***เผยแพร่ผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง***

  ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนศูนย์บำบัดยาเสพติด บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมหลังคาฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร หมายเลขทะเบียน 81-3595 เชียงราย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ แบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความจุ 4 ลบ.หลา หมายเลขทะเบียน ผค-4435 เชียงราย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังสถานีขนส่ง ผู้โดยสารอำเภอแม่สายเชื่อมต่อถนนสายทางบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทางขึ้นสุสาน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทางขึ้นสุสาน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยมิถุนายน ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 6 (ช่วงบน ทิศใต้) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตัด 4-5 หน้าบ้าน นายเฉลียว ทาเศรษฐ์ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตัด 3-4 หน้าบ้านนางยุพิน พันปัญญา หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสายทางบ้านห้วยน้ำริน เชื่อมต่อถ้ำผาจม หมู่ที่ 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยแม่สาย แกรนวิว (ช่วงล่าง) หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถดับเพลิงในอาคาร ขนาดปริมาตรถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม และถังน้ำยาโฟม พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยสถานธรรม (ฝั่งตะวันตก) บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ซอยตัด 3-5 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงกั้นผนังโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองเลียบชลประทาน ซอย 5-6-7 บ้านป่าเหมืดสุขสำราญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 สนามยิงปืน หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 17 หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคอสะพานซอย 21 หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเสี้ยวบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถ้ำผาเรือ 3 หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมงานเสริมไหล่ ซอยตัด 3-4 หน้าบ้านนางจารี โสภา (2 ฝั่งถนน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมงานเสริมไหล่ ซอยตัด 6-7 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ฝั่งถนน) บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรุ่งเจริญ 11 หน้าบ้านนายใส่ แสงจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเจริญ 9 หน้าบ้านนายหนุ่ม ก๋องคำ หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเจริญ 11 หน้าบ้านนายสามารถ นามอ้าย หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมงานเสริมไหล่ ซอยประติมากรรม หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องเก็บของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสาร (พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสาร (พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งต้นสนเกาะกลางถนนพหลโยธินช่างทางขึ้นผาหมีถึงด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารป้องกัน (เดิม) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตำบลเวียงพางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบดอัด โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ดอยช้างงู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 5 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอู่เชียงใหม่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำริน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมศูนย์เยาวชนตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าบ้านนายยี่ตาล นามปัน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/2 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยตัด 1-2 (เลียบคลองชลประทาน) หมู่ที่ 8
  ประกาศผู้ชนะเสอนราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/1 หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอยตัด 5-6 (ซอยบ้านป้าจิต ลุงยงค์) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอยมีนาคม หมู่ที่ 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 6 สุดซอย (ทิศใต้) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตัด 9-11 (2 ฝั่งถนน) หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
  ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทาง สายทางหมู่บ้านแม่สายแกรนด์วิว (ช่วงบน)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดสวนสาธารณะสวนหย่อมและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกรด บดอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 6/5 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/1 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำริน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กหน้าบ้านนายสมบูรณ์ อภิบรรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าวัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสารเครื่องกรองน้ำพร้อมล้างตะกอนถังแชมเปญเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถมหินคลุกพร้อมปรับเกรดบดอัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดัดแปลงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกเทท้าย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่ออกกำลังกายข้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างราวกันตกถนนบริเวณหน้าบ้านนายชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล ถึงบ้านนายสายัณห์ รุ่งมณีธรรม หมู่ที่ 6
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำและฝาปิด ซอยข้างบ้าน ด.ต.อดุลย์ กองสอน หมู่ที่ 10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นศูนย์ไฟป่า หมู่ที่ 7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางนวล คำเงิน ถึงบ้านนายทวี จันทาพูน หมู่ที่ 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 4 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยตัด 1-2 (เสี้ยวบ้าน) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมกันสาดด้านหลังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ทางเข้าบ้านถ้ำผาเรือ หมู่ที่ 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดและตะแกรงเหล็กบริเวณข้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ผ่านศาลาอเนกประสงค์ถึงบ้านนางเข็มทอง ในทอง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสายหลักในหมู่บ้าน(ฝั่งศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเปี้ยเกี๋ยง หมู่ที่ 9
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางหมู วงศ์ษาฟู หมู่ที่ 9
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเลียบดอย จากบริเวณบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 – บ้านป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดเกาะกลางถนนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
  ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ หมู่ที่ 9
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผลการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒)เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศผลการประมูลโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมไหล่ทาง คสล. ซอย ๒ หมู่ที่๘ บ้านป่าเหมือดสันติสุข
  ประกาศผลการประมูลโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย ๔ หมู่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประกาศผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๘ หมู่ที่ ๖
  ประกาศผลการประมูลโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าเหมือดสุขสำราญ-บ้านป่าเหมือดสันติสุข
  ประกาศผลการประมูลโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ-บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖
  ประกาศผลการประมูลโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายลงสู่บ้านผาหมี
  ประกาศผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงพาน
  ประกาศผลการประมูลโครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮครอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
  ประกาศผลการประมูลโครงการซ่อมแซมผิวถนนบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่
  ประกาศผลการประมูลโครงการซ่อมแซมผิวถนนบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่(เลียบคลองชลประทาน)
  ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสามแยกปากซอย ๔ หมู่ ๒ บ้านดอยงาม
  ประกาศผลการประมูลโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมไหล่ทางซอย ๓ ตลอดสายหมูที่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ