***การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง***

  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำและห้องเก็บของโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 สนามยิงปืน หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมงานเสริมไหล่ ซอยตัด 6-7 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2 ฝั่งถนน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อส้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมงานเสริมไหล่ ซอยตัด 3-4 หน้าบ้านนางจารี โสภา (2 ฝั่งถนน) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเสี้ยวบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายพิชัย-บ้านนายดำ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำริน
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการซ่อมแซมคอสะพาน ซอย 21 หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเจริญ 11 หน้าบ้านนายสามารถ นามอ้าย หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเจริญ 11 หน้าบ้านนายใส่ แสงจันทร์ หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเจริญ 9 หน้าบ้านนายหนุ่ม ก๋องคำ หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมงานเสริมไหล่ ซอยประติมากรรม หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ำผาเรือ 3 หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 5 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยตัด 1-2 (เลียบคลองชลประทาน) ม.8
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าบ้านนายยี่ตาล นามปัน หมู่ที่ 1
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยอู่เชียงใหม่ หมู่ที่ 8
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ดอยช่างงู หมู่ที่ 1
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/1 หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/2 หมู่ที่ 7
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลาย และรางระบายน้ำ พร้อมถนน คสล. หลังบ้านนายมงคล รุ่งสิริพิพัฒน์ หมู่ที่ 6
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอยพฤษภาคม ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอยตัด 5-6 หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอยมีนาคม หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 6 สุดซอย (ทิศใต้) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยตัด 9-11 (2 ฝั่งถนน) หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดสวนสาธารณะสวนหย่อมและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 6/5 หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 6 สุดซอย (ทิศใต้) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอยตัด 5-6 ช่วงล่าง (ซอยบ้านป้าจิต ลุงยงค์) หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอยตัด 1-2 (เลียบคลองชลประทาน) หมู่ที่ 8 บ้านป่าเหมือดสันติสุข
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/1 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำริน
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง ซอย 7 หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยตัด 9-11 (2 ฝั่งถนน) หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหน้าวัดวิเชตร์มณี หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอยมีนาคม หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าบ้านนายยี่ตาล นามปัน หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กหน้าบ้านนายสมบูรณ์ อภิบรรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สาย
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์)
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี
  เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ถังขยะ) พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน ป้ายแยกประเภทขยะ และหมายเลขครุภัณฑ์
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณประตูหลังวัดผาคำ หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนภาจารี หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนวัลลิยา หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการดัดแปลงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกเทท้าย
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาถมหินคลุกพร้อมปรับเกรดบดอัด
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตกถนนบริเวณหน้าบ้านนายชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล ถึงบ้านนายสายัณห์ รุ่งมณีธรรม หมู่ที่ 6
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางนวล คำเงิน ถึงบ้านนายทวี จันทาพูน หมู่ที่ 1
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำและฝาปิด ซอยข้างบ้าน ด.ต.อดุลย์ กองสอน หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่ออกกำลังกายข้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นศูนย์ไฟป่า หมู่ที่ 7
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 4 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยตัด 1-2 (เสี้ยวบ้าน) หมู่ที่ 8
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมกันสาดด้านหลังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 30 กันยายน 2561
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ทางเข้าบ้านถ้ำผาเรือ หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเลียบดอย จากบริเวณบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 – บ้านป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณประตูหลังวัดผาคำ หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเปี้ยเกี๋ยง หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนภาจารี หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางหมู วงศ์ษาฟู หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลักฐาน หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีสงค์ใจ หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 หมู่บ้านแกรนด์วิว หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอยตัด 2-3 ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ทองทศ (สองข้างทาง) หมู่ที่ 8 พร้อมฝาปิด
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสายหลักในหมู่บ้าน(ฝั่งศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 7
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 9 หน้าบ้าน น.ส.จันทร์หอม สายทอง หมู่ที่ 5 พร้อมฝาปิด
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดและตะแกรงเหล็กบริเวณข้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ผ่านศาลาอเนกประสงค์ถึงบ้านนางเข็มทอง ในทอง
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดสวนสาธารณะสวนหย่อมและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดร่องน้ำวางท่อ คสล. ป้องกันน้ำท่วมในหมู่บ้านแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอยตัด 1-2 หมู่ที่ 8
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยตัดซอยรุ่งเจริญ 2 หน้าบ้านนางตุ๋น ชมพู หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำและฝาตะแกรงเหล็กทางขึ้นดอยช้างงู หมู่ที่ 1
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยกุมภาพันธ์ หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับลดความลาดชันถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมาดี 3 หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านผาหมี
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนไม่เกิน 50 ที่นั่ง/คัน จำนวน 2 คัน
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง มินิเพลย์กราว พร้อมติดตั้ง และเครื่องเล่นสนามป้อมนกฮูก
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อชุดสื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างจินตนาการของเด็ก
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสุสาน หมู่ที่ 7
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อกำแพงกันดินพังหน้าศูนย์ท่องเที่ยว หมู่ที่ 6
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมไหล่ทาง ซอย 4 (ช่วงล่าง) หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยรุ่งเจริญ 11 หน้าบ้านนายแสวง แสนยี่ ถึงบ้านนายผล อินต๊ะจุ่ม หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเมษายน หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยตัดซอย 1 – 3 หมู่ที่ 8
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 6 หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้าน ร.ต.ท.รัชรุต ไสวงาม หมู่ที่ 1
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1 เฟส 30 KVA และขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวลาดยาง (cape seal) สายทางถนนเลียบดอยจากบริเวณบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 ถึง บ้านป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกลางหมู่บ้าน บ้านผาหมี หมู่ที่ 6
  ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาความสะอาดสวนสาธารณะสวนหย่อมและเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณลำห้วยมะกอกหวานทางไปศูนย์ลูกหญิง หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด พร้อมไหล่ทาง ซอยข้างวัดป่าเหมือดทิศเหนือ (ซอยข้างบ้านนายสมจิตต์ บุญยวง) หมู่ที่ 8
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารโรงคลุมหลังคาสนามเด็กเล่น รั้ว เสาธง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ 27 (ซอยบ้านนายก๋อง อาริยะ) หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันดินพังทลาย ซอย 12 โฮมสเตย์ หมู่ที่ 6
  ประชาสัมพ้นธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรงข้ามสนามยิงปืน ซอย 1 หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ 7 (ซอยโชคอำนวย) หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอยมิถุนายน หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมซ่อมแซมไหล่ทางบริเวณถนนลาดยาง ชร 2137 บ้านป่าเหมือด-บ้านผาหมี
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตรงข้ามสนามยิงปืน ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ ๑๓ (ซอยบ้านนายชวดล ดาวิชัย) หมู่ที่ ๕
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยโบสถ์คริสต์ - บ้านผู้ช่วยสุวิทย์ หมู่ที่ ๗
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ ๑๖ หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายจายถึงบ้านนายอินต๊ะวัน นามใส่)
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ ๖ หมู่ที่ ๕
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเจริญ ๙ หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนายสามารถ นามอ้าย)
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขึ้นดอยช้างงู พร้อมรางระบายน้ำฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ถังขยะ
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณกล้องวงจรปิดตามแบบเทศบาลกำหนด
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอยโรงเรียนเอกทวีวิทย์ หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท็ติกคอนกรีต (overlay) สายสี่แยกบายพาส – แยกทางเข้าบ้านนานา หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด แก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนสายหลักบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาข่า หมู่ที่ 5
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ที่ 6
  ประชาสัมมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยเข้าบ้านผู้ช่วยฯ มาติน หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยวัลลิยา 2 หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางสามแยกห้วยน้ำริน-ถ้ำผาจม
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 8 โครงการฯ
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทาง ชร.2173 บ้านป่าเหมือด – บ้านผาหมี
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 (ท้ายซอยไปรษณีย์) บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร
  โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ความยาวรวม 62.00 เมตร
  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอยโรงเรียนเอกทวีวิทย์ หมู่ที่ 4 บ้านป่ายางใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.04 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร
  โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท็ติกคอนกรีต (overlay) สายสี่แยกบายพาส – แยกทางเข้าบ้านนานา หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน 78 จุด พื้นที่รวม 916.53 ตารางเมตร
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง (การจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กเล็ก))
  ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำริน
  โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำริน จุดเริ่มต้นบริเวณทางขึ้นดอยตุงหน้าห้วยน้ำรินรีสอร์ท ไปทางทิศตะวันตกตามถนนไปดอยตุง จุดสิ้นสุด บริเวณทางโค้งเลยปากทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านห้วยน้ำริน
  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
  สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
  1.การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  18.การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัด ผาคำ (ทิศเหนือ) หมู่ 10