***ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น***

  ประกาศ กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งฯ
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ เขต 2
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ เขต 1
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ส.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ส.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 

หน้าที่   1 | 2 | 3