***ข้อมูลการเงินการคลัง ***

  รายงานการเงินและหมายเหตุประกอบงยการเงิน ประจำปี 2564
  รายงานผลของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ทต.เวียงพางคำ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563
  แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4
  แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลเวียงพางคำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3
 

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16