***คุณธรรมและความโปร่งใสองค์กร***

  โครงการพัฒนผู้นำคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การบริหารที่โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กรผ่านระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2564
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ รอบ 12 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
  ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  คำสั่งจังหวัดเชียงราย เรื่องการจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงพางคำ
  กำหนดที่ทำการศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงพางคำและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลเวียงพางคำ และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงพางคำ และคณะทำงานพิจารณารับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค ประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
  รายงานผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562
  ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
  ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
  การดำเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ประกาศฯ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศฯ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  ประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
  ประกาศฯ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  ประกาศฯ เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  ประกาศฯ-นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประกาศฯ เรื่อง จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
  นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางำคำให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริการงาน ประจำปี พ.ศ.2562
  ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
  มาตรการป้องกันการเรียก รับ หรือให้สินบนหรือประโยชน์
  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  มาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา
  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
  รายงานและดิดตามผลงานดำเนินการ
  รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2561
  สรุปผล การดําเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12เดือน
  สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ครึ่งแรก
  ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ประกาศเทศบาล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  ประกาศเทศบาล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
  ระเบียบเทศบาลตำบลเวียงพางคำว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560
  ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
  ประกาศ นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส