ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำวันที่19/10/2563
ลำดับ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ มอบผู้แทน
1. 19.00น.เป็นต้นไป- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี2564 งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อร่วมกับกลุ่ม อสม.หมู่1 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่กลุ่มแกนนำสุขภาพในชุมชนผาจม ในวันที่19ตุลาคม2563เวลา19.00น.เป็นต้นไปณศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สาย หมู่1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สายหมู่1ต.เวียงพางคำอ.แม่สายจ.เชียงราย งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai position: computer specialist last update: 20 Oct 2020 Time: 16.00