***ข่าวสิ่งแวดล้อม***

  ประกาศ เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
  ปลูกป่าด้วยใจเรา บรรเทาโลกร้อน
  ใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัดคุ้มค่า และเป็นการอนุรักษ์พลังงาน?
  การทำเสวียน ลดการเผาในที่โล่งแจ้งและการจัดการขยะอินทรีย์
 

หน้าที่   1 | 2 | 3 | 4