ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำวันที่8/10/2563
ลำดับ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ มอบผู้แทน
1. 09.30 น.-12.00 น. การประชุมหาแนวทางการจัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563 การประชุมหาแนวทางการจัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ +กองการศึกษา+ นางสาวนลินพร แก้วตาติ๊บ
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai position: computer specialist last update: 20 Oct 2020 Time: 16.00