ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  19  ฉบับ
1 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ  และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
2 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
3 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
4 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่องานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
5 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑
6 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อการขออนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2551
7 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
8 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาต ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา  พ.ศ. 2562
9 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาต ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด  พ.ศ. 2551
10 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2551
11 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาตขุดดินและถมดิน ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
12 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
13 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2551
14 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการจดทะเบียนพานิชย์  ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
15 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการยื่นคำขอ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ. 2551
16 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการชำระภาษีป้าย  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
17 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการยื่นคำขอตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
18 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อการขออนุญาตตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน  พ.ศ.  ๒๕๕๑
19 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อการสมัครนักเรียนเข้าเรียนและการยื่นคำขอรับการบริการในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ