ผลการเยาวชน

 
เยาวชนอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ ปี 2551
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
1
เด็กชายนุกูล ทาเศรษฐ
2
เด็กชายนันทวัฒน์ แรมสุภา
3
เด็กหญิงมัลลิกา ปินสว่าง
4
เด็กหญิงจันทร์จิรา สุวรรณเทพ
5
เด็กหญิงพรทิวา คุณณาศร
6
เด็กชายฤทธิไกร ศรีใจยา
7
เด็กชายอนันตชัย เทพเมืองมูล
8
เด็กหญิงพิกุลทอง คืนเมืองมา
9
เด็กชายอนุทัศน์ ต๊ะต้องใจ
10
เด็กชายรัฐกร ราวิชัย
11
เด็กหญิงอังคณา วินัน    
รุ่นที่ 2
1
เด็กหญิงภาวินี โยกันธิ
2
เด็กหญิงจิราพรรณ ศรีสงศ์ใจ
3
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ศรีณรงค์
4
เด็กชายเกรียงไกร ใจประสบ
5
เด็กชายประเสริฐ ยอดคำ
6
เด็กชายปิยะณัฐ ขาเลศักดิ์
7
เด็กชายกัมปนาท เจริญยิ่ง      


วิทยากร
ทีมงาน 1

ทีมงาน 2
 
บรรยากาศวันปฐมนิเทศอบรมคอมพิวเตอร์
 
     
เยาวชน และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรุ่นที่ 1
ปี 2550
 
  ผลงานฝึกเขียน Webpage
 

แพรวพรรณ บรรเลงกาศ
 

สุดารัตน์ ธรรมวงค์

หลง บุญหลง
 

ศมาพร บำเพ็ญกุล

 

 

   
   
  เยาวชนร่วมกิจกรรม
  เยาวชน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ร่วมต้อนรับคณะตรวจรางวัลพระปกเกล้า ปี2550 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550
   
  เยาวชนเข้าค่ายจริยธรรม ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2550
   
  เยาวชน ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.เวียงพางคำ ร่วมกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2550
   
   
   
   
   
 
สนับสนุนโดย: เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393