***ข้อมูลด้านภูมิปัญญา***

  ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง ปี 61-62
  ปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่างๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ผลดำเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน้าที่  1