ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำวันที่20/10/2563
ลำดับ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ มอบผู้แทน
1. 14.00 น.-เป็นต้นไป ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อ.แม่สาย ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.แม่สาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ,ห้องประชุม อำเภอแม่สาย +สำนักปลัดเทศบาล+ ส.อ.กิตติศักดิ์ จินาการ งานป้องกันฯ
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai position: computer specialist last update: 20 Oct 2020 Time: 16.00