ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำปี พ.ศ. 2563
ลำดับ วันที่ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ
1. 23/9/2563 08.00 น.-12.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2563 งานส่งเสิรมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เทศบาลตำบลเวียงพางคำร่วมกับโรงพยาบาลแม่สาย กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2563 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมหนองแหวน สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ กลุ่มเป้าหมาย อสม.ตำบลเวียงพางคำ จำนวน 200 คน ,ห้องประชุมหนองแหวน สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
2. 4/10/2563 06:00-16:30 test ะำหะ ะำหะ ะำไะไ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฎหมายการทำงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +กองคลัง+ นางสาวณัฐดา จับใจนาย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
3. 8/10/2563 09.30 น.-12.00 น. การประชุมหาแนวทางการจัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563 การประชุมหาแนวทางการจัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ +กองการศึกษา+ นางสาวนลินพร แก้วตาติ๊บ
4. 10/10/2563 08.00 น.-14.00น โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ชุมชนป่ายางใหม่ งานส่งเสิรมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เทศบาลตำบลเวียงพางคำร่วมกับคณะกรรมการชุมชนป่ายางใหม่กำหนดจัดอบรมตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (โครงการเงินอุดหนุนตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
5. 14/10/2563 13.30 น-16.00 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลเวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อร่วมกับฝ่ายสุขาภิบาล รพ.แม่สาย,รพ.สต.บ้านผาหมีและแกนนำกลุ่ม อสม.ตำบลเวียงพางคำ กำหนดจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลเวียงพางคำและหารีอในการดำเนินงานในปีต่อไป ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ร้านก้อนหิน ซอย 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,อื่นๆ,ร้านอาหารก้อนหิน ซอย 1 หมุ่ 8 งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0954470998
6. 14/10/2563 06.00น-12.00 น. กิจกรรมรณรงค์คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เทศบาลตำบลเวียงพางคำร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพฯ รพ.แม่สายและกลุ่ม อสม.บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ออกให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดัน ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งให้บริการตรวจติดตามผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน ในวันพุธที่ 2 ประเดือน ตุลาคม 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์สุขภาพป่าเหมือด หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,อื่นๆ,ศูนย์สุขภาพป่าเหมือด หมุ่ 9 ต.เวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0954470998
7. 15/10/2563 08.00 น.-14.00น โครงการผู้พิการสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการฯ กำหนดจัดอบรมภายใต้โครงการผู้พิการสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ กำกับดูแลโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ซอย 7 หมู่ 9 ตำ.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมายคนพิการและผุ้สูงอายุจำนวน 50 คน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ กำกับดูแลโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
8. 16/10/2563 8.30-15.30 ประชุมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ประชุมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดย ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม ผุ้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วม ,ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย +กองช่าง+
9. 16/10/2563 08.00 น.-14.00น โครงการควบคุมโรคไอโอดีนชุมชนบ้านป่ายางใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพฯร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านป่ายางใหม่ กำหนดจัดอบรมตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนชุมชนป่ายางใหม่ ได้รับการสนับงบประมาณจากโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
10. 19/10/2563 19.00น.เป็นต้นไป- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี2564 งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อร่วมกับกลุ่ม อสม.หมู่1 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่กลุ่มแกนนำสุขภาพในชุมชนผาจม ในวันที่19ตุลาคม2563เวลา19.00น.เป็นต้นไปณศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สาย หมู่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สายหมู่1ต.เวียงพางคำอ.แม่สายจ.เชียงราย งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
11. 20/10/2563 14.00 น.-เป็นต้นไป ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อ.แม่สาย ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.แม่สาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ,ห้องประชุม อำเภอแม่สาย +สำนักปลัดเทศบาล+ ส.อ.กิตติศักดิ์ จินาการ งานป้องกันฯ
12. 26/10/2563 09.00-เป็นต้นไป โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ Covid-19 ในพื้นที่ชายแดน จ.เชียงราย (มอบหมายงาน ป้องกันฯและการส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วม) อำเภอแม่สาย,อื่นๆ,หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจน์ งานป้องกันฯ และงานส่งเสริมสุขภาพ
13. 26/10/2563 09.00-เป็นต้นไป ประชุมแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย อื่นๆ,อื่นๆ,โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจ์
14. 26/10/2563 13.30-เป็นต้นไป ประชุมชึ้แจงโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง ประชุมชึ้แจงโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง ณ อบจ.เชียงราย (มอบหมาย น.ส.รุ่งรัตน์ แก้วแก่น พยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วม) อื่นๆ,อื่นๆ,อบจ.เชียงราย +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจ์ งานส่งเสริมสุขภาพฯ
15. 27/10/2563 09.00-เป็นต้นไป โครงการโรคขาดสารไอโอดีน (ชุมชนถ้ำผาจม ม.1) โครงการโรคขาดสารไอโอดีน (ชุมชนถ้ำผาจม ม.1) (งานส่งเสริมสุขภาฯเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ศาลาอเนกประสงค์ ม.1,ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชุนถ้ำผาจม +สำนักปลัดเทศบาล+ น.ส.เบญจพร ทองคำ งานส่งเสริมสุขภาพฯ
16. 28/10/2563 13.30-16.30 ขอเชิญประชุมแก้ไขปัญหาแนวเขตระหว่างหมู่บ้าน ม.1,ม.2,ม.3 ต.เวียงพางคำ อำเภอแม่สายแจ้งประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตท้องที่บ้านแม่สาย ม.1 บ้านดอยงาม ม.2 และบ้านเวียนพาน ม.3 (ระหว่างเขตทต.เวียงพางคำและเขต ทต.แม่สาย อำเภอแม่สาย,ห้องประชุมอ.แม่สาย,ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย งานธุรการ(กองช่าง) นายสัมพันธ์ ทันหล้า กองช่าง
17. 28/10/2563 09.00-เป็นต้นไป โครงการปรับปรุงโภชนาการอาหารสุขภาพเด็กชุมชนถ้ำผาจม ม.1 โครงการปรับปรุงโภชนาการอาหารสุขภาพเด็กชุมชนถ้ำผาจม ม.1 (งานส่งเสริมสุขาภาพเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ศาลาอเนกประสงค์ ม.1,ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชุนถ้ำผาจม งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น.ส.เบญจพร ทองคำ งานส่งเสริมสุขภาพฯ
18. 29/10/2563 09.00-12.00 รร.อนุบาลแม่สาย "ขอเรียนเชิญเข่าร่วมพิธิมอบทุนการศึกษา" ด้วยรร.อนุบาลแม่สาย ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาแม่สาย อื่นๆ,-กรุณาเลือก-,รร.อนุบาลแม่สาย งานธุรการ(กองการศึกษา) น.ส.นลินพร แก้วตาติ๊บ งานธุรการ กองการศึกษ
19. 30/10/2563 09.00-12.00 อำเภอแม่สายขอเชิญคณะทำงานร่วมตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตการรับรองใบอนุญาตค้าไม้หวงห้าม อำเภอแม่สายขอเชิญคณะทำงานฯร่วมตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าสิ่งประดิษฐ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้าม อำเภอแม่สาย,อื่นๆ, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม นายอัษฎาวุษ กรุณา งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
20. 30/10/2563 08.30-16:30 โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคเข้าเลือดออก สปสช.ทต.เวียงพางคำ จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ศาลาอเนกประสงค์ ม.5, งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น.ส.เบญจพร ทองคำ งาน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
21. 30/10/2563 09.00-12.00น. ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 อำเภอแม่สายขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 อำเภอแม่สาย,หอประชุมพระเจ้าพรหม,ที่ว่าการอำเภอแม่สาย งานธุรการ(สป.) น.ส.รุ่งทิพย์ อายุโรจน์
22. 2/11/2563 13.00-16:30 ประชุมจัดการ Care Plan สำหรับอาสาบริบาลท้องถิ่น ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมจัดการ Care Plan สำหรับอาสาบริบาลท้องถิ่น (ได้รับการแจ้งประสานทางวาจา) อื่นๆ,อื่นๆ,ห้องประชุมชั้น 2 สนง.สาธารณสุขอ.แม่สาย งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น.ส.รุ่งรัตน์ แก้วแก่น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
23. 3/11/2563 13.30-16:30 การประชุมคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นผู้แทนเทศบาลในก.ท.จ.ชร. ปลัดเทศบาลเข้าร่วมการประชุมคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นผู้แทนเทศบาลในก.ท.จ.ชร. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง จังหวัดเชียงราย,อื่นๆ,ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย งานการเจ้าหน้าที่ น.ส.กิตติยา ก้อนใจ
24. 3/11/2563 10.00-12.00น. ประชุมตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 7 ประชุมาตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 7 โครงการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 12 ห้อง โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,อื่นๆ,โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ งานสาธารณูปโภค นายสัมพันธ์ ทันหล้า
25. 4/11/2563 13.00-16:30 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการการแก้ไขปัญหากลิ่นของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการการแก้ไขปัญหากลิ่นของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอำเภอแม่สาย อื่นๆ,อื่นๆ,เทศบาลตำบลแม่สาย +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวกมลธิดา ดอกไม้
26. 4/11/2563 08.30-12.00น. กิจกรรมจิตอาสา อำเภอแม่สายขอเชิญนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเข้าร่วม"กิจกรรมจิตอาสา "การเฝ้าระวังเชิงรุก Active Case Finding) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน" (การแต่งกายชุดจิตอาสา) อำเภอแม่สาย,หอประชุมพระเจ้าพรหม,ที่ว่าการอำเภอแม่สาย งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น.ส.รุ่งรัตน์ แก้วแก่น
27. 4/11/2563 13.00 น.-16:30 น. ประชุมหารือการดำเนินงานเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่นในบทบาทของอปท. โรงพยาบาลแม่สายขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่นในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นๆ,อื่นๆ,ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่สาย งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น.ส.รุ่งรัตน์ แก้วแก่น ประสานแจ้งทางวาจา
28. 4/11/2563 09.00-12.00น. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำคลอง กลุ่มบริหารการใช้น้ำ ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการน้ำ อาร์ เอ็ม ซี 1 อื่นๆ,อื่นๆ,ห้องประชุม ทต.แม่สายมิตรภาพ งานธุรการ(กองช่าง) นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจน์
29. 4/11/2563 09.00-12.00น. ประชุมเกี่ยวกับงานโครงการก่อสร้าง กองช่างจัดประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่อผู้รับจ้าง โดยเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมชี้แจ้ง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,สนง.ทต.เวียงพางคำ งานธุรการ(กองช่าง) นายสัมพันธ์ ทันหล้า
30. 5/11/2563 10.00-12.00น. ประชุมรับมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย อำเภอแม่สายขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference SystemX อำเภอแม่สาย,-กรุณาเลือก-,ณ ห้องประชุมชั้น 2 อ.แม่สาย งานธุรการ(สป.) นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจน์
31. 7/11/2563 09.00 น.-12.00น. ร่วมการตรวจติดตามราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 อำเภอแม่สายขอเชิญเข้าร่วมการตรวจติดตามราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 (นายโชคดี อมรวัฒน์) ทีจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในประเด็นตามมาตรการเผ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา แห่งที่ 1,2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย อำเภอแม่สาย,ห้องประชุมอ.แม่สาย,ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น.ส.รุ่งรัตน์ แก้วแก่น
32. 10/11/2563 09.30 น.-12.00น. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อ.แม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย ขอเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอ.แม่สาย เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะทุกประเภทจากต้นทาง อื่นๆ,อื่นๆ,ห้องประชุมสภา ทต.แม่สาย งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม นายอัษฎาวุษ กรุณา
33. 10/11/2563 09.00-12.00 โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค เทศบาลตำบลเวียงพางคำจัดทำโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,สนง.ทต.เวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น.ส.รุ่งรัตน์ แก้วแก่น สปสช.ทต.เวียงพางคำ
34. 11/11/2563 06:00-16:30 กิจกรรมคัดกรองเบาหวานความดันและตรวจติดตามผู้ป่วย ม.9 กิจกรรมคัดกรองเบาหวานความดันและตรวจติดตามผู้ป่วย งานส่งเสริมสุขภาพฯร่วมกับ อสม. หมู่ 9และโรงพยบาลแม่สาย จัดกิจกรรมคัดกรอกเบาหวาน ความดัน อื่นๆ,ศาลาอเนกประสงค์ ม.9,ศุนย์ป่าเหมือด ซอย 3 ม.9 งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น.ส.รุ่งรัตน์ แก้วแก่น
35. 12/11/2563 13.30-16:30 ประชุมพิจารณาโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร ทฤษฎีใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย ขอเชิญประชุมพิจารณาโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร ทฤษฎีใหม่ อื่นๆ,อื่นๆ,สนง.เกษตรอำเภอแม่สาย +สำนักปลัดเทศบาล+ น.ส.ชนัญชิตา อ่อนนิ่ม
36. 12/11/2563 17.30 น.-เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงส่งและุแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน รร.อนุบาลแม่สาย "ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงส่ง และแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ นายระดับ ตาเต อื่นๆ,อื่นๆ,โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)(โดมพลศึกษา) งานธุรการ(กองการศึกษา) น.ส.นลินพร แก้วตาติ๊บ
37. 13/11/2563 10.00-12.00 ขอเชิญประชุมตรวจสอบติดตามผลการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ กรณี เหตุรำคาญของเสียงและฝุ่นละอองในขณะปฏิบัติงานจากการประกอบกิจการร้านร่มโพธิ์ซีเมนต์บล็อค (หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ) ขอเชิญประชุมตรวจสอบติดตามผลการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ กรณี เหตุรำคาญของเสียงและฝุ่นละอองในขณะปฏิบัติงานจากการประกอบกิจการร้านร่มโพธิ์ซีเมนต์บล็อค (หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวกมลธิดา ดอกไม้
38. 15/11/2563 09.00-16:30 ร่วมงาน"ครบรอบ 30 ปี ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน" ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน ขอเชิญนายกเทศมนตรีเข้า ร่วมงาน"ครบรอบ 30 ปี " เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,-กรุณาเลือก-,อาคารสายสุรี จุติกล ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน งานธุรการ(สป.) นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจน์
39. 18/11/2563 09.00 น.-16:30 โครงการอบรมอาชีพกลุ่มสตรี:กิจกรรมการจัดดอกไม้แห้ง ประจำปี 2563 งานพัฒนาชุมชน จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรี "โครงการอบรมอาชีพกลุ่มสตรี:กิจกรรมการจัดดอกไม้แห้ง ประจำปี 2563" เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ศาลาอเนกประสงค์ ม.9,ศาลาอเนกประสงค์ ซอย 3 หมุ่ 9 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน นางวรารัตน์ อารีย์
40. 18/11/2563 08:00-16:30 ประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงราย สันนิบาตเทศบาลจ.เชียงราย"ขอเชิญนายกเทศมนตรี/ประธานสภา"ประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงราย อื่นๆ,อื่นๆ,โรงแรมเวียงอินทร์ จ.ชร งานธุรการ(สป.) นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจน์
41. 18/11/2563 09.00-16:30 โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัส RSV ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ภายใต้โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ประกอบด้วยกิจกรรม (1)ให้ความรู้เรื่องปอดอักเสบจากไวรัส RSV (2)สอนการล้างมือ 7 ขั้น (3)การใช้หน้ากากอนามัย (4) สาธิตการทำเจลล้างมือ (5) มอบป้ายสื่อความรู้เรื่องปอดอักเสบจากไวรัส RSV เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ,ศพด.ในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน แก้วแก่น 0956783452
42. 23/11/2563 09.00 น.-16:30 สอบคัดเลือกและสรรหาผู้ช่วยครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และครูพี่เลี้ยง (จ้างเหมาบริการ) ดำเนินการสอบคัดเลือกและเลือกสรรครูผู้ช่วยสอน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และครูพี่เลี้ยง (ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย) จ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ +กองการศึกษา+ นางสาวนลินพร แก้วตาติ๊บ
43. 23/11/2563 09:00-12:00 กิจกรรมบริการ"จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ม.5 งานจัดเก็บรายได้ฯออกรับบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูงฝอยนอกสถานที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ศาลาอเนกประสงค์ ม.5, งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ สิบเอกหญิงสุภาวดี. อุ่นเรือน
44. 24/11/2563 09:00-12:00 กิจกรรมบริการ งานจัดเก็บรายได้ฯออกรับบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูงฝอยนอกสถานที่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักสงฆ์ร่มโพธิทอง ม.9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,อื่นๆ,สำนักสงฆ์ร่มโพธิทอง ม.9 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ สิบเอกหญิงสุภาวดี. อุ่นเรือน
45. 25/11/2563 09.30-12.00 ประชุมร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 ประชุมร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานแผนและงบประมาณ น.ส.ชนัญชิตา อ่อนนิ่ม
46. 26/11/2563 08.30 น.-16:30 น. ประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อื่นๆ,อื่นๆ,อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน งานธุรการ(กองช่าง) นายสัมพันธ์ ทันหล้า
47. 26/11/2563 13:30-14:30 ตรวจสถานประกอบกิิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 ร่วมกับอำเภอแม่สายเข้าตรวจสถานประกอบกิิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 อื่นๆ,อื่นๆ,ร้านเกมส์ หมู่ที่ 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม นางสาวกมลธิดา ดอกไม้
48. 27/11/2563 08.00น.-15:00 โครงการสร้างสุขภาพจิตสดใสสถานีเติมใจคลายทุกข์ งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ สำนักปลัดเทศบาลกำหนดจัดทำโครงการสร้างสุขภาพจิตสดใสสถานีเติมใจคลายทุกข์:ผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็ง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา08.00-15.00น.ณ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอ่ยุและคนพิการฯ หมู่ 9 ซอย 7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป้าหมายผู้สูงอายุและผู้สนใจจำนวน 60 คน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,อื่นๆ,ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลเวียงพางคำ +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวรุ่งรัตน แก้วแก่น
49. 30/11/2563 08:00-16:30 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของอปท.ในจ.เชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายแจ้งให้เข้าร่วม อบรม"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของอปท.ใน จ.เชียงราย" (ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.63) จังหวัดเชียงราย,-กรุณาเลือก-,ห้องประชุมเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย +สำนักปลัดเทศบาล+ น.ส.กิติยา ก้อนใจ
50. 30/11/2563 08.30-15.00 โครงการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ(ประชุมผู้ปกครอง) เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง (ประชุมผู้ปกครอง) โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียนในด้านต่างๆ และหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน อีกทั้ง ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, งานธุรการ(กองการศึกษา) พุทธรักษ์
51. 1/12/2563 08:00-16:30 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของอปท.ใน จ.เชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายแจ้งให้เข้าร่วม อบรม"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของอปท.ใน จ.เชียงราย" (ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.63) จังหวัดเชียงราย,-กรุณาเลือก-,ห้องประชุมเอกโอชา อ.เมือง จ.เชียงราย +สำนักปลัดเทศบาล+ น.ส.กิติยา ก้อนใจ
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai position: computer specialist last update: 20 Oct 2020 Time: 16.00