ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำวันที่16/10/2563
ลำดับ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ มอบผู้แทน
1. 08.00 น.-14.00น โครงการควบคุมโรคไอโอดีนชุมชนบ้านป่ายางใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพฯร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านป่ายางใหม่ กำหนดจัดอบรมตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนชุมชนป่ายางใหม่ ได้รับการสนับงบประมาณจากโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
2. 8.30-15.30 ประชุมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ประชุมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดย ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ สว่างเต็ม ผุ้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วม ,ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย +กองช่าง+
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai position: computer specialist last update: 20 Oct 2020 Time: 16.00