***เผยแพร่ผู้ซื้อซองจัดซื้อจัดจ้าง***

  ประกาศ ประมูลราคาให้เอกชนเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาในอาคารขนส่ง
  ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง ซอย 4 (ช่วงบน) หมู่ที่ 9
  ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยตัด 1-2 (เสี้ยวบ้าน) หมู่ที่ 8
  ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อเอกสารก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ทางเข้าบ้านถ้ำผาเรือ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อเอกสารโครงการก่อสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนเลียบดอย จากบริเวณบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7–บ้านป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10
  ประชาสัมพันธ์รายชือผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเวียงพางคำ
  สอบราคาจ้างท่อเหลี่ยมซ่อมแซมไหล่ทางตามภารกิจถ่ายโอนการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนบริเวณถนนลาดยาง ชร 2137 บ้านป่าเหมือด-บ้านผาหมี
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒)เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ศพด.หมู่ ๖(ตามแบบเทศบาลกำหนด)
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมไหล่ทาง คสล. ซอย ๒ หมู่ที่๘ บ้านป่าเหมือดสันติสุข
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย ๔ หมู่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๘ หมู่ที่ ๖
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าเหมือดสุขสำราญ-บ้านป่าเหมือดสันติสุข
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ-บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการซ่อมแซมถนนเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายลงสู่บ้านผาหมี
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงพาน
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮครอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการซ่อมแซมผิวถนนบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมผาปิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๘
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการซ่อมแซมผิวถนนบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่(เลียบคลองชลประทาน)
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสามแยกปากซอย ๔ หมู่ ๒ บ้านดอยงาม
  ทะเบียนผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมไหล่ทางซอย ๓ ตลอดสายหมูที่ ๙ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ