ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำวันที่15/10/2563
ลำดับ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ มอบผู้แทน
1. 08.00 น.-14.00น โครงการผู้พิการสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการฯ กำหนดจัดอบรมภายใต้โครงการผู้พิการสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ กำกับดูแลโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ซอย 7 หมู่ 9 ตำ.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมายคนพิการและผุ้สูงอายุจำนวน 50 คน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ กำกับดูแลโดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai position: computer specialist last update: 20 Oct 2020 Time: 16.00