***ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น***

   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ส.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ส.ถ. 4/5) เขตเลือกตั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ (ผ.ถ. 4/5) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ส.ถ. 4/4) เขตเลือกตั้งที่ 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ (ส.ถ. 4/4) เขตเลือกตั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ (ผ.ถ.4/4) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
   ใบสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
   ใบสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
   หนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัตรบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ(อำเภอ)
   หนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัตรบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ(หมู่บ้าน)
   ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงพางคำ