***กฎหมายระเบียบงานทะเบียนราษฎร์***

  คำสั่งสำนักงานทะเบียนฯ เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราขการแทนนายทะเบียนท้องถิ่น
  คำสั่งสำนักงานทะเบียนฯ การแต่งตั้งผู้ช่วยงานทะเบียนท้องถิ่นทต.เวัยงพางคำ
  การแก้ไขเอกสารการทะเบียนราษฎรที่มีรายการไม่ถูกต้อง
 

หน้าที่  1