<< กุมภาพันธ์ 2562 >>
อา พฤ
          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
 
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
 
 
นัดหมายงานทะเบียนราษฎรและบัตร เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
ประจำวัน ศุกร์ ที่ 1
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
ขอคืนรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 1.นายชาย คำอ้าย 2.น.ส.หล้า คำอ้าย
แก้ไขรายการ 1.นายอุ่นคำ บัวเขียว 2.ด.ญ.อุทัยวรรณ แก้ว 3.นายวันเฉลิม เบเช 4.ด.ช.ธนกร วุ่ยแม 5.ด.ญ.เบ็นซ สุขประเสริฐ 6.ด.ช.ธนกฤต วุ่ยแม 7.ด.ญ.กัญญารัตน์ บุญศรี 8.ด.ช.ณรงศักดิ์ ไทยลื้อ
ประจำวัน จันทร์ ที่ 4
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
ขอเพิ่มชื่อข้อ 103 1.น.ส.อัญชุลี หม่อโป๊ะกู่
แก้ไขรายการ 1.กุลภัสสร์ ธรรมวงค์ 2.ด.ญ.รุ่งนภา แจ่มใส 3.ด.ญ.อรทัย คำแก้ว
ประจำวัน อังคาร ที่ 5
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการบุคคล 1.น.ส.ฝน นามสาม 2.ด.ญ.ปารมี แสงทอง 3.ด.ช.อภิชาติ นามสาม 4.ด.ช.ชิษณุพงษ์ กันทะวงค์
ประจำวัน พุธ ที่ 6
เริ่ม สิ้นสุด กิจกรรม รายละเอียด สถานที่
แก้ไขรายการบุคคล 1.ด.ช.เมธิน วงค์คำ 2.น.ส.แปง ไทยใหญ่ 3.น.ส.บุษบา ไทยใหญ่ 4.นายบุตรนาง ไทยใหญ่ 5.ด.ญจันทิมา วงค์จัน 6.น.ส.จันจิรา ชัยชนะ 7.ด.ช.ปุญญวัฒน์ ทรายแก้ว