***เผยแพร่ผู้ยื่นซองจัดซื้อจัดจ้าง***

  ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 4 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยตัด 1-2 (เสี้ยวบ้าน) หมู่ที่ 8
  ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ทางเข้าบ้านถ้ำผาเรือ หมู่ที่ 4
  ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นเอกสารโครงการก่อสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเลียบดอย จากบริเวณบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7–บ้านป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเวียงพางคำ
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒)เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ-บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมไหล่ทาง คสล. ซอย ๒ หมู่ที่๘ บ้านป่าเหมือดสันติสุข
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย ๔ หมู่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๘ หมู่ที่ ๖
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าเหมือดสุขสำราญ-บ้านป่าเหมือดสันติสุข
  ทะเบียนผู้ยื่นประมูลโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ-บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายลงสู่บ้านผาหมี
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการซ่อมแซมผิวถนนบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมผาปิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๘
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการซ่อมแซมผิวถนนบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่(เลียบคลองชลประทาน)
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสามแยกปากซอย ๔ หมู่ ๒ บ้านดอยงาน
  ทะเบียนผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมไหล่ทางซอย ๓ ตลอดสายหมูที่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ