ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำวันที่14/10/2563
ลำดับ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ มอบผู้แทน
1. 06.00น-12.00 น. กิจกรรมรณรงค์คัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เทศบาลตำบลเวียงพางคำร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพฯ รพ.แม่สายและกลุ่ม อสม.บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ออกให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน-ความดัน ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งให้บริการตรวจติดตามผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน ในวันพุธที่ 2 ประเดือน ตุลาคม 2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์สุขภาพป่าเหมือด หมู่ที่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,อื่นๆ,ศูนย์สุขภาพป่าเหมือด หมุ่ 9 ต.เวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0954470998
2. 13.30 น-16.00 น. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลเวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อร่วมกับฝ่ายสุขาภิบาล รพ.แม่สาย,รพ.สต.บ้านผาหมีและแกนนำกลุ่ม อสม.ตำบลเวียงพางคำ กำหนดจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลเวียงพางคำและหารีอในการดำเนินงานในปีต่อไป ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ร้านก้อนหิน ซอย 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,อื่นๆ,ร้านอาหารก้อนหิน ซอย 1 หมุ่ 8 งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0954470998
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai position: computer specialist last update: 20 Oct 2020 Time: 16.00