***กฎหมายและคดีควรรู้***

  เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
  เทศบัญญัติ การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
  พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
 

หน้าที่  1