ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา
       เดิมก่อตั้งเป็นศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อประสานการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ โดยได้รับเงินอุดหนุนจาก อบต.เวียงพางคำ เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับตำบล สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมให้เยาวชนในตำบลดำรงไว้ซึ่งความรัก ความสามัคคี ไม่ยุ่งกับยาเสพติด ปฏิบัติตัวเป็นเยาวชนที่ดี เป็นคนดี ทำความดี คิดดี ต่อชุมชน
         ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ ที่เห็นถึงการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกัน การประสานความสามัคคีระหว่างเยาวชนในพื้นที่ ซึ่ง ประกอบด้วยหลากหลายชนเผ่า ไม่ให้เกิดความแปลกแยกระหว่างชนเผ่า ทั้งร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
          ปัจจุบันตั้งเป็นศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ตั้งเมื่อวันที่ วันที่ 28 กันยายน 2550

กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่อง
           กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล
           กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล
           กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม
           กิจกรรมการดนตรีพื้นบ้าน
           กิจกรรมการฝึกซ้อมดนตรีสากล
           กิจกรรมการทำ Website

แผนกิจกรรมในฝัน...
           กิจกรรมเยาวชนวิทยุชุมชน
           กิจกรรมร้อยดวงใจเยาวชนล้อมดวงใจผู้สูงวัย

แข่งฟุตซอล
แข่งฟุตบอล

เข้าค่ายจริยธรรม
สนับสนุนโดย: เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
409 หมู่ที 9 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-646569 ,053-646393