***งานควบคุมเทศพาณิชย์***

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
  สถิติการขอรับบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
  สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙
  รายละเอียดบัญชีรายรับ–รายจ่ายสถานีขนส่งผู้สารอำเภอแม่สายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘–กันยายน ๒๕๕๙
  สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สายประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘
 

หน้าที่   1 | 2