09/2556
นางสาวจิณห์จุฑา อุทัยรัตน์
555 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
57915
157 ตร.ม.
631
204
24/09/2556
นายเดชาวุฒิ แซ่ซือ
65 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7609
140ตร.ม.
632
203
24/09/2556
หจก. สุไผท แอนด์ วิมล
305 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50363
136ตร.ม.
633
202
24/09/2556
ม.9
50339
128 ตร.ม.
634
201
02/09/2556
บริษัท โตโยต้าเชีงราย ยูสคาร์ จำกัด
332 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7465
930 ตร.ม.
635
200
02/09/2556
นายนรินทร์ บุญธรรม
412/2 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50339
225 ตร.ม.
636
199
22/08/2556
นางสาวจันทร์หอม นามใส
87 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1253
128 ตร.ม.
637
198
22/08/2556
นายส่ง กุญชร
519 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
12327
93 ตร.ม.
638
197
22/08/2556
นายแดนศักดิ์ ยาวีระ
25 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50357
126 ตร.ม.
639
196
22/08/2556
นายอิทธิเนตร พรหมฤาษี
ม.๙
22792
78 ตร.ม.
640
195
22/08/2556
นายคำนวล ขุซาง
554 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22792
100 ตร.ม.
641
194
22/08/2556
นายทวีชัย สบายใจ
37 แขวงหนองบอล เขตประเวศ กรุงเทพ
ม.8
48955
128 ตร.ม.
642
193
22/08/2556
นางสาวเมรินทร์ พลรัตน์
182 ม.6 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
44586
211 ตร.ม.
643
192
22/08/2556
นางสาวจินห์จุฑา อุทัยรัตน์
555 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49199
97 ตร.ม.
644
191
14/08/2556
นายสมชาย กันทะดง
334 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
120 ตร.ม.
645
190
14/08/2556
นายสมยศ สุขเจริญ
491 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44799
102 ตร.ม.
646
189
14/08/2556
น.ส.โชติกา อินปัญญา
15/7 ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7736
227 ตร.ม.
647
188
14/08/2556
นางสาวกชกร ใจวงค์
224 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1251
75 ตร.ม.
648
187
14/08/2556
นายสุพจน์ จิตรเจริญ
46/1 ม 5 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.ราชบุรี
ม.9
49252
70 ตร.ม.
649
186
14/08/2556
นายประพันธ์ แก้วแสง
27/2 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7641
133ตร.ม.
650
185
14/08/2556
น.ส.ดวงตา คำวัง
75/1 ม.1 ต.ฮ่ามฟ้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.9
43841
90ตร.ม.
651
184
14/08/2556
น.ส.กนกรัตน์ เขื่อนคำ
19/12 ม. 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ม.9
39604
128 ตร.ม.
652
183
14/08/2556
นายวิวรณ์ ลือชัย
44/1 ม. 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
38418
96 ตร.ม.
653
182
14/08/2556
นางกัลยา จันซางเพ็ญ
530 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6975
504ตร.ม.
654
181
14/08/2556
น.ส.มธุรส ศิลพงษ์
301/23 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45584
126 ตร.ม.
655
180
14/08/2556
นายทิวา แก้วพา
ม.9
7047
91 ตร.ม.
656
179
14/08/2556
นายกิตติพัต เตจ๊ะมงคล
426/4 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
47432
143 ตร.ม.
657
178
14/08/2556
นางวรัญญา มีใย
226 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
2234
29 ตร.ม.
658
177
14/08/2556
นายเสกสรรค์ ชัยมณี
531/64 ม.3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทรายน้อย จ.เชียงราย
ม.9
50335
225 ตร.ม.
659
176
14/08/2556
นางสาวจุไรรัตน์ เวียนวัน
108/4 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ม.12
50373
225 ตร.ม.
660
175
14/08/2556
นายอภิชา สุเพ็ญพร
88/1 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50349
225 ตร.ม.
661
174
14/08/2556
นายประวิน กุณวงษ์
136/2 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
30002
60 ตร.ม.
662
173
14/08/2556
นายวรเศรษฐ์ โยธาวุธ
200 ม.2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
5411
162 ตร.ม.
663
172
14/08/2556
นางวรภัค เจริญกุศล
387/2ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
4657
551 ตร.ม.
664
171
14/08/2556
นายสมชาย เปรมบำรุง
57 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
5411
240 ตร.ม.
665
170
14/08/2556
ด.ต.จำลอง คุณา
86/2 ม.1 ต.แม่สาย
ม.9
40666
239 ตร.ม.
666
169
07/08/2556
นายอิทธิพล ทิพย์สุภา
161/2 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50364
126 ตร.ม.
667
168
07/08/2556
นางสาววรนุช นันทเสน
38/1 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ม.4
48956
128ตร.ม.
668
167
30/07/2556
นางสาวอำพร อุทา
464 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48424
21 ตร.ม.
669
166
30/07/2556
นางกนกพร นิลสนธิ
754 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7521
180 ตร.ม.
670
166
30/07/2556
นายเกษม สุนันตา
135 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50345
2,704 ตร.ม.
671
165
30/07/2556
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 ม.7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50343
180 ตร.ม.
672
164
30/07/2556
นางสาวมาลัย บัวสรส
68 ม.3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ม.9
50385
180 ตร.ม.
673
163
30/07/2556
นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
21 ม.7 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
ม.9
50375
180 ตร.ม.
674
162
30/07/2556
นายสกลธ์ ยายอด
8 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.10
180 ตร.ม.
675
161
30/07/2556
นางเยินผิง แซ่หยาง
460/19 ม. ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ม.9
50384
180/ตร.ม.
676
160
30/07/2556
นางวิรินทร์ พนัสพนาไพร
406/29 ม. ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ม.9
50386
180 ตร.ม.
677
159
30/07/2556
นายชาญชัย ยิ่งพิริยะพงศ์
17 ม.2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.2
50387
180 ตร.ม.
678
158
30/07/2556
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50344
180 ตร.ม.
679
157
30/07/2556
นายชัชวาล ชีวินจิตเจริญ
812/5 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50388
180 ตร.ม.
680
156
15/07/2556
นายสิงห์คำต๊ะจุ้ม
169 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7381
131 ตร.ว
681
155
15/07/2556
นายอำนวย แก้วตาติ๊บ
299 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
40855
48 ตร.ว
682
154
15/07/2556
นายยงยุทธ์ ใจสม
381/3 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50383
180 ตร.ว
683
153
15/07/2556
นางอัมพวัน แก้วศักดิ์
131 ม.3 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
50348
220 ตร.ว
684
152
15/07/2556
นางเอื้ออารีย์ ตั้งชัยพัฒน์
298ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
22194
324 ตร.ว
685
151
15/07/2556
นายสมบัตติ โอฬารกิจเจริญ
12 ม. ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ม.5
47898 , 47913
220 ตร.ว
686
150
15/07/2556
นางสาวจินห์จุฑา อุทัยรัตร์
555 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
49201
48ตร.ว
687
149
15/07/2556
นายนายสุทิน ใจงาม
20 ม.1 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สรินทร์
ม.9
49804
91 ตร.ว
688
148
15/07/2556
นายปรีดา ชมภูพงษ์
101 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.เชียงราย
ม.4
40612
96 ตร.ว
689
147
15/07/2556
นางสาวคำนวณ คำเลา
152/17 ม.8 ต.หนองจ็อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ม.4
1229
190ตร.ว
690
146
04/07/2556
นายเดชาวุฒ แซ่ซื่อ
65 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
48987
220 ตร.ว
691
145
04/07/2556
นางสาวน้อย บุญศรี
419ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หมู่8
48991
692
144
04/07/2556
นางสาวปิยปาณ กัญชนะ
28/2ม.11 ต.ห้วนไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
48971
693
143
04/07/2556
นางสาวพรพรรณ์มัมทะวิถี
144/167 ต.คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงทพมหานคร
หมู่8
48958
694
142
04/07/2556
นางวันดี สมรัตน์
243/3 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
หมู่8
48974
695
141
04/07/2556
นายศักย์ศรณ์ บุญทรัพย์ทวีกุล
117/359 ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมืองจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หมู8
48980
696
140
04/07/2556
นางสาวตรีรัตน์ ตามี่
270 ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
หมู่8
48978
697
139
04/07/2556
นายเสาร์คำ ต๊ะจุ้ม
169 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7364
698
138
03/07/2556
นายสุทธิชัย ประเสริฐสืบ
160 ม.4 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
48993, 48994
165 ตรม
699
137
25/06/2556
นางสาวคำ วงค์ใส
588 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.9
43359
224 ตร.ม.
700
136
25/06/2556
นายสมชาย กันทะดง
334 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.9
40030
120 ตร.ม.
701
135
25/06/2556
นางสาวหมี่ตี่ มาเยอะ
194 ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวงจ.เชียงราย
ม.5
48573
47 ตร.ม.
702
134
25/06/2556
นายอภิเดช ใจเทศ
229 ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.9
44769
96 ตร.ม.
703
133
25/06/2556
นางสาวเอ้ย บัวแก้ว
194 ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวงจ.เชียงราย
ม.4
40813
111 ตร.ม.
704
132
25/06/2556
นายกิตติ นามใส่
30/6 ม.6ต.แม่สาย อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.6
1184
68 ตร.ม.
705
131
25/06/2556
นายสมยศ สุขเจริญ
491 ม.9ต.เวียงพางคำ อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.9
44799
102 ตร.ม.
706
130
25/06/2556
นางสาวอำพร อุทา
464 ม.9ต.เวียงพางคำ อ.แม่สายจ.เชียงราย
ม.9
447
707
25/06/2556
นายนพดล นิลมานนท์
699 ม.24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ม.9
48644
1902ตร.ม.
708
128
20/06/2556
นายวิชัย นามอก้ว
314 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42721
115 ตร.ม.
709
127
20/06/2556
นางสาวชรินรัตน์ คำแก้ว
9849/1 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40812
51 ตร.ม.
710
126
20/06/2556
นางสาวกชกร ปิยะเกศ
369/ช ม.12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
43366
189 ตร.ม.
711
125
20/06/2556
นางทองใบ ชัยกุล
67 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
22155
98 ตร.ม.
712
124
20/06/2556
นายชูชาติ คำผาย
239 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44344
80 ตร.ม.
713
123
20/06/2556
นางสาวศรีนวล นามทราย
426/6 ตรอกซอยถนน หมู่ที่ 19 ตำบล/แขวง รอบเวียง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด เชียงราย
ม.5
2046
126
714
121
17/06/2556
น.ส.อ้อยใจ แสงวรรณ์
649 ตรอกซอยถนน หมู่ที่ 3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
1128
140
715
120
17/06/2556
นางหมี่จู เชอหมื่อ
47/ช ตรอกซอยถนน หมู่ที่ 8 . ตำบล/แขวง ท่าสุด อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
ม.5
46245
50
716
119
17/06/2556
นางสงกรานต์ อินทจักร
287/7 ตรอกซอยถนน หมู่ที่15 . ตำบล/แขวง รอบเวียงอำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
ม.8
7455
312
717
118
17/06/2556
นางสาวบัวพร อินต๊ะวงค์
623 ตรอกซอยถนน หมู่ที่8 . ตำบล/แขวง แม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.4
48339
123
718
117
17/06/2556
นายมาคา มือโป๊ะ
36/ช ตรอกซอยถนน หมู่ที่ ๕ . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
37261
50
719
116
17/06/2556
นางสาวกชกร ใจวงค์
224 ตรอกซอยถนน หมู่ที่3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
1251
75
720
115
17/06/2556
นางสาวพิมศร นามบุญ
31/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่10 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.4
40607
112
721
114
17/06/2556
นางสาวกัญชพร มาลัย
723 ตรอกซอยถนน หมู่ที่10 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
23973
100
722
113
17/06/2556
นางกัญยา ดวงสุริยะ
556 ตรอกซอยถนน หมู่ที่9 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
42157
94
723
112
14/06/2556
นางนาอื่อ ลาหู่นะ
10 ตรอกซอยถนน หมู่ที่7 . ตำบล/แขวง เทอดไทย อำเภอ/เขต แม้ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย
ม.8
48945
128
724
111
14/06/2556
นาวาอากาศโท วันชัย ทัตตาพงษ์
119 ตรอกซอยถนน หมู่ที่9 . ตำบล/แขวง โป่งผาอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.8
44578
104
725
109
14/06/2556
นายเสาร์คำ ต๊ะจุ้ม
169 ตรอกซอยถนน หมู่ที่8 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.8
7364
192
726
108
14/06/2556
นายกิตติ นามใส่
30/6 ตรอกซอยถนน หมู่ที่6 . ตำบล/แขวง แม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.4
1184
81
727
107
14/06/2556
นายจรัญ สามนวล
46/3 ตรอกซอยถนน หมู่ที่8 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
47122
91
728
106
12/06/2556
นายกิ่งแก้ว แรมสุภา
205 ตรอกซอยถนน หมู่ที่9 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
7122
64
729
104
23/05/2556
นายเรวิทย์ เป็งแสนหนู
148/12 ตรอกซอยถนน หมู่ที่1 . ตำบล/แขวง โป่งผา อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
45617
135
730
103
22/05/2556
นางสาวรุจิเรข สายนวลชลเย็น
50/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่1 . ตำบล/แขวงเวียงพางคำอำเภอ/เขตแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ม.5
49865
2940
731
102
22/05/2556
นายชาญชิด อ่อนด้วง
1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่11 . ตำบล/แขวงภูหออำเภอ/เขต ภูหลวง จังหวัดเลย
ม.9
43329
91
732
100
22/05/2556
นายเพชรยนต์ ศรีสมุทร
89 ตรอกซอยถนน หมู่ที่1 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
1381
3940
733
099
22/05/2556
นางสาวชุติมา ไชยลังกา
319 ตรอกซอยถนน หมู่ที่12 . ตำบล/แขวง เวียง อำเภอ/เขต เชียงของ จังหวัด เชียงราย
ม.4
42851
80
734
098
22/05/2556
นายเสาร์แก้ว ฟองเขียว
75/9 ตรอกซอยถนน หมู่ที่9 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
7135
53
735
097
22/05/2556
นางจันทร์ศรี แก้วหลวง
128/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
15343
140
736
096
22/05/2556
นางเอื้ออารีย์ ตั้งชัยพัฒน์
298 ตรอกซอยถนน หมู่ที่8 . ตำบล/แขวง แม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.4
45674
72
737
095
22/05/2556
นายธนัญกรณ์ พรรณพรหม
40 ตรอกซอยถนน หมู่ที่5 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
15378
150
738
094
22/05/2556
นายแก้ว บุญตาล
152/2 ตรอกซอยถนน หมู่ที่7 . ตำบล/แขวง แม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.1
41339
85
739
093
22/05/2556
นายญาณเดช ดิฐวสุธร
6/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่5 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
1212
108
740
092
22/05/2556
นายทองสุข คำเงิน
68/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่8 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
25093
114
741
101
22/05/2556
นายมี พุทธิมา
111/70 ตรอกซอยถนน หมู่ที่6 . ตำบล/แขวงแม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.4
41740
95
742
๐91
15/05/2556
นายต้อม แก้วรัตน์
62/2 ตรอกซอยถนน หมู่ที่1 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.1
41339
246
743
๐89
15/05/2556
น.ส.ดวงตา คำวัง
75/9 ตรอกซอยถนน หมู่ที่1 . ตำบล/แขวง ฟ้าฮ่ามอำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ม.9
43841
90
744
๐88
15/05/2556
น.ส.มาลี นามแอ่น
25 ตรอกซอยถนน หมู่ที่10 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
49254
114
745
๐87
15/05/2556
น.ส.กนกรัตน์ เขื่อนคำ
19/12 ตรอกซอยถนน หมู่ที่2 . ตำบล/แขวง แม่กาอำเภอ/เขต เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ม.9
39604
128
746
090
15/05/2556
น.ส.คำหลวง เพียมือ
95/24 ตรอกซอยถนน หมู่ที่5 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
45437
248
747
086
15/05/2556
นายทองคำ มูละพงษ์
140/2 ตรอกซอยถนน หมู่ที่9 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.9
2055
91
748
085
15/05/2556
นายไพศาล หิรัณย์ภัทรภูดิศ
9 ตรอกซอยถนน ประชานิยม หมู่ที่ . ตำบล/แขวง บ้านโป่งอำเภอ/เขต บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ม.9
43467
100
749
105
12/05/2556
นางสาวหล้า นามจิ่ง
31 ตรอกซอยถนน หมู่ที่3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
19998
72
750
๐84
02/05/2556
นางกนกลดา เจนขจรเกียรติ
165 ตรอกซอยถนน หมู่ที่5 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
37274
239
751
083
02/05/2556
นายชวดล ดาวิชัย
39/1 ตรอกซอยถนน หมู่ที่5 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
46247
68
752
082
02/05/2556
นางสาวปิยะพร ศรีสมุทร
61 ตรอกซอย ซอยสุขใจ ถนน หมู่ที่ . ตำบล/แขวง ดินแดงอำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ม.5
1382
3,940
753
081
02/05/2556
นายพัฒสรรค์ จินดาอภิรักษ์กุล
702 ตรอกซอยถนน หมู่ที่3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.5
1299
88
754
๐79
11/04/2556
นายเสฏฐวุฒิ ออนตะไคร้
239/7 ตรอกหอพักชาย 7ซอย ห้วยแก้วถนน หมู่ที่ . ตำบล/แขวง สุเทพอำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ม.8
48960
128
755
๐78
11/04/2556
น.ส.เจนิชา ประพฤทธิ์มล
377 ตรอก/ซอยถนน หมู่ที่13 . ตำบล/แขวง แม่สายอำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.8
48959
128
756
๐77
11/04/2556
น.ส.วาสนา อุประ
132/1 ตรอก/ซอยถนน หมู่ที่11 . ตำบล/แขวง โป่งผา อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.8
48973
128
757
080
11/04/2556
มหาวิทยาลัยพายัพ
182 ตรอกหอพักชาย 7 ซอยห้วยแก้วถนน หมู่ที่2 ตำบล/แขวง สันพระเนตร อำเภอ/เขต สันทราย จังหวัด เชียงใหม่
ม.5
38407 38408 38411 38413 7625
569
758
076
11/04/2556
น.ส.ขวัญใจ สายลังกา
110 ตรอก/ซอยถนน หมู่ที่10 . ตำบล/แขวง ห้วยแก้ว อำเภอ/เขตภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ม.8
48952
128
759
075
11/04/2556
ฤทธิชัย ภู่ภิรมย์
27/137 ตรอก/ซอย นวมินทร์ 76ถนน หมู่ที่ . ตำบล/แขวง นวลจันทร์ อำเภอ/เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ม.8
48953
128
760
074
11/04/2556
น.ส.นาหวะ ลาหู่นะ
18 ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 7 ตำบล/แขวง เทอดไทย อำเภอ/เขต แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย
1
48944
128
761
073
11/04/2556
นายศราวุธ คงขำ
49/1 ตรอก/ซอย หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ธาตุพนมเหนือ อำเภอ/เขต ธาตุพนม จังหวัด นครพนม
ม.8
48940
128
762
072
11/04/2556
นางทองแพง สีเคน
อยู่บ้านเลขที่125 ต หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย
ม.8
48951
128
763
071
11/04/2556
น.ส.จันทร์แสง ไชยวงค์
อยู่บ้านเลขที่ 64/ช ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 3 . ตำบล/แขวง เวียงพางคำ อำเภอ/เขต แม่สาย จังหวัด เชียงราย .
ม.8
48946
128
764
070
10/04/2556
นายอิทธิพล แสนเผ่า
54 ม.2 ต.แม่สาย
ม.9
24506
98 ตร.ม.
765
069
10/04/2556
นายอิทธิเนตร พรหมฤาษี
335/7 ม.2 ต.แม่สาย
ม.9
21668
91 ตร.ม.
766
068
10/04/2556
นางสุวิมล ไชยเลิศ
1 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
1171
102 ตร.ม.
767
067
10/04/2556
นายเสาร์แก้ว ฟองเขียว
75 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
7135
105 ตร.ม.
768
066
10/04/2556
นายสุไผท เองไพบูลย์
333 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
45511
5,676 ตร.ม.
769
065
10/04/2556
นางอินแก้ว วงค์เพชร
259/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
46678
116 ตร.ม.
770
049
14/03/2556
นายพัฒสรรค์ จินดาอภิรักษ์กุล
702 ม.3 ต. เวียงพางคำ
ม.5
1299
110 ตร.ม.
771
048
12/03/2556
นางกัลยา จันซางเพ็ญ
530 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
6975
504 ตร.ม.
772
047
12/03/2556
นางสุพัตรา หาญศุภลักษณ์
588 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
623
1,008 ตร.ม.
773
046
12/03/2556
น.ส.ศศิรา แสงคำ
308/พ ม.10 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.พะเยา
ม.4
42028
74 ตร.ม.
774
045
12/03/2556
น.ส.แปงนวล คำดี
34/1 ม.7 ต.แม่สาย
ม.4
42025
96 ตร.ม.
775
044
12/03/2556
พระวิสุทธิ์ วงค์ใส
139 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.5
40707
104 ตร.ม.
776
043
12/03/2556
นางคำแสง คำเปา
30/1 ม.10 ต.แม่สาย
ม.9
43982
60 ตร.ม.
777
041
28/02/2556
นางเทียมตาม เชื้อเจ็ดตน
103 ม.1 ต.แม่สาย
ม.9
22303
92 ตรม.
778
040
28/02/2556
น.ส.คำดี อินทร์บุญ
82/ช ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม.9
45449
93 ตรม.
779
039
28/02/2556
นายนรินทร์ ชัยมงคล
180/1 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44082
91 ตรม.
780
038
27/02/2556
นายแสง คำแก้ว
410/191 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.9
44589
105 ตรม.
781
037
27/02/2556
น.ส.ณัฐนันท์ ปินใจ
4/ช ม.4 ต.แม่สาย
ม.9
44551
77 ตรม.
782
036
27/02/2556
นายอาหื่อ มาเยอะ
401 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
43773
91 ตรม.
783
035
26/02/2556
นางโสภา เกษมสิริโสภา
168/38 ม.3 ต.สันต้นเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ม.9
44529
68 ตรม.
784
034
26/02/2556
นางอัมพร พัชรวรศิลป์
236 ม.13 ต. บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.8
44529
102 ตรม.
785
031
11/02/2556
น.ส.อุดร ปักปิ่น
70 หมู่3 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีษะเกษ
ม.8
39556
228ตร.ม.
786
030
05/02/2556
นายธนดล ท่าดีสม
342 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43412
58 ตร.ม.
787
029
01/02/2556
มูลนิธิประทีปคุณธรรม
100 ถ.พหลโยธิน กม.84 ม.2 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี
ม.4
7649
582 ตร.ม.
788
028
01/02/2556
น.ส.รอด กันทะวงค์
580 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
37331
93.50 ตร.ม.
789
027
01/02/2556
นายณรงค์พล ติละ
7 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43412
70 ตร.ม.
790
026
01/02/2556
นายทิวา แก้วพา
257 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
7047
91 ตร.ม.
791
025
01/02/2556
นายสมนึก กุณาศรี
44 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.4
6943
87.50 ตร.ม.
792
024
30/01/2556
นายสุรสิทธิ์ อติโภคัย
301/1 ม.7 ต.แม่สาย
ม.5
41118
173 ตร.ม.
793
023
30/01/2556
นายกฤษฎา อัศวพรสกุล
119 ม.2 ต.เวียงพางคำ
ม.5
41116
173 ตร.ม.
794
022
30/01/2556
นายบุญทวี ศรีสกุล
173 ม.13 ต.แม่สาย
ม.5
41117
87 ตร.ม.
795
033
22/01/2556
น.ส.มธุรส ศิลพงษ์
301/23 ม.13 ต.แม่สาย
ม.9
45584
126 ตร.ม.
796
032
22/01/2556
น.ส.นฤมล เยาว์ธานี
80/1 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
41892
90 ตร.ม.
797
021
15/01/2556
นางมยุลา มาสกุล
138 ม.9 ต.บ้านดู่
ม.4
42017
227.20 ตร.ม.
798
020
15/01/2556
นายธนชัย มาลีวงศ์
70 ม.3 ต.โป่งผา
ม.9
44084
91 ตร.ม.
799
019
15/01/2556
นายหนุ่ม นิลตา
5 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.4
43390
72 ตร.ม.
800
018
15/01/2556
น.ส.พรนวกันต์ ไตยพิศาลกุล
567 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
42018
54 ตร.ม.
801
017
15/01/2556
น.ส.ชุติมณฑน์ ไชยยอด
15/ช ม.4 ต.แม่สาย
ม.4
1243
67.50ตร.ม.
802
015
15/01/2556
น.ส.โชติกา อินปัญญา
15/7 ม.5 ต.โป่งผา
ม.4
7736
ตร.ม.
803
014
15/01/2556
นายอาเจะ เจอะมอ
381 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
7195
241 ตร.ม.
804
013
09/01/2556
นายกิตติ นามใส่
30/6 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
1202
125 ตร.ม.
805
012
09/01/2556
น.ส.วิภารัตน์ คำปัน
542 ม.6 ต.แม่สาย
4
1221
91 ตร.ม.
806
011
09/01/2556
นายอิ่นคำ สาธา
394/1 ม. 8 ต.แม่สาย
ม.9
25886
91 ตร.ม.
807
010
09/01/2556
น.ส.ปราณีต อุ่นจ่าย
504 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.9
22080
144.50 ตร.ม.
808
009
09/01/2556
นายทวน สมกุล
271 ม.8 ต.แม่สาย
ม.8
40708
123.50 ตร.ม.
809
008
09/01/2556
น.ส.ปณิชา สุนทรนิติธรรม
52/45 ซ.วัดไผ่เงิน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม
ม.4
41738
176 ตร.ม.
810
007
09/01/2556
นายสงกรานต์ ผ่องจิตร
179 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ม.5
46147
172 ตร.ม.
811
006
09/01/2556
นายลิม พูนกลาง
22/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
42521
410 ตร.ม.
812
005
09/01/2556
น.ส.วรรณา แสงวงษ์
701 ม.13 ต.แม่สาย
ม.9
7088
173.50 ตร.ม.
813
004
02/01/2556
นายสมเกียรติ โพธิ์แก้ว
246/1 ม.8 ต.แม่สาย
ม.5
48572
37 ตร.ม.
814
003
02/01/2556
นายชวดล ดาวิชัย
39/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
48574
77 ตร.ม.
815
002
02/01/2556
นายผัด คำใส
500 ม.7 ต.แม่สาย
ม.5
42627
156 ตร.ม.
816
001
02/01/2556
นางเบญจ์ ออกช่อ
57/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
35203
94 ตร.ม.
817
203
20/12/2555
น.ส.หล้าทิพย์ อ้ายหลวง
95/24 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43842
273.60 ตร.ม.
818
202
20/12/2555
น.ส.ศรัญญา สิทธิวงค์
11 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
1251
54 ตร.ม.
819
201
20/12/2555
น.ส.บังอร อายุปัน
14 ม.9 ต.แม่สาย
ม.9
1251
90 ตร.ม.
820
200
20/12/2555
นายเกียรติภูมิ เวโรจน์ยศกุล
571 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
46568
85 ตร.ม.
821
199
20/12/2555
น.ส.หล้า ชุ่มเย็น
119/1 ม.10 ต.แม่สาย
ม.4
41394
80 ตร.ม.
822
198
20/12/2555
น.ส.น้อย วงค์ใส
667 ม.10 ต.เวียงพางคำ
ม.4
47356
112 ตร.ม.
823
197
20/12/2555
นายธนทรัพย์ อุทัยรัตน์
86/1 ม.6 ต.นาทับ อ.จะนะ จังหวัดสงขลา
ม.9
44589
ตร.ม.
824
196
20/12/2555
นางพัชรี คำเงิน
25 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
7259
286.65 ตร.ม.
825
195
26/11/2555
น.ส.ชัญญานัทธิ์ จิตตาธิพัฒน์
56/ช ม.2 ต.เวียงพางคำ
ม.4
37947
98 ตร.ม.
826
194
26/11/2555
นายกิตติ นามใส่
30/6 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
1202
120 ตร.ม.
827
193
26/11/2555
นายจรัส อุ่นชาติ
190/2 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
34669
98 ตร.ม.
828
192
26/11/2555
นายนุพล วงค์ใหญ่
297 ม.10 ต.แม่สาย
ม.4
1222
134 ตร.ม.
829
191
15/11/2555
นางทิพวัลย์ ภิรมณ์อุดมสุข
2/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.4
16918
248 ตร.ม.
830
190
15/11/2555
น.ส.จิณห์จุฑา อุทัยรัตน์
555 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44589
98 ตร.ม.
831
189
15/11/2555
นายสุรชาติ ดุลยภาพนิตินาถ
91/19 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
39530
110 ตร.ม.
832
188
13/11/2555
นายบุญทัศน์ คูเชื้อ
45/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
48237
70 ตร.ม.
833
187
13/11/2555
นางสมัย คูเชื้อ
219 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7305
105.60 ตร.ม.
834
186
13/11/2555
น.ส.พรไพลิน งามสุขสกุล
605/72 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.
ม.9
39785
412 ตร.ม.
835
185
13/11/2555
หจก.สุไผทแอนด์วิมล
305 ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม.9
47578
1,120 ม.
836
184
02/11/2555
นางสิริ นันทเสน
199 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
26515
594 ตร.ม.
837
183
02/11/2555
น.ส.สุภานี สามนวล
150/117 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ม.4
37332
75 ตร.ม.
838
182
01/11/2555
บริษัทแม่สายอยู่เจริญจำกัด
374/3 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
39418 , 39434
1,496 ตร.ม.
839
181
26/10/2555
นายเฉลิมพงศ์ ภานุวงค์
280/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
7216 , 7217
469.50 ตร.ม.
840
180
26/10/2555
นางศกาวรัตน์ ขุนคลี
6/1 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
7647
41.25 ตร.ม.
841
179
19/10/2555
นายต้าหวุ่ย แซ่สือ
424/4 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
44277
150 ตร.ม.
842
178
16/10/2555
นายภูมิชาย แปงชมพู
298 ม.8 ต.แม่สาย
ม.4
42848
220.47ตร.ม.
843
177
16/10/2555
น.ส.เสาร์ ยี่แปง
33/ช ม.2 ต.เวียงพางคำ
ม.4
9951
242.90ตร.ม.
844
176
16/10/2555
นางพรวิมล เทวาดิเทพ
178 ม.8 ต.ศรีเมืองชุม
ม.4
39307
220.47 ตร.ม.
845
175
16/10/2555
นายอดิศักดิ์ ประสพคุณ
569 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
42839
97.80 ตร.ม.
846
133
09/10/2555
หจก.ลีลาวัลย์
333 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45513
4,000 ตร.ม.
847
132
09/10/2555
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 ถ.สุรวงค์ แขวงสี่พระยา อ.บางรัก กทม.
ม.9
1108
1,350ตร.ม.
848
131
09/10/2555
นายศิริวัฒน์ วุฒิภดาดร
166-168 ถ.สุรวงค์ แขวงสี่พระยา อ.บางรัก กทม.
ม.9
1108
1,350ตร.ม.
849
174
05/10/2555
พระอธิการสมแก้ว ปัญญา
133 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
ม.4
7635
30 ตร.ม.
850
173
05/10/2555
นายดวงติ๊บ สุภาวงค์
513 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
24505
97.50 ตร.ม.
851
172
05/10/2555
นายวาทิต พิมลเลิศอัมพร
361 ม.13 ต.แม่สาย
ม.4
1223
103 ตร.ม.
852
171
05/10/2555
นางมะลิทอง ทิจินะ
79 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
32595
96 ตร.ม.
853
170
05/10/2555
นางอนงค์ แสนวิโรหา
40 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
37852
198.50 ตร.ม.
854
169
01/10/2555
นายภาสกร บุญเชื้อเจ็ดตน
206/2 ม.7 ต.เกาะช้าง
ม.4
18317
772.25ตร.ม.
855
168
01/10/2555
น.ส.ศิริพร โกดอ่อน
48 ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43981
142.20ตร.ม.
856
167
01/10/2555
น.ส.บัวคำ ก๋างปันใจ
186 ม.1 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22776
128 ตร.ม.
857
166
01/10/2555
นายเพรชยนต์ ศรีสมุทร
89 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
43047 ,40852
576 ตร.ม.
858
165
01/10/2555
นายพิรนนท์ ชุ่มเรือน
424/2 ม. 6 ต.แม่สาย
ม.9
44580
114.60 ตร.ม.
859
164
01/10/2555
นายลิม พูนกลาง
22/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม9.
44080
76 ตร.ม.
860
163
01/10/2555
น.ส.ลัดดา มนต์สวรรค์
8 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.9
46979
52.25 ตร.ม.
861
162
01/10/2555
นายอาหื่อ มาเยอะ
401 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44077
142.20ตร.ม.
862
161
01/10/2555
นายสมชาย คำดี
11/ช ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
45585
179ตร.ม.
863
160
01/10/2555
น.ส.ประกาย ธรรมชัย
14/16 ถ.ศรีภูวนาถใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ม.8
38204
207.25 ตร.ม.
864
159
01/10/2555
น.ส.ประกาย ธรรมชัย
99/3 ม.7 ต.แม่สาย
ม.5
37261
147 ตร.ม.
865
158
01/10/2555
นายเกียรติภูมิ เวโรจน์ยศกุล
571 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
1239
220 ตร.ม.
866
157
19/09/2555
นางมารยาท ทรงสิทธิ์
302 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
5666
66 ตร.ม.
867
156
19/09/2555
นายณัฎฐ์พล กีรติยิ่งยง
109 หมู่ 17 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
39306
4,079.7 ตร.ม.
868
155
19/09/2555
นายเสกสรร แสนปิง
121 ม.9 ต.เวียงพางคำอ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7024
200 ตร.ม.
869
154
19/09/2555
นายสุเมธ สินธุนาวารัตน์
31 ซ.ประชาอุทิศ 16 แขวง/เขต ราษฎร์บรูณะ กทม.
ม.9
44658
280 ตร.ม.
870
153
19/09/2555
น.ส.พะดี วิรามสมบัติกุล
163/33 ถนนทรายทอง ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
ม.5
42524
85 ตร.ม.
871
151
17/09/2555
นางเบญจ์ ออกช่อ
47/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
35203
94 ตร.ม.
872
150
06/09/2555
นายวันชัย เด่นปรีชา
2 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.9
47092
55.50ตร.ม.
873
149
06/09/2555
นายประกอบ เสนาน้อย
296/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
61.50ตร.ม.
874
148
06/09/2555
นางสาวลัดดา มนต์สวรรค์
8 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
52.25 ตร.ม.
875
147
06/09/2555
นายเบ้า ปันเงิน
88 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
23737
76 ตร.ม.
876
146
06/09/2555
พระสมบูรณ์ อุทา
32 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา กทม.
ม.9
43361
84 ตร.ม.
877
145
06/09/2555
นางเพ็ญจันทร์ คำภีระมี
568 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44079
69 ตร.ม.
878
144
06/09/2555
น.ส.พัชรี วงค์ราช
32 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.8
37328
104 ตร.ม.
879
143
06/09/2555
นายแก้ว บุญศรี
810 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44706
101.50ตร.ม.
880
134
17/08/2555
นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร
898 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45765
2,091 ตร.ม.
881
130
01/08/2555
น.ส.พรธิดา ปัญญาโชติ
23 ม.8 ต.แม่สาย
ม.9
7161
123 ตร.ม.
882
129
01/08/2555
น.ส.หอมคำ สามเทือง
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37170
90.50 ตร.ม.
883
128
01/08/2555
น.ส. แปงนวล คำดี
34/1 ม.7 ต.แม่สาย
ม.4
1165
87 ตร.ม.
884
127
01/08/2555
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47499
89.25 ตร.ม.
885
126
01/08/2555
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
19095
175ตร.ม.
886
125
01/08/2555
นางทิพวรรณ ชุมภู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย
ม.9
21514
175ตร.ม.
887
124
01/08/2555
นางอำพร อาศัยบุญ
301 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
7143
128.50ตร.ม.
888
123
01/08/2555
น.ส.ภณิชาภา บุญรสศักด์
97/3 ม.3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ม.5
45600 ,45992
279 ตร.ม.
889
122
01/08/2555
นายฮอม เชื้อเมืองพาน
514 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
43929
221.95 ตร.ม.
890
121
01/08/2555
น.ส.ปัทมากร ชุ่มมงคล
13182/434 ถ.ป.ณัฐพล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา
ม.9
7000
265.60 ตร.ม.
891
120
01/08/2555
นายอุดม เสาร์ดี
131 ม.2 ต.เวียงพางคำ
ม.5
44542
190 ตร.ม.
892
119
20/07/2555
นายคำ อ่อนตา
109/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
1818
60 ตร.ม.
893
118
20/07/2555
นายชาญ กอบคำ
92 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44568
30 ตร.ม.
894
117
20/07/2555
นายสมชาย คำดี
11/ช ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45435
54 ตร.ม.
895
116
20/07/2555
นายปรเมศร์ เสนาวงค์
213/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1251
112 ตร.ม.
896
075
17/07/2555
นายเริญ นามบุญ
879 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42688
77 ตร.ม.
897
115
18/06/2555
น.ส.ชุติมณฑน์ ไชยยอด
15/ช ม.4 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
15565
87 ตร.ม.
898
114
18/06/2555
นายสมบรูณ์ กิจเจริญยืนยง
420 ซ.อรุณอัมรินทร์ 30 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
ม.9
43918
112.50 ตร.ม.
899
113
18/06/2555
นายคนองเดช ทรายหมอ
432 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
31039
104.75 ตร.ม.
900
112
18/06/2555
น.ส.เบญจภา กุนะดอย
139 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
7435
80.50 ตร.ม.
901
111
06/06/2555
นางพรวิมล เทวาดิเทพ
178 ม.8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
39307
1148.58 ตร.ม.
902
110
06/06/2555
นางพรวิมล เทวาดิเทพ
178 ม.8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
39307
666.06ตร.ม.
903
109
06/06/2555
นางพรวิมล เทวาดิเทพ
178 ม.8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44302 ,44303 , 44304
229.60ตร.ม.
904
108
06/06/2555
นายอ่อน นามหงส์
186/3 ม.4 ต.โป่งผา
ม.5
7592
106 ตร.ม.
905
107
06/06/2555
น.ส.โสภา กองเจ
1/ส ม.9 ต.เวียง อ.เวียงพางคำ จ.เชียงราย
ม.9
44632
115 ตร.ม.
906
106
06/06/2555
นายไพรัตน์ สายรุ้ง
719 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43912
112.50 ตร.ม.
907
105
06/06/2555
นายพรเจตน์ เก่งเขตกรณ์
147/22 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
1235 , 1234, 1219,1233
588 ตร.ม.
908
104
06/06/2555
นายอดิเทพ ภวนะเจริญสุข
44 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.8
41915
98 ตร.ม.
909
103
06/06/2555
นางมุกดา ตาเจริญ
452/1 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
1544
30 ตร.ม.
910
102
06/06/2555
นายรุ้ง มอนหล้า
336 ม.15 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.4
44823
171 ตร.ม.
911
101
06/06/2555
นายทรงเดช ช่างสี
76 ม.2 ต.กำแพงแสน อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
ม.9
46922
202 ตร.ม.
912
100
06/06/2555
นางวรัญญา มีใย
226 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7207
54 ตร.ม.
913
099
06/06/2555
น.ส.จันทร์หอม นามใส่
87 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
1050
152 ตร.ม.
914
098
06/06/2555
นายจันทร์ ตาอุ่น
6/ช ม.7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7330
519.60ตร.ม.
915
097
21/05/2555
นายพงษ์กร สันนจิต
100 ม6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43474
72 ตร.ม.
916
152
17/05/2555
นายจีรวัฒน์ ใส่จันทร์
265 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
35225
66 ตร.ม.
917
096
15/05/2555
น.ส.คัทลียา พานประเสริฐ
31/32 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
45647
95 ตร.ม.
918
095
15/05/2555
นายสิงหา ปัญญี
512 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42838
69 ตร.ม.
919
094
15/05/2555
นายเจษฎา ปูกา
15/1 ม..7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45438
108.05 ตร.ม.
920
093
15/05/2555
นางพรทิพย์ แซ่หลี
70 ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.8
39564
97.50 ตร.ม.
921
093
15/05/2555
นายสมชาย คำแก้ว
40/2483 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ม.9
45438
104 ตร.ม.
922
092
15/05/2555
นายประเสริฐ โมลี
144 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7168
88.20 ตร.ม.
923
091
14/05/2555
นายทวีชัย เจนกนกหิรัญ
125 ม.10 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ม.5
1130
91 ตร.ม.
924
090
14/05/2555
นายชลิต หน่อแก้ว
28/1 ม.2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44683
90 ตร.ม.
925
089
14/05/2555
นายแสง มณีวงค์
124/8 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43361
124 ตร.ม.
926
088
14/05/2555
นายสุกฤต จันทร์วงค์
58/2 ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
47091
87.75ตร.ม.
927
087
14/05/2555
นายยาป่า มูเซอ
233 ม.20 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
46416
96 ตร.ม.
928
086
13/05/2555
นายจันทร์ ลังกากาศ
35/8 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44681
100 ตร.ม.
929
085
08/05/2555
นายวัฒนา อินชาติ
29 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
42008
80.80 ตร.ม.
930
084
03/05/2555
นายตระสัก ศรีธิพรรณ
326/? ม.8 ต.แม่สาย
ม.4
4667
230 ตร.ม.
931
083
03/05/2555
น.ส.เกษร ชนนนท์กูล
37 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44209
66 ตร.ม.
932
082
03/05/2555
นายศักดิ์ ใจชุ่ม
12 ม.12 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ม.4
1215
101 ตร.ม.
933
081
03/05/2555
น.ศ.ศรีนวล นามหน่อ
38 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37327
104.40 ตร.ม.
934
080
03/05/2555
นายยิ่ง นามแสง
95 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
26518
30 ตร.ม.
935
079
03/05/2555
นายศรีนวล อุ่นแก้ว
621 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43848
115 ตร.ม.
936
078
03/05/2555
น.ส.ฟองติ๊บ คำมี
249/? ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44806
87 ตร.ม.
937
077
26/04/2555
นายสมศักดิ์ ธรรมวรรณ
79/4 ม.8 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
34193
88 ตร.ม.
938
076
17/04/2555
นายผาย ธิสกุล
155 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7408
169.36ตร.ม.
939
074
17/04/2555
น.ส.หอม กองสอน
27/ช ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43973
99 ตร.ม.
940
073
17/04/2555
นายทวีชัย นามสาม
676 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42845
114 ตร.ม.
941
072
17/04/2555
นายบุญธรรม เตจ๊ะมงคล
426 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
28752
30 ตร.ม.
942
071
17/04/2555
นายกมลศักดิ์ เปตามานัง
214 ม 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
41995
52.20ตร.ม.
943
070
17/04/2555
นายอนุชา แซ่ฝู
10 ม.1 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ม.9
46089
81 ตร.ม.
944
069
17/04/2555
นางมลิวัลย์ ธีราทร
171 ซ.อาคารพิบูลวัฒนา ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน พญาไทย กทม.
ม.5
46823
227 ตร.ม.
945
068
17/04/2555
นายทวีชัย นามสาม
676 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
1168
89.68ตร.ม.
946
067
30/03/2555
น.ส.จันทร์หอม บุญศรี
51 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37185
662.50 ตร.ม.
947
066
30/03/2555
นางทอง สุเตนันท์
191 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
34172
80.50 ตร.ม.
948
065
30/03/2555
นายอนุสรณ์ สมบรูณ์
549 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
38245
121 ตร.ม.
949
064
30/03/2555
นายสิทธิเดช ดวงคำ
58/ช ท.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44686
81 ตร.ม.
950
063
30/03/2555
นางเอื้ออารีย์ ตั้งชัยพัฒน์
298 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45674
72 ตร.ม.
951
062
30/03/2555
นายอดิเทพ ภวนะเจริญสุข
44 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
43826
102.95 ตร.ม.
952
061
30/03/2555
นายเกียรติศักดิ์ ขุนแก้ว
92/2 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
38245
100 ตร.ม.
953
060
30/03/2555
นายนพดล สุภาสุทธิ์
29 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40838
60.35 ตร.ม.
954
059
16/03/2555
นายส่วย อินคำ
139 ม.18 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.4
15933
738 ตร.ม.
955
058
16/03/2555
นายสมชาย คำดี
11/ช ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45435
353 ตร.ม.
956
057
16/03/2555
น.ส.ภัทรานิษฐ์ แก้วมา
29 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
39611
91 ตร.ม.
957
056
16/03/2555
นายธนดล ท่าดีสม
342 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43267
63 ตร.ม.
958
055
16/03/2555
นางเพ็ญ ดวงมลิ
451/1 ม.6 ต.แม่สาย .อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
25086
114 ตร.ม.
959
054
15/03/2555
นายอดิเทพ ภวนะเจริญสุข
44 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
7112
84 ตร.ม.
960
053
15/03/2555
นายอดิเทพ ภวนะเจริญสุข
44 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
7112
87 ตร.ม.
961
052
15/03/2555
นางสตรีรักษ์ เล้งประเสริฐ
229/77 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44599
105 ตร.ม.
962
051
15/03/2555
น.ส.มีนา คำแดง
9 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
33505
57.60 ตร.ม.
963
050
15/03/2555
นายอดิเทพ ภวนะเจริญสุข
44 ม.4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
7112
84.25 ตร.ม.
964
049
15/03/2555
นางหยีสิว แซ่พาง
30 ม.2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.5
38416
108 ตร.ม.
965
048
15/03/2555
นางเสน่ห์ แก้วตาติ๊บ
229 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
42621
91 ตร.ม.
966
047
15/03/2555
นางทิพวรรณ เบี้ยมุกดา
241 ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
44885
168ตร.ม.
967
046
15/03/2555
นางทองดี ไชยเมืองมูล
19 ม.5 ท ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7514
80 ตร.ม.
968
045
15/03/2555
นางหลง นามหงส์
1/1 ม.5 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.5
42624
210 ตร.ม.
969
044
15/03/2555
นายนฤเทพ ธีรวุฒิธิโรจน์
25 ม.3 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.5
35691
333 ตร.ม.
970
043
15/03/2555
น.ส. นภนภัส ศรีพรหม
31 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.5
42429
116 ตร.ม.
971
042
15/03/2555
น.ส.สุกัญญา ศรีพนารัตน์
275 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
38416
91 ตร.ม.
972
041
15/03/2555
นายสายัณน์ อ่อนน้อม
73 ม.4 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี
ม.5
44886
103 ตร.ม.
973
040
15/03/2555
หจก.เวียงพานทวีภัฑณ์
424 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
7720
1883 ตร.ม.
974
038
12/03/2555
นางวราลักษณ์ นิธิพิพัฒน์โกศล
438 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.5
892
1,045 ตร.ม.
975
037
12/03/2555
นางวราลักษณ์ นิธิพิพัฒน์โกศล
438 ม.3 ต.เวียงพางคำ
ม.5
45765892
1,344 ตร.ม.
976
036
12/03/2555
นางวราลักษณ์ นิธิพิพัฒน์โกศล
438 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45765
668 ตร.ม.
977
035
12/03/2555
นางวราลักษณ์ นิธิพิพัฒน์โกศล
438 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45765
1,336 ตร.ม.
978
034
08/03/2555
น.ส.มะลิวัน ทาเศรษฐ
343/? ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7115
122.620 ตร.ม.
979
033
08/03/2555
น.ส.ลัดดาวัลย์ มีศรี
567 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45323
99 ตร.ม.
980
032
08/03/2555
นายอาหื่อ มาเยอะ
401 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44575
72 ตร.ม.
981
031
08/03/2555
นายณัฏฐ์วัมน์ อินทร์ชน
13/1 ม.2 ต.แม่สาย
ม.9
22786
37.80 ตร.ม.
982
030
08/03/2555
นางสายทอง คำนวล
6/ช ม.10 ต.เวียงพางคำ
ม.9
43392
100 ตร.ม.
983
029
08/03/2555
นายอายิดคาน ไทยอนันต์
14 ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม.5
1262
425 ตร.ม.
984
028
23/02/2555
นายจรัล อุ่นชาติ
190/2 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
38670
91 ตร.ม.
985
027
23/02/2555
นายจรัลชัย ฤกษ์ใหญ๋
208 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43972
104 ตร.ม.
986
026
23/02/2555
นางก๋อง ใหม่วงค์
8 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
7483
60 ตร.ม.
987
025
15/02/2555
น.ส.ชุตินันท์ ปัญญา
241/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
39611
66.50 ตร.ม.
988
024
15/02/2555
นางศิลปทิพย์ ศรีสองเมือง
557 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
25086
105 ตร.ม.
989
023
15/02/2555
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7188
92.25 ตร.ม.
990
022
15/02/2555
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7188
92.25 ตร.ม.
991
021
15/02/2555
นางอุไร ย่อมเยา
27 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.4
7637
91 ตร.ม.
992
020
15/02/2555
นายสุรชัย นาคะภากรณ์
42/185 ถ.นิมิตใหม่ 40 ต.สามวาตะวันออก คลองสามวา กทม.
ม.8
43506
144.60 ตร.ม.
993
019
15/02/2555
น.ส.หล้า ยี่แปง
33 ม.5 ต.เวียงพางคำ
ม.8
43527
144.60ตร.ม.
994
018
15/02/2555
นายเย็น ธิเมืองยา
604 ม.6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.8
43526
144.60ตร.ม.
995
017
15/02/2555
นายวินัย ต๊ะพันธ์
76/3 ม.13 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
613
2,240 ตร.ม.
996
016
31/01/2555
นางมยุลา มาสกุล
135 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
45807
239.67 ตร.ม.
997
015
31/01/2555
นางวิไล อภิวรรัตน์
395/2 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45806
239.67ตร.ม.
998
014
31/01/2555
นายสมพงษ์ ธงชัยสว่าง
355/1208 ม.15 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ม.4
45808
239.67ตร.ม.
999
013
31/01/2555
น.ส.วิมลวรรณ ชีวสกุลยง
436/10 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
48510
479.34 ตร.ม.
1000
012
31/01/2555
นายสุนทร ตรีกระสุน
420 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45812
478.34 ตร.ม.
1001
011
31/01/2555
นายสยาม สะสม
436/11 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
45811
239.67 ตร.ม.
1002
010
31/01/2555
น.ส.ธันยพัต กองสุข
94 ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวง/เขตอรุณอัมรินทร์ กทม.
ม.4
45805
239.67 ตร.ม.
1003
009
30/01/2555
นางจรัลรัตน์ คงพ่วงพันธุ์
20 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย
ม.5
39432
1,005 ตร.ม.
1004
008
23/01/2555
น.ส.อุ่นแก้ว พรหมปั๋น
5 ม.6 ต.แม่สาย
ม.4
35509
87.78 ตร.ม.
1005
007
23/01/2555
นางสายทอง ต๊ะวิจิตร
533 ม.9 ต.เวียงพางคำ
ม.9
46567
91 ตร.ม.
1006
006
23/01/2555
นางเพ็ญจันทร์ คำภีระมี
533 ม.8 ต.เวียงพางคำ
ม.8
46567
97.25 ตร.ม.
1007
005
23/01/2555
น.ส.ทิพ พิชัย
287 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.8
41627
60 ตร.ม.
1008
004
23/01/2555
นางทองแพง สีเคน
125 ม.1 ต.เวียงพางคำ
ม.9
44552
77 ตร.ม.
1009
003
23/01/2555
นายสมชาย รักษ์ธรรมกุล
429 ม.4 ต.เวียงพางคำ
ม.9
20284
84 ตร.ม.
1010
002
23/01/2555
นายอนุวัตร จูมไม้เมือง
51/91 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
1214
129 ตร.ม.
1011
001
23/01/2555
น.ส.พิมพา พยาราช
35 ม.7 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
ม.4
585
439.30 ตร.ม.
1012
215/54
30/12/2554
น.ส.ปัทมากร ชุ่มมงคล
84/434 ถนนป.ณัฐพล 3 ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ม.9
7000
197.40 ตร.ม.
1013
214/54
30/12/2554
นายบรรเจิด โกสุมกาญนา
78/135 ม.5 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ม.5
45993
164 ตร.ม.
1014
213/54
30/12/2554
นายลิม พูนกลาง
22/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
34187
116 ตร.ม.
1015
212/54
30/12/2554
นายพรเจตน์ แก่งเขตกรณ์
147/22 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
1230 ,33825
480 ตร.ม.
1016
211/54
28/12/2554
น.ส.พรปวี พรปฏิพัทธ์
5/ช ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44674
102.50 ตร.ม.
1017
210/54
28/12/2554
น.ส. สิรภัทร เครื่องกาศ
230/65 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43962
72 ตร.ม.
1018
209/54
28/12/2554
นายสุมธ สินธุนาวารัตน์
31 ซอยประชาอุทิศ 16 แขวง/เขตราษฏร์บรูณะ กทม.
ม.9
44661
124 ตร.ม.
1019
208/54
28/12/2554
นายเฉลิม นามแก้ว
405/16 ม.1 ต.รอบเวียง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42717
110.50 ตร.ม.
1020
207/54
28/12/2554
นายเอกสิทธิ์ ใหม่วรรณ
125 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43848
52.50 ตร.ม.
1021
206/54
28/12/2554
น.ส.ชัญญานุช บุญจันทร์
101 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
39559
112.50 ตร.ม.
1022
205/54
28/12/2554
นางจงจิตต์ ตั้งพิพัฒน์ทรัพย์
106 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
19391
138 ตร.ม.
1023
204/54
28/12/2554
น.ส.ศรีนวล นามหน่อ
38 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
46097
78 ตร.ม.
1024
203/54
28/12/2554
น.ส.ชุติมณฑน์ ไชยยอด
15/ช ม.5 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42021
169.36 ตร.ม.
1025
202/54
28/12/2554
นายทวีชัย เจนกนกหิรัญ
125 ม.10 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ม.5
1130
108 ตร.ม.
1026
201/54
28/12/2554
น.ส.จิตราพร พิยา
92/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6972
103.25 ตร.ม.
1027
200/54
26/12/2554
น.ส.เอกสุรีย์ สุขก๋อง
39 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7586
182 ตร.ม.
1028
199/54
26/12/2554
นายดาวชัย ภู่วิจิตรถาวรชัย
134/14 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
๑๒๘๕ , ๑๒๘๖ , ๑๒๘๗ , ๑๒๘๘ , ๑๒
72 ตร.ม.
1029
198/54
26/12/2554
นายประสิทธิ์ สมหวังสกุล
168 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7715
144 ตร.ม.
1030
197/54
26/12/2554
นายจำนง คำตั๋นแก้ว
52 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
36523
77 ตร.ม.
1031
196/54
26/12/2554
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ใจแก้ว
301 ม.12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.9
21671
82.65 ตร.ม.
1032
195/54
26/12/2554
น.ส.วรัญญา คำแก้ว
162 ม.8 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
44954
72 ตร.ม.
1033
194/54
26/12/2554
นางอำภา อินทวงค์
197 ม.7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7295
98.40 ตร.ม.
1034
193/54
26/12/2554
น.ส.นภนภัส ศรีพรหม
31 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
42440
111 ตร.ม.
1035
192/54
26/12/2554
น.ส.อุไรวรรณ จินตพันธ์
150 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
35210
184 ตร.ม.
1036
191/54
26/12/2554
น.ส.แอ้ว สมจิตร
120/24 ม.10 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ม.5
52621
69 ตร.ม.
1037
190/54
26/12/2554
นายพงษ์ศักดิ์ เศรษฐโท
600/848 ม.14 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ม.5
5288
50 ตร.ม.
1038
189/54
25/11/2554
นายภัทราวุธ ชีวสกุลยง
439/1 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6949 6939
345.60 ตร.ม.
1039
188/54
25/11/2554
นางวราภรณ์ ใจมาคำ
10/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
14049
45.50 ตร.ม.
1040
187/54
25/11/2554
นายจรูญ สุรินเปา
169/1 ม.9 ต.เวียงพาง อ.เวียงพางคำ จ.เชียงราย
ม.9
39493
123 ตร.ม.
1041
186/54
25/11/2554
น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์วงค์
190/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7400
126 ตร.ม.
1042
185/54
25/11/2554
น.ส.แก้วนิล วินันท์
191 ม8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7372
80.50 ตร.ม.
1043
184/54
25/11/2554
นางศรีนวล อุ่นแก้ว
11/ช ม.4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44422
86.80 ตร.ม.
1044
183/54
25/11/2554
น.ส.จันทร์นวล วงค์ษา
51/6 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42006
126 ตร.ม.
1045
182/54
25/11/2554
น.ส.จันทร์ทิพย์ นามอิ่น
277 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.1
3,288,232,883
108 ตร.ม.
1046
182/54
07/11/2554
นางกิตตรี จันทวาลย์
95/15 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45649
64 ตร.ม.
1047
181/54
07/11/2554
น.ส.ธิติมา นันทะนัส
624 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41938
280.5 ตร.ม.
1048
180/54
07/11/2554
นายประสิทธิ์ สมหวังสกุล
168 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7715
250 ตร.ม.
1049
179/54
07/11/2554
นางกมลวรรณ ส้งสือ
193 ม.4 ต .เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7664
660.75 ตร.ม.
1050
178/54
07/11/2554
นายเอกสิทธิ์ ใหม่วรรณ
125 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44593
144 ตร.ม.
1051
177/54
07/11/2554
น.ส.อริษา คำแก้ว
20/27 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ม.5
45625
180 ตร.ม.
1052
176/54
01/11/2554
นายสมพงษ์ สนิท
80 ม.12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45777
219 ตร.ม.
1053
175/54
17/10/2554
นางทิพวรรณ เบี้ยมุกดา
241 ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45881 45882 45883
1,503 ตร.ม.
1054
174/54
13/10/2554
นายมา เขื่อนคำ
206 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
38036
135 ตร.ม.
1055
173/54
10/10/2554
นางนงนุช อินทจักร
306 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7669
41.25 ตร.ม.
1056
172/54
10/10/2554
น.ส.คำ วงค์ใส
667 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41743
96 ตร.ม.
1057
171/54
29/09/2554
นายธีรนันท์ ภิระบรรณ์
327 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
2056
56 ตร.ม.
1058
170/54
29/09/2554
นางสุปราณี ผันผาย
188 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7663
344 ตร.ม.
1059
169/54
29/09/2554
นางกนกลดา เจนขจรเกียรติ
165 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
35918
696 ตร.ม.
1060
168/54
29/09/2554
นางพรพิมล เทวาดิเทพ
178 ม.8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงรย
ม.4
39307 44298 44299 44300 44301
1896 ตร.ม.
1061
167/54
20/09/2554
นายบรรพต มะโนสุข
58/4 ท.7 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ม.8
43521
131.50 ตร.ม.
1062
166/54
20/09/2554
นายหนุ่ม เจริญงาม
60/ช ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
45037
154 ตร.ม.
1063
165/54
20/09/2554
นายนพดล สุภาสิทธิ์
29 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40838
135 ตร.ม.
1064
164/54
20/09/2554
นางพรพิมล ปัญญาหาร
166/2 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41566
101.76 ตร.ม.
1065
163/54
20/09/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42651
125.96 ตร.ม.
1066
162/54
20/09/2554
นางพรพิมล ปัญญาหาร
166/2 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41567
101.67 ตร.ม.
1067
161/54
20/09/2554
นางมุกดา ตาเจริญ
452/1 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
953
30 ตร.ม.
1068
160/54
20/09/2554
นายสมบรูณ์ ธนามณี
313 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7502
160 ตร.ม.
1069
159/54
16/09/2554
นายจตุพร พานประเสริฐ
31/32 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
4,236,243,671
224 ตร.ม.
1070
158/54
12/09/2554
นายอินทร์ ศรีออน
155/2 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7005
383 ตร.ม.
1071
157/54
12/09/2554
นายสมบรูณ์ หนานแปง
348 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
44093
231 ตร.ม.
1072
156/54
02/09/2554
นางวรรนิสา ตายี่คำ
85 ม.18 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.8
43502
131.50 ตร.ม.
1073
153/54
02/09/2554
นายชัยวัฒน์ เขมเหลาะ
242 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ. เชียงราย
ม.9
44809 44594
63 ตร.ม.
1074
152/54
02/09/2554
นางจันทร์ศรี แก้วหลวง
128/1 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7503
515 ตร.ม.
1075
151/54
21/08/2554
นางอัมภา ตุ่นหนิ้ว
399 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
1171
200 ตร.ม.
1076
150/54
21/08/2554
น.ส.ณกัญญา แสงบัวเกี๋ยง
21 ม.3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43825
54 ตร.ม.
1077
149/54
21/08/2554
น.ส.อริษา คำแก้ว ขาดโฉนด
ม.
ตร.ม.
1078
148/54
21/08/2554
น.ส.อำพร อุทา
759 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
73184
30 ตร.ม.
1079
147/54
21/08/2554
นางจันทร์ตา คำปั่น
274-276 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37872
128.74 ตร.ม.
1080
146/54
21/08/2554
นางอาม กุณวาริน
821 ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42557
244.4 ตร.ม.
1081
145/54
21/08/2554
น.ส.ปรียากร การบุญ
10/125 ม.2 ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ม.5
44164 44165
267 ตร.ม.
1082
144/54
21/08/2554
นางอมรรัตน์ จันทวาลย์
95/12 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
43416
213 ตร.ม.
1083
143/54
21/08/2554
นายสมัย ปาเจริญ
397/2 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
45779
57 ตร.ม.
1084
142/54
21/08/2554
นายบุญเที่ยง ปงมะจักร
61 ม.6 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ม.4
43845
60 ตร.ม.
1085
141/54
21/08/2554
น.ส.แก้ว แสงแก้ว
110/1 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37341
140 ตร.ม.
1086
140/54
11/08/2554
นายทวี จันทาพูน
776 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.1
32888
284 ตร.ม.
1087
155/54
02/08/2554
นายสมชัย พสิษฐ์อัษฎายุธ
410/177 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.8
43507
131.50 ตร.ม.
1088
154/54
02/08/2554
นางณิชาภา ศรีสุทธนา
86/2 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7348 7347
673.56 ตร.ม.
1089
139/54
02/08/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42648
143 ตร.ม.
1090
138/54
02/08/2554
นางธัญชนก ใส่หล้า
702/1 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44802
186.50 ตร.ม.
1091
137/54
02/08/2554
น.ส.ลัดดา ภูด่านงัว
98 ม.9 ต. บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
42027
174.25 ตร.ม.
1092
136/54
02/08/2554
น.ส.ธิดา กาบแก้ว
15 ม.18 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
ม.8
40705
60 ตร.ม.
1093
135/54
02/08/2554
นางอารีรัตน์ บัวแก้ว
7 ม.1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.4
4662
186 ตร.ม.
1094
134/54
02/08/2554
นางวิภา ตันฑ์มานะธรรม
826 ซ.17 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.
ม.9
6871
87.50 ตร.ม.
1095
133/54
02/08/2554
นางจันทอน ลังกาพินธุ์
191/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
34171
80.50 ตร.ม.
1096
132/54
02/08/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42649
143 ตร.ม.
1097
131/54
02/08/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42648
143 ตร.ม.
1098
130/54
02/08/2554
น.ส.แก้ว ศรีวงค์
133 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43501
131.50 ตร.ม.
1099
129/54
02/08/2554
น.ส.อัญชลี วรรณโยง
331 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43520
131.50 ตร.ม.
1100
128/54
21/07/2554
นางวราภรณ์ ใจปัญญา
10/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
14049
81.90 ตร.ม.
1101
127/54
21/07/2554
นายสมโภช พรมปัญญา
13 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40609
94.25 ตร.ม.
1102
126/54
21/07/2554
นางอรัญญา ชรินทร์
123 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
2,460,024,601
1,220 ตร.ม.
1103
125/54
21/07/2554
น.ส.คำ วงค์ใส
667 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
41743
128.46 ตร.ม.
1104
124/54
07/07/2554
นายศรีชวน นามแก้ว
23 ม.3 ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ม.5
44890
117 ตร.ม.
1105
123/54
07/07/2554
น.ส.จุติพร จิตตยากร
29/43 ม.9 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
ม.5
44829
132 ตร.ม.
1106
122/54
07/07/2554
นายอนันตชัย เฝ้าถนอม
310 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
1013
91 ตร.ม.
1107
121/54
07/07/2554
นายธีรนันท์ ภิระบรรณ์
327 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
2056
91 ตร.ม.
1108
120/54
22/06/2554
นางแจ่มจันทร์ แซ่เลง
398/87 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
ม.9
43485
115.50 ตร.ม.
1109
119/54
22/06/2554
นายคำสิงห์ ทินนา
378 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
39539
96 ตร.ม.
1110
118/54
22/06/2554
นางบัวศรี วงค์ใหญ่
759/1 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
27318
192 ตร.ม.
1111
117/54
22/06/2554
นางเป็ง ดวงคิด
424 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22083
91 ตร.ม.
1112
116/54
22/06/2554
นายสวัสดิ์ แสนปิง
166 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7025
144 ตร.ม.
1113
115/54
22/06/2554
นางเอ้ยนวล ตุงคะบุรี
198 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43508
131.50 ตร.ม.
1114
114/54
22/06/2554
นายไพโรจน์ เบี้ยมุกดา
152/4 ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ม.5
45368
132 ตร.ม.
1115
113/54
22/06/2554
นายไพโรจน์ เบี้ยมุกดา
152/4 ม.5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ม.5
45367
132 ตร.ม.
1116
112/54
22/06/2554
น.ส.นุช เขมะวงค์
19/104 ซ.คู้บอน 27 แยก 39 แขวงท่าแร้ง บางเขน กทม.
ม.8
43293
91 ตร.ม.
1117
111/54
22/06/2554
นายณรงค์ โลกคำลือ
219 ม.6 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
ม.4
40614
136.4 ตร.ม.
1118
110/54
22/06/2554
นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม
152/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
43920
91 ตร.ม.
1119
109/54
07/06/2554
นายตาล ใจมา
642 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
43894
108 ตร.ม.
1120
108/54
07/06/2554
นายบุญรัตน์ ทาก๋อง
236/1 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6979
143.15 ตร.ม.
1121
107/54
07/06/2554
นายณรงค์ คำภีระมี
28 ม.10 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ม.9
43825
97.50 ตร.ม.
1122
106/54
07/06/2554
นายสาม หนานแก้ว
36 ม.5 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ม.4
1167
73.50 ตร.ม.
1123
105/54
07/06/2554
นายกิติชัย ใจวรรณะ
9 ม.11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7452
110.25 ตร.ม.
1124
104/54
07/06/2554
นางวิภา ตันฑ์มานะธรรม
826 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
ม.9
6971
114 ตร.ม.
1125
103/54
07/06/2554
นางวิภา ตันฑ์มานะธรรม
826 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
ม.9
6971
89.25 ตร.ม.
1126
102/54
07/06/2554
นางวิภา ตันฑ์มานะธรรม
826 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา 17 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.
ม.9
6971
178.50 ตร.ม.
1127
101/54
07/06/2554
นายซัน พลธนะวสิทธิ์
381/3 ม.3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
130 ตร.ม.
1128
100/54
07/06/2554
นางพชรพร กิตติธนะศักดิ์
102 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6975
359.68 ตร.ม.
1129
099/54
30/05/2554
นางวาสนา ปอใจ
333/106 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.5
5,252,352,522
94 ตร.ม.
1130
098/54
26/05/2554
น.ส.พิมพ์พร สุกปัญญา
278/1 ม.18 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ม.8
43500
131.50 ตร.ม.
1131
097/54
26/05/2554
นางภัครัศพร สุพอ
55/99 ม.6 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ม.8
43509
131.50 ตร.ม.
1132
096/54
25/05/2554
นายเกษม สุนันตา
235/5 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7521
2,630 ตร.ม.
1133
095/54
25/05/2554
นายเกษม สุนันตา
235/5 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7521
1,709 ตร.ม.
1134
094/54
23/05/2554
นายศุภกร รุ่งพัชรพล
89/3 ม.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7605
146 ตร.ม.
1135
093/54
23/05/2554
นายสมบัติ เจียมศักดิ์
102 ม.7 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ม.9
26512
91 ตร.ม.
1136
092/54
23/05/2554
น.ส.ยุพิน เยายานัง
287/1 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
1043
36.75 ตร.ม.
1137
091/54
23/05/2554
นายเสาร์คำ คำเหลือง
32 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
39616
91 ตร.ม.
1138
090/54
06/05/2554
นายธีราวุธ คำสัจ
169/1 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
38110
91 ตร.ม.
1139
089/54
06/05/2554
นายสิทธิชัย มั่นคง
269/1 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44425
91 ตร.ม.
1140
088/54
27/04/2554
นางชุ่ยเชียง แซ่เจ้า
1076 ม.1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ม .8
7379
774.50 ตร.ม.
1141
087/54
25/04/2554
นายวิมล เองไพบูลย์
305 ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44488
2,731.52 ตร.ม.
1142
086/54
25/04/2554
นายวิมล เองไพบูลย์
305 ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44488
2,661.12 ตร.ม.
1143
085/54
19/04/2554
น.ส.นภาลัย แสงคำ
155 ม.11 ต.หนองพันจัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ม.8
41993
103.75 ตร.ม.
1144
084/54
19/04/2554
นางจิราวรรณ์ สัมพันธ์สิทธิ์
142 ม.4 ต. น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์
ม.9
23551 23552 23553
1306 ตร.ม.
1145
083/54
19/04/2554
นายมานะ อภิรักษ์กุล
659/10 ม.1 ต. เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6934
84 ตร.ม.
1146
082/54
19/04/2554
นายอำพล สุนทรชื่น
115/1 ม.5 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ม.8
37330
81.50 ตร.ม.
1147
081/54
19/04/2554
นายศิลป์ชัย ดอกยี่สุ่น
776 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
38664
77 ตร.ม.
1148
080/54
19/04/2554
น.ส.บัวลอย คำเอ้ย
604 ม.14 ต.แม่คะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.8
39612
70 ตร.ม.
1149
079/54
19/04/2554
นายสุบรรณ จังอินทร์
169 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ม.4
44116
105 ตร.ม.
1150
078/54
19/04/2554
นายหลง คำจันทร์
95/ช ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44342
87 ตร.ม.
1151
077/54
19/04/2554
น.ส.ชนกพร ชวัลคุณาสิน
49 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.1
32815
140 ตร.ม.
1152
076/54
19/04/2554
นายคำ บุญนำ
546/1 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
37908
91 ตร.ม.
1153
075/54
19/04/2554
สตท.ทวีศักดิ์ จันต๊ะอิน
63 ม.1 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ม.8
43505
204.50 ตร.ม.
1154
074/54
07/04/2554
นายณัฐกรณ์ อภิรักษ์สกุลไทย
381 ม.2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7339
319.2 ตร.ม.
1155
073/54
07/04/2554
นางสมนึก ลือชัย
44 ม.2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ม.5
38418
132 ตร.ม.
1156
072/54
07/04/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42655
125 ตร.ม.
1157
071/54
07/04/2554
น.ส.วราพร บุญดี
167 ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
42663
125 ตร.ม.
1158
070/54
07/04/2554
นางยุพร ปามาสอน
176 ม.9 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42664
125 ตร.ม.
1159
069/54
07/04/2554
น.ส.ชนนิกานต์ ภิญโญ
127/15 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
42661
125 ตร.ม.
1160
068/54
07/04/2554
นายวรวีร์ คล้องช้าง
69 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ม.5
15455
330 ตร.ม.
1161
067/54
01/04/2554
น.ส.ดวงตา คำวัง
75/9 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
1084
81 ตร.ม.
1162
066/54
01/04/2554
นายสันติ ทิพย์ธาดาวงศ์
140/1 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
1114
91 ตร.ม.
1163
065/54
01/04/2554
น.ส.พรไพลิน งามสุขสกุล
9 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7362
173.1 ตร.ม.
1164
064/54
01/04/2554
นางจินตนา ท้าวหมื่น
204 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41568
125 ตร.ม.
1165
063/54
01/04/2554
นายตุ้ย ดวงแก้ว
341 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43512
143 ตร.ม.
1166
062/54
01/04/2554
น.ส.กรรณิการ์ ชัยเรือน
14 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43503
143 ตร.ม.
1167
061/54
01/04/2554
นายเกษม นันตา
135/5 ม0.7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43513
143 ตร.ม.
1168
060/54
01/04/2554
นายมนตรี เข็มราช
454 ถ.พัฒนาการ 30 แขวง/เขตสวนหลวง กทม.
ม.8
43499
143 ตร.ม.
1169
059/54
01/04/2554
บริษัทอัญมณีเมืองเหนือ
599 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.ชร
ม.8
43411
143 ตร.ม.
1170
058/54
01/04/2554
นายนฤพนธ์ มาลา
190 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
25337
30 ตร.ม.
1171
057/54
28/03/2554
นางราณี ใจยะเสน
138 ม.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
40850
210.9 ตร.ม.
1172
056/54
28/03/2554
นายวิวัฒน์ หมื่นจำนงค์
141 ม.9 ต.คูบัว อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.8
43494
143 ตร.ม.
1173
055/54
28/03/2554
นางมาลี ภาพใจ
176 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7023
96 ตร.ม.
1174
054/54
28/03/2554
น.ส.สุภาวดี ฆ้องนอก
14 ม.4 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
ม.9
41630
91 ตร.ม.
1175
053/54
28/03/2554
นางศศิธร เขื่อนคำ
82 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
7335
41.25 ตร.ม.
1176
052/54
28/03/2554
นายกุศล ทาเศรษฐ
199/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
44521
41.25 ตร.ม.
1177
051/54
15/03/2554
น.ส.มานิมล บุญมี
231/1 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย.
ม.9
37158
112 ตร.ม.
1178
050/54
15/03/2554
นางอัมพร เทวสิทธิ์
8/105 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
38313
169.11 ตร.ม.
1179
049/54
15/03/2554
นายจีรวัฒน์ ใส่จันทร์
265 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
73261
55 ตร.ม.
1180
048/54
15/03/2554
น.ส.ลักษมี ดวงแสง
82 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
35198
175 ตร.ม.
1181
047/54
07/03/2554
นายอัฐพล จัดแจง
109 ม.12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
ม.5
7464
262 ตร.ม.
1182
046/54
07/03/2554
นางทิพวัลย์ นามเพ็รช
126 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
22853
77 ตร.ม.
1183
045/54
07/03/2554
น.ส.กัญญาภัค ใจดี
36 ซ.รังษี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
ม.4
1170
356.20 ตร.ม.
1184
044/54
07/03/2554
น.ส.กัญญาภัค ใจดี
36 ซ.รังษี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
ม.1
32895
60 ตร.ม.
1185
043/54
07/03/2554
น.ส.ธนพร คำแก้ว
229 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
44263
220 ตร.ม.
1186
042/54
07/03/2554
นายวันชัย เด่นปรีชา
2 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
39538
126 ตร.ม.
1187
041/54
07/03/2554
นางจันทร์เพ็ญ คำภีระมี
342 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
44395
136 ตร.ม.
1188
040/54
07/03/2554
นางมาริษา แซ่ซือ
103 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7341
112.50 ตร.ม.
1189
039/54
07/03/2554
นายสุกิจ สิทธิวัง
82/2 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
24053
120 ตร.ม.
1190
038/54
07/03/2554
นางวันดี สิทธิวัง
152 ม.4 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน
ม.9
41584
235.80 ตร.ม.
1191
037/54
07/03/2554
นางคำน้อย ชัยวังเย็น
272 ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
42217
30 ตร.ม.
1192
036/54
14/02/2554
นายก๋อง หาญณรงค์
56 ซ.11 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
7191
191 ตร.ม.
1193
035/54
10/02/2554
น.ส.ไพรินทร์ จำปาทราย
226/1 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.10
195
167 ตร.ม.
1194
034/54
31/01/2554
นางสาวทิพ พิชัย
287/3 ม. 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
41627
116.72 ตร.ม
1195
033/54
31/01/2554
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6986
89.25 ตร.ม.
1196
032/54
31/01/2554
นายพนัสพงศ์ จันทร์ผัด
168 ม.1 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
ม.4
43045
96 ตร.ม.
1197
031/54
31/01/2554
นายสนธยา เสนาวงศ์
8 ม.17 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ม.4
43043
96 ตร.ม.
1198
030/54
31/01/2554
น.ส.บุศรินทร์ อินทรชัย
39 ม.7 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
43044
96 ตร.ม.
1199
029/54
31/01/2554
นายธวัชชัย ปัญญา
241/25 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
43043
96 ตร.ม.
1200
028/54
31/01/2554
นางสมจิตร ยาพะยา
673 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
22087
92.40 ตร.ม.
1201
027/54
27/01/2554
นางมะลิวรรณ์ ดวงเพ็ชร
151/3 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
4714
๘๑ ตร.ม.
1202
026/54
27/01/2554
นายทรงภพ เจริญอนันต์รัตน์
225 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
1191
163.88 ตร.ม.
1203
025/54
27/01/2554
นางมะลิวรรณ์ ดวงเพ็ชร
151/3 ม.10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
4714
255 ตร.ม.
1204
024/54
27/01/2554
นางมะลิวรรณ์ เจือจันทร์
405 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
41984
99.50 ตร.ม.
1205
023/54
27/01/2554
น.ส.พนิดดา เลาหมี่
54 ม.3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7012
60 ตร.ม.
1206
022/54
27/01/2554
น.ส.วิไลวรรณ บุญเหลือ
61 ม.4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
7757
135 ตร.ม.
1207
019/54
18/01/2554
นายนิวัฒน์ วงศ์แก้ว
801 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.ชร
ม.4
40609
54 ตร.ม.
1208
018/54
18/01/2554
นางวาสนา แก้วแสง
53/1 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
7173
41.25 ตร.ม.
1209
017/54
18/01/2554
นายยงยุทธ แก้วฤทธิ์
90/65 ม.6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ม.8
40188
91 ตร.ม.
1210
021/54
14/01/2554
นางจอมจันทร์ จันทิมา
229/95 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.4
1123
132 ตร.ม.
1211
016/54
13/01/2554
นางชูศรี ศิริสิทธิวรนันท์
512/14 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ม .5
892
2008 ตร.ม.
1212
015/54
13/01/2554
นางเสน่ห์ แก้วตาติ๊บ
28/2 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.5
8193
82 ตร.ม.
1213
014/54
13/01/2554
นางผอง ใจวัน
132 ม.4 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ม.8
264.95 ตร.ม.
1214
013/54
13/01/2554
นายดวงติ๊บ สุภาวงค์
8/20 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
39560
91 ตร.ม.
1215
012/54
13/01/2554
นางบังอร แสนปิง
139 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
21897
226.2 ตร.ม.
1216
011/54
13/01/2554
น.ส.ถ้วน ติยะกว้าง
137 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
21895
192 ตร.ม.
1217
010/54
13/01/2554
นางขวัญใจ ทากอง
232 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6986
114 ตร.ม.
1218
009/54
10/01/2554
น.ส.กนกวรรณ อยู่นาน
2/ซ ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
38452
131.46 ตร.ม.
1219
008/54
10/01/2554
นาบกิจติพงษ์ รงรอง
8/83 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
42339
185.50 ตร.ม.
1220
007/54
10/01/2554
น.ส.รอด กันทะวงค์
190 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43498
154 ตร.ม.
1221
006/54
10/01/2554
นางวิมลวรรณ วงค์ใหญ่
246 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ม. 8
43514
154 ตร.ม.
1222
005/54
10/01/2554
ด.ต.มนตรี ไชยปัน
749 ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.8
43510
154 ตร.ม.
1223
004/54
06/01/2554
นายจตุพร พานประเสริฐ
31/32 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ม.4
4,266,243,671
822.75 ตรม.
1224
003/54
06/01/2554
นางทิพวรรณ ชมพู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6988
69.25 ตร.ม.
1225
002/54
06/01/2554
นางทิพวรรณ ชมพู
453/2 ม.6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ม.9
6987
114 ตร.ม.
1226
001/54
06/01/2554
มูลนิธิคุณความดี
155/19 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ม.5
๑๒๙๑ , ๔๘๖ ,๔๘๗
2,709 ตร.ม.
1227
020/54
02/01/2554
น.ส.ธิดา กาบแก้ว
15 ม. 18 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
ม.8
40705
60 ตร.ม.
 
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
Copyright by :- Nutda jabjainai Position :- Computer Specialist Last Update :- 13 October 2010 ; Time :- 10.00