***ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง***

  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำผาเรือ 3 หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเสี้ยวบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมงานเสริมไหล่ ซอยตัด 6-7 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ฝั่งถนน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมงานเสริมไหล่ ซอยตัด 3-4 หน้าบ้านนางจารี โสภา (2 ฝั่งถนน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(แค็บ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(แค็บ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  การประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่บริการห้องสุขาในอาคารสถานีขนส่ง
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 5 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ดอยช้างงู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก ซอยอู่เชียงใหม่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างถนนคสล.ซอย 7/3 หมู่ที่10 บ้านป่ายางผาแตก
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย7/2 หมู่ที่10 บ้านป่ายางผาแตก
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมก่อสร้างผนังกันดินพร้อมราวกันตก หมู่ที่6 บ้านผาหมี
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างผนังกันดินพร้อมราวกันตกข้างศาลาคุ้มม้าลายปากซอย 19 หมู่ที่6 บ้านผาหมี
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ช.1 หมู่ทีุ่ บ้านผาหมี
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยตัดจากซอยรุ่งเจริญ 9 (หน้าบ้านนายสมบูรณ์ แรงทอง) หมู่ที่5
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงทำทางลาดชันภายในสถานีขนส่งอำเภอแม่สายเพื่อปรับปรุงทางลาดชันภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอแม่สาย
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาผิดซอยมกราคมฝั่งมิศตะวันออก ม.ที่4 ป่ายางใหม่
  ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดซอยพฤษภาคม ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 6 สุดซอย (ทิศใต้) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตัด 9-11 (๒ ฝั่งถนน) หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ ประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาในอาคารขนส่ง
  ประกาศ ประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่บริการห้องสุขาในอาคารสถานีขนส่งแม่สาย
  ประกาศ ประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่บริการจำหน่ายสินค้าในอาคารสถานีขนส่งแม่สาย
  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 4 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9 (e-bidding)
&