ปฏิทินนัดหมาย
ภารกิจงานทั้งหมดประจำวันที่10/10/2563
ลำดับ เวลา งาน/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ ภารกิจงานของ ประสานงาน/ติดต่อ หมายเหตุ มอบผู้แทน
1. 08.00 น.-14.00น โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ชุมชนป่ายางใหม่ งานส่งเสิรมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เทศบาลตำบลเวียงพางคำร่วมกับคณะกรรมการชุมชนป่ายางใหม่กำหนดจัดอบรมตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (โครงการเงินอุดหนุนตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ,ห้องประชุมหนองแหวน,ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ต.เวียงพางคำ งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 0956783452
     
งานระบบสารสนเทศ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
copyright by:- nutda jabjainai position: computer specialist last update: 20 Oct 2020 Time: 16.00