***ข่าวบริหารงานบุคคล***

  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
  ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในตำแหน่งงาน(ระบบแท่ง)
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
  แนวทางการลงโทษทางวินัย
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ
  ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยในแผนอัตรากำลัง 3 ปี

หน้าที่  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33