ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลำดับ วันที่ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ
1. 4/10/2563 06:00-16:30 test ะำหะ ะำหะ ะำไะไ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฎหมายการทำงาน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน, +กองคลัง+ นางสาวณัฐดา จับใจนาย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
2. 8/10/2563 09.30 น.-12.00 น. การประชุมหาแนวทางการจัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563 การประชุมหาแนวทางการจัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ +กองการศึกษา+ นางสาวนลินพร แก้วตาติ๊บ
3. 10/10/2563 08.00 น.-14.00น โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ชุมชนป่ายางใหม่ งานส่งเสิรมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เทศบาลตำบลเวียงพางคำร่วมกับคณะกรรมการชุมชนป่ายางใหม่กำหนดจัดอบรมตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (โครงการเงินอุดหนุนตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
4. 14/10/2563 13.30 น-16.00 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลเวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อร่วมกับฝ่ายสุขาภิบาล รพ.แม่สาย,รพ.สต.บ้านผาหมีและแกนนำกลุ่ม อสม.ตำบลเวียงพางคำ กำหนดจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลเวียงพางคำและหารีอในการดำเนินงานในปีต่อไป ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ร้านก้อนหิน ซอย 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,อื่นๆ,ร้านอาหารก้อนหิน ซอย 1 หมุ่ 8 งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0954470998
5. 14/10/2563 06.00น-12.00 น. กิจกรรมรณรงค์คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เทศบาลตำบลเวียงพางคำร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพฯ รพ.แม่สายและกลุ่ม อสม.บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ออกให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดัน ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งให้บริการตรวจติดตามผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน ในวันพุธที่ 2 ประเดือน ตุลาคม 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์สุขภาพป่าเหมือด หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,อื่นๆ,ศูนย์สุขภาพป่าเหมือด หมุ่ 9 ต.เวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0954470998
6. 15/10/2563 08.00 น.-14.00น โครงการผู้พิการสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการฯ กำหนดจัดอบรมภายใต้โครงการผู้พิการสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ กำกับดูแลโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ซอย 7 หมู่ 9 ตำ.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมายคนพิการและผุ้สูงอายุจำนวน 50 คน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ กำกับดูแลโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
7. 16/10/2563 08.00 น.-14.00น โครงการควบคุมโรคไอโอดีนชุมชนบ้านป่ายางใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพฯร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านป่ายางใหม่ กำหนดจัดอบรมตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนชุมชนป่ายางใหม่ ได้รับการสนับงบประมาณจากโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
8. 16/10/2563 8.30-15.30 ประชุมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ประชุมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดย ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม ผุ้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วม ,ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย +กองช่าง+
9. 19/10/2563 19.00น.เป็นต้นไป- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี2564 งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อร่วมกับกลุ่ม อสม.หมู่1 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่กลุ่มแกนนำสุขภาพในชุมชนผาจม ในวันที่19ตุลาคม2563เวลา19.00น.เป็นต้นไปณศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สาย หมู่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สายหมู่1ต.เวียงพางคำอ.แม่สายจ.เชียงราย งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
10. 20/10/2563 14.00 น.-เป็นต้นไป ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อ.แม่สาย ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.แม่สาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ,ห้องประชุม อำเภอแม่สาย +สำนักปลัดเทศบาล+ ส.อ.กิตติศักดิ์ จินาการ งานป้องกันฯ
11. 26/10/2563 09.00-เป็นต้นไป ประชุมแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย อื่นๆ,อื่นๆ,โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจ์
12. 26/10/2563 13.30-เป็นต้นไป ประชุมชึ้แจงโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง ประชุมชึ้แจงโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง ณ อบจ.เชียงราย (มอบหมาย น.ส.รุ่งรัตน์ แก้วแก่น พยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วม) อื่นๆ,อื่นๆ,อบจ.เชียงราย +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจ์ งานส่งเสริมสุขภาพฯ
13. 26/10/2563 09.00-เป็นต้นไป โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ Covid-19 ในพื้นที่ชายแดน จ.เชียงราย (มอบหมายงาน ป้องกันฯและการส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วม) อำเภอแม่สาย,อื่นๆ,หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย +สำนักปลัดเทศบาล+ นางสาวรุ่งทิพย์ อายุโรจน์ งานป้องกันฯ และงานส่งเสริมสุขภาพ
14. 27/10/2563 09.00-เป็นต้นไป โครงการโรคขาดสารไอโอดีน (ชุมชนถ้ำผาจม ม.1) โครงการโรคขาดสารไอโอดีน (ชุมชนถ้ำผาจม ม.1) (งานส่งเสริมสุขภาฯเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ศาลาอเนกประสงค์ ม.1,ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชุนถ้ำผาจม +สำนักปลัดเทศบาล+ น.ส.เบญจพร ทองคำ งานส่งเสริมสุขภาพฯ
15. 28/10/2563 13.30-16.30 ขอเชิญประชุมแก้ไขปัญหาแนวเขตระหว่างหมู่บ้าน ม.1,ม.2,ม.3 ต.เวียงพางคำ อำเภอแม่สายแจ้งประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตท้องที่บ้านแม่สาย ม.1 บ้านดอยงาม ม.2 และบ้านเวียนพาน ม.3 (ระหว่างเขตทต.เวียงพางคำและเขต ทต.แม่สาย อำเภอแม่สาย,ห้องประชุมอ.แม่สาย,ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย งานธุรการ(กองช่าง) นายสัมพันธ์ ทันหล้า กองช่าง
16. 28/10/2563 09.00-เป็นต้นไป โครงการปรับปรุงโภชนาการอาหารสุขภาพเด็กชุมชนถ้ำผาจม ม.1 โครงการปรับปรุงโภชนาการอาหารสุขภาพเด็กชุมชนถ้ำผาจม ม.1 (งานส่งเสริมสุขาภาพเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ) เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ศาลาอเนกประสงค์ ม.1,ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชุนถ้ำผาจม งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น.ส.เบญจพร ทองคำ งานส่งเสริมสุขภาพฯ
17. 29/10/2563 09.00-12.00 รร.อนุบาลแม่สาย "ขอเรียนเชิญเข่าร่วมพิธิมอบทุนการศึกษา" ด้วยรร.อนุบาลแม่สาย ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาแม่สาย อื่นๆ,-กรุณาเลือก-,รร.อนุบาลแม่สาย งานธุรการ(กองการศึกษา) น.ส.นลินพร แก้วตาติ๊บ งานธุรการ กองการศึกษ
18. 30/10/2563 09.00-12.00 อำเภอแม่สายขอเชิญคณะทำงานร่วมตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตการรับรองใบอนุญาตค้าไม้หวงห้าม อำเภอแม่สายขอเชิญคณะทำงานฯร่วมตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตขอรับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าสิ่งประดิษฐ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้หวงห้าม อำเภอแม่สาย,อื่นๆ, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม นายอัษฎาวุษ กรุณา งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
19. 30/10/2563 08.30-16:30 โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคเข้าเลือดออก สปสช.ทต.เวียงพางคำ จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ศาลาอเนกประสงค์ ม.5, งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น.ส.เบญจพร ทองคำ งาน สปสช.ทต.เวียงพางคำ
20. 30/10/2563 09.00-12.00น. ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 อำเภอแม่สายขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 อำเภอแม่สาย,หอประชุมพระเจ้าพรหม,ที่ว่าการอำเภอแม่สาย งานธุรการ(สป.) น.ส.รุ่งทิพย์ อายุโรจน์
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai position: computer specialist last update: 20 Oct 2020 Time: 16.00